Från landsbygden. Ala.

Ala, 1 mars.
Från Ala skytteförenings årsmöte, som hölls i går, kan antecknas, Föredrogs styrelseberättelsen som godkändes och varav framgick att inkomsterna utgjort kr. 89:23 och utgifterna kr. 147:10. Behållningen till nästa år utgör kr. 216:13. Medlemsantalet är 40, därav 39 anslagsberättigade. Till styrelse för året valdes Carl Lyberg, ordförande, Ragnar Nilsson vice dito, J. N. Jacobsson, sekreterare, Oskar Olsson, vice dito, Alfred Alfvengren, kassaförvaltare, samt L. Johansson och Hugo Pettersson, styrelsesuppleanter, instruktör R. Nilsson och skjutchef Oskar Jacobsson. Revisorer blevo Oskar Olsson och Gunnar Pettersson. Att jämte ordföranden representera föreningen vid förbundsmötet valdes Lars Johansson. Beslöts att som vanligt anordna en tävlan å fältskjutning annandag påsk mellan »gubbar» och »sorkar», och om så kunde lämpa sig, i sommar anordna en basar till stärkande av föreningens kassa.

Gotlands Allehanda.
Torsdagen 4 mars 1920.
N:r 53.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *