Mejeribolagets besvär avstyrkas.

Länsstyrelsen har till k. m:t — enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit — avgivit yttrande över de besvär, som styrelsen för Hangvars mejeriaktiebolag anfört över innsytyrelsens beslut den 7 januari 1920 att förbjuda bolaget efter den 1 juni i år utsläppa spillvatten från mejeriet i den förbilöpande kanalen, med mindre anordning vidtages för spillvattnets renande, innan det utsläpptes i kanalen.
Med hänsyn till vad förste provinsialläkaren N. Åkesson anfört i ärendet hemställer länsstyrelsen, att k. m:t måtte lämna besvären utan avseende. Förste provinsialläkaren, som inspekterat mejeriet, framhåller att vid inspektionstillfället var lukten från det i kanalen utsläppta mjölkblandade spillvattnet vidrig. Han anser, att oägenheterna höra avhjälpas antingen i å så sätt, att spillvattnet bortledas genom en kloakledning, för vilken en längd av 150 m. skulle vara tillfyllest, eller att sådana reningsåtgärder vidtoges med spillvattnet, innan det utsläpper, att det efter reningen icke ruttnar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 April 1920
N:r 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *