Från landsbygden. Buttle.

BUTTLE, 19 april.
Den säkerligen första friluftsbasaren för året hölls här i söndags e. m. Basaren var särkilt märklig därigenom, att den anordnats av skolbarnen i härvarande folkskola, varvid dock deras mödrar varit dem behjälpliga med vissa anordningar. Basaren var som sagt anordnad ute i det fria i närheten av skolan samt bjöd på flera vällyckade tillställningar åt allmänheten, som hade infunnit sig i ganska start antal både yngre och äldre. Sålunda fanns kaffeservering, konditori, tombola, guldgrävning m. m. y*nnerlig uppmärksamhet ådrog sig en zigenarfamilj bestående av man, hustru och två barn, som genom sin tiggenarförmåga lyckades inbringa ej så litet med pengar. Även en »Pelle på Nabben» samt »ordningens upprätthållande» ådrogo sig förtjänt uppmärksamhet. Men stor ledsnad såga de små arhangönerna att himlen började mörkna, och snart kom det ihållande regnet, som gjorde vistelsen i det fria omöjlig, men humöret steg åter då fröken Signe Wenéll erbjöd sig att upplåta sina rum, där basaren sedan fortsatte med kaffedrickning ooh lekar. Resultatet av det hela, som säkerligen ännu blivit bättre om ej friluftslivet måst avbrytas, utgjorde 133 kr. netto, ett ganska aktningsvärt belopp, vilket kommer att överlämnas till de nödidande barnen i Wien.
Heder och tack till dessa små, som nedan vid den åldern visa sig ha sinne för uppfyllandet av det kristliga budet att hjälpa sina lidande medmänniskor. Exemplet manar till efterföljd.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 April 1920
N:r 91

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *