Tre avgjorda mål från Svea hovrätt.

G. A:s stockholmsredaktion meddelar: Efter besvär av fru Elin Olivia Maria Pettersson i Visby har Svea hovrätt i nu meddelad dom fastställt Visby rådhusrätts beslut den 27 jan. 1919 att efter yrkande av firman Gustaf Anderssons Nederlag förplikta henne att såsom innehavare av firman O. Pettersson uttgiva 8,750 kr. utgörande ersättning för ett levererat parti gajooleintvål. Fru Pettersson har målet förpliktats ersätta sin motparts kostnader vid rådhusrätten med 50 kr. och i hovrätten med 75 kr. Hovrättens dom är enhällig.
— Efter besvär av fiskaren Carl Bohm och hans hustru Augusta Bohm har Svea hovrätt i nu meddelad dom fastställt Visby rådhusrätts beslut den 16 sept. 1918 att bifalla, ett av änkan Hedvig Olivia Lovisa Klint, född Bohm, framställt yrkande om åläggande för dem att utgiva hälften av bohållningen i boet efter avlidna Karolina Lovisa Bohm eller 875 kr. Fiskaren Bohm och hans. hustru ha i målet förpliktats ersätta sin motparts kostnader vid rådhusrätten med 33 kr. och i hovrätten med 100 kr. Hovrättens dom är enhällig och får ej överklagas.
Efter besvär av R. Sigrén i Nickarve har Svea hovrätt I. nu meddelad dom fastställt Gotlands norra häradsrätts beslut den 30 dec. 1918 att ålägga honom att till hemmansägaren Jacob Olsson, i Sallmunds utgiva ersättning dels för mistad arbetsförtjänst under två månader för en genom olyckshändelse skadad, Olsson tillhärig häst med 130 kr. och kr. 7:50 för veterinärarvode. Vid gemensam utförd skjutsning sommaren 1916; varvid använts en Olsson och, en Sigrén tillhörig häst, hade hästarna blivit skrämda av en grosshandlare O. Larsson i Visby tillhörig automobil mod påföljd att vagnen stjälpt och såväl hästarna som åkdonet skadats. Sigrån hade sedermera av grosshandlare Larsson som ersättning. för skadan erhållit 275 kr., men hade iej förmåtts till Olsson betala honom tillkommande andel. Sigrén har i målet förpliktats att ersätta sin motparts kostnader vid häradsrätten. med 157 kr. och i hovrätten med 75 kr. Hovrättens dom är enhällig och får ej överklagas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 April 1920
N:r 88

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *