Dödsfall.

Ett oväntat dödsbud spred sig i morse i staden, förkunnande att ång. Hansas populäre befälhavare, sjökapten Bernhard Sandström, under den gångna natten avlidit i sitt hem härstädes. Dödsorsaken var hjärtförlamning. Kapten S hade nämligen i många år haft svagt hjärta – en åkomma, som särskilt på senaste tiden ofta gett sig till känna genom andnöd. Ingen av hans närmaste anade dock, att slutet var så nära.
Kapten Sandström var gotlandsbarn och föddes den 27 april 1851 å Ljugarn. I unga år kom han till sjöss, och redan han genomgått Visby navigationsskola, förde han under en följd av år segelfartyg på in- och utländska farvatten.
År 1877 trädde han i ångfartygsaktiebolagat Gotlands tjänst, först som styrman och sedan som befälhavare på ångaren Thjelvar. 1899 övertog han befälet på den nybyggda ångaren Hansa. Och med denna har han utstått många hårda perser i Östersjön i storm och hög sjö, i dimma och snöstorm.
Kapten Sandström, som f n åtnjöt tjänstledighet, har därjämte varit flitigt anlitad i allmänna uppdrag. Sålunda var han mångårig ledamot i sjömanshusdirektionen, i hamndirektionen samt i handels- och sjöfartsnämden. Även var han styrelseledamot i skeppargillet samt ordförande i Sveriges fartygsbefälsförenings loka avdelning i Visby.
Genom sitt käcka, hurtiga sätt, sitt urbana väsen, sin städse visade duglighet och plikttrohet hade kapten S hög grad tillvunnit sig såväl rederiets som allmänhetens aktning och förtroende. Han var därjämte en sällskapsmänniska som få och var på grund av sina gedigna personliga egenskaper högt uppburen i vänkretsen, där hans gladlynta sinnelag och älskvärda uppträdande städse tillvunno sig allas sympatier.
Närmast sörjes den bortgångne hedersmannen av maka, född Hallin, samt tvänne döttrar. Fem söner ha före honom gått ur tiden. Av döttrarna är den äldre, Hildur, gift med tullkontrollören H. Rubarth i Stockholm och den yngre, Alice, med red. G. Svedman härstädes.

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 mars 1920
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *