Brevduvestation i Tingstäde.

Arméförvaltningens fortifikations- och civila departement har till k. m:t — enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit — avgivit yttrande över en av militärbefälhavaren å Gotland i skrivelse den 21 mars i år gjord framställning om upprättande under innevarande år av en brevduvestation inom Tingstäde befästningsområde.
Departementen finna i överensstämmelse med av militärbefälhavaren anförda synpunkter vissa skäl tala för upprättande av den ifrågasatta brevduvestationen. Krigserfarenheterna ha också visat — framhåller departementen — att brevduvor funnit stor användning och gjort värdefulla tjänster inom underrättelseväsendet. Då sålunda upprättandet av en dylik brevduvestation synes departementen vara av betydelse för Gotlands försvar tillstyrka de k. m:ts bifall till den gjorda framställningen i vad den avser brevduvestationens anordnande.
Med anledning härav hemställer departementen, att för ifrågavarande ändamål måtte för innevarande år ställas till militärbefälhavarens förfogande ett belopp av högst 3,675 kr.
Ifråga om gäldande av ifrågavarande kostnader för de följande åren hålla departementen före, att därest desamma skulle komma att bliva av konstant natur, härför erforderliga medel böra inberäknas i vederbörligt övningsanslag.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 April 1920
N:r 86

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *