Från sjön.

Första Maj på f. m. sjönk antagligen S.S.O. från Falsterbo fyrskepp en tysk skonare, namnet obekant, på så djupt vatten att ej ens masterna synas. Besättningen lär ha bergats af en gotländsk skonare från Slite, hvarefter bergaren fortsatte nordvart.
— Underrättelser från Montevideo, Uruguay, nämna, att ångaren Rio Janeiro nyligen gick till botten ute på öppna hafvet och att alla ombord varande personer, 120 till antalet, drunknade.
— Tyske skonaren Altefähr, kapten Mihrendorff, hemmahörande i Stralsund, kommande från Stettin med last af oljekakor till Malmö, strandade 1 Maj på Bredgrundet men flottogs i onsdags e. m. af Limhamnsfikare och inbogserades i torsdags afton till Malmö för att lossa lasten och undersöka, om fartyget blitvit skadads.
— Ett skepp, Drottning Sofia, har 1 Maj vid inseglingen grundstött i sjelfva hamnhålet fill Helsingborg. Lossning i pråmar pågår. Fartyget, som nyligen inköpts till Helsingborg, var destinerade dit med stenkolslast från England.
— Ångfartyget Juana Nancy sitter ännu fast i isen ett par mil utanför Gamla Karleby. De af kaptenen såsom vakt ditbeordrade personerna komme aldrig ombord å fartyget, enär de funno detta besatt af sälhundsjägare, som icke tilläte, andra att gå ombord, hvadan vaktmanskapet ej hade annat att göra an att återvända med oförrattadt ärende. Ett par af sälhundsjägarne hafva sedermera hos myndigheterna i land anmält att de funnit fartyget såsom god pris och gjort sina anspråk på detsamma gällande. De hafva också antagit en maskinist och forslat kol ombord för att, så snart som isen bryter upp, kunna bringa fartyget i säkerhet uti någon hamn.

Gotlands Allehanda
Måndagen 7 Maj 1888
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *