Aktiebolaget Snäckgärdsbaden

har i dag hållit ordinarie sammanträde härstädes under ledning av konsul Carl E. Ekman.
Därvid föredrogs styrelsens och revisorernas berättelser över årets verksamhet. Balansräkningen fastställdes och ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Till ledamöter av denna återvaldes konsul Carl E. Ekman och direktör K. Falck, samt nyvaldes trafikinspektör E. Ålander efter trafikchefen A. Runeberg, som avböjt återval. Till suppleant valdes bankdir. H. Wiman. Till revisiorer utsågos konsul Ax. Lundberg, omvald, och konsul C. G. Björkander, nyvald, med disponent Sv. Wikström som ersättare.
Stämman beslöt därefter att biträda styrelsens förslag, om bl. a. sådan ändring av bolagsordningen att aktiekapitalet höjes till att vara lägst 25,000 och högst 75,000 kr. samt att styrelsen skall hava sitt säte i Visby socken.
Ordföranden gav därefter en redogörelse för vald som från styrelsens, sida redan åtgjorts och vad som planerades för att tragga rörelsens framtida utvtackling.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 April 1920
N:r 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *