Jordupplåtelse från Väte annexhemman.

Kammarkollegium har nu till k. m:t avgivit utlåtande över den av Väte församling år 1918 gjorda ansökningen om rätt till köp eller upplåtelse under nyttjanderätt till utvidgning av församlingens skoltomt av tvenne områden av ecklesiastika bostället 1/4 mt1 krono Väte annex n:r 1, det ena, litt. a, om 0,3160 hektar och det andra, litt. b. om 0,9890 hektar.
I avgivet utlåtande har länsstyrelsen framhållit, att det med litt. a betecknade jordstycket förut är för församlingens räkning för alltid avsöndrat från Väte annexhemman, vadan ansökningen i vad den rören detta jordområde enligt länsstyrelsens mening ej borde föranleda någon k. m:ts åtgärd.
I vad ansökningen avser det med litt. b. angivna området har länsstyrelsen ansett sig böra avstyrka, att området försäljes, då författnings enliga förutsättningar för upplåtelse med äganderätt här ej synas föreligga. Däremot tillstyrker länsstyrelsen, att det med litt. b betecknade området mål för angivet ändamål till församlingen upplåtas, att innehavas så länge lägenheten för ändamålet av församlingen användes och laga hinder ej möter, under vilkor att årlig avgäld, som anses skälig, av länsstyrelsen efter vederbörandes hörande fastställelse i spannmål eller annan lämplig räntepersedel, att av församlingen till vederbörandes utgöras med lösen i penningar ofter medelmarkegångspris.
Kollegium hemställer — enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit — att det med litt. b betecknade området om 0,9890 hektar må till församlingen med nyttjanderätt upplåtas på sätt och under villkor, som länsstyrelsen föreslagit.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 April 1920
N:r 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *