Kommunal vedhandel.

I enlighet med drätselkammarens av oss förut omnämda förslag beslöto stadsfullmäktige i går att uppdraga åt kammaren att hos bränslekommissionens förvaltning i Hultsfred för Visby stads räkning rekvirera 5,000 kbm. vet att levereras på de av förvaltningen angivna villkor, att vidtaga åtgärder för inköp av ytterligare 3,000 kbm. ved inom Gotlands lan, att till stadens invånare atfärsälja den inköpta veden till självkostnadspris och att för ifrågavarande vedinköp upptaga tillfälligt lån å belopp intill 150,000 kronor, Stadsfullmäktige besläto därjämte att på stadens vägnar ikläda sig betalningsansvar för det vedparti, som kan erhållas från bränslekommissionen.
Beslutet föregicks av ett kort anförande av hr Ekman, som påpekade, att då i kammarens skrivelse bränslebehovet uppskattats till 8,000 kbm., man icke finge betrakta denna kvantitet såsom varande den verkliga bränslekonsumtionen i staden, utan endast som den kvantitet, vilken staden såsom ett reservlager borde anskaffa vid sidan av den vedtillförsel, som på enskild väg äger rum. Den verkliga vedkonsumtionen torde nämligen kunna uppskattas till 25,000 å 30,000 kbm. årligen, varför det vore viktigt, att konsumenterna utan att lita på stadens vedanskaffning själva på annan väg söka tillfredställa sitt bränslebehov.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1920
N:r 85

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *