Domkapitlet om Martebovarningen.

Domkapitlet har nu justitiekanslärsämbetet ingått med förklaring angående de besvär kyrkoherde. G. Reuser anfört över dess bekanta beslut om Martebovarningen.
Domkapitlet tycker sig finna, att Reuser förmenar, att den orätt honom, tillfogats skulle bestå dels däri att d.-k. beslöt tilldela, honom föreställning med tillagd förmaning, innan uttaget å Ahlqvists besvär vunnit laga kraft sann att de båda utslagen blivit för sent expedierade.
I förra fallet har d.-k. funnit som sin plikt att meddela utslag i anledning av vad som kunde läggas R. till last, så fort utredning därom var avslutad. Då R. drar den slutsatsen, att all anledning att upptaga och behandla brottmålet mot honom skolat försvinna, om skolrådets varningsbeslut i högre instans fastställts, förbiser han, att mer än de formeka brister, varpå dk:s upphävande av nämda beslut grundades och för vilka R. gjordes ansvarig, kunde läggas honom till last såsom vittnesbörd om oskicklighet och oförstånd i ämbetet.
Att det kunnat vara obehagligt för R. att få förmaning strax före den dag, då han skulle stå under val till kyrkoherde, kan icke förnekas, men av den grunden har dk ej kunnat uppskjuta ärendet.
Beträffande andra punkten i besvären lämnas en förklaring med stöd av Särskilt yttrande av konsistorienotarien.
Dk anhåller, att de anförda besvären må, lämnas utan avseende.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 8 mars 1920.
N:r 56.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *