Från landsbygden. När.

NÄR, 1 mars.
Nå vill ja tal um för världen att de var bal jär i socknie laudäskvälls. De annas int’ mangä, sum släppar in ungdomar jär i När, men lantingsman Hansson. har alltut vart gilldar u nå fick vör dansä e dajräs nöjstauu igen. De ska han ha mik tack för All Austargutar varste u de var ett liv. O sockenspelmän, Jannä u Vi lå speltä u bättar spelmän far man lajtä ettar. Di har u var sit stäurt spel hajlä full me knappar badä fram u bak.
Kaffibordi sto så nerlastnä me godagar att bordsbajni sto e sjau buktar. Dä var ti dansä så längä man orkädä u’ sen fa ti bästar. Ebland vidd peikar lajkä u da fick sorkar gär dum ti viläs. Till u me gamle nämman u hans källingi kom u hälsäda pa u to si en gammel vals. Kalasä räcktä till de ljausnäda u fasligt roligt had vör hajlä teden. Täusen tack till familjen Hansson u Häglunds sorkar u Frickå sum had så mik besvär me alltihop.
Malla.

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 mars 1920
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *