Rättegångs- och Polissaker

Visby rådhusrätt.
Slutligt svaromål
afgafa i dag skriftligen af handlanden Emil Gerle å de af riksbanken och Gotlands enskilda bank mot honom gjorda stämningspåståendena. Svaranden ansåg sig ej vara skyldig till vingleri i växelrörelse, enär han haft sina affärer endast i de två härvarande bankerna, då att alla hans växlar endast varit omsättningsväxlar, å hvilka han ej heller indragit namn, som voro alldeles främmande för hans affärer. Han bestred alltså åtalet i denna punkt.
Hvad bokföringen beträffar ville han ej förneka att åtskilliga fel i densamma insmugit sig, och därför vore han villig underkasta sig lagstadgadt straff. Men han ville framhålla att han på grund af sina stora affärer, särskildt i skog, som tvungit honom att vara borta, ej alltid haft tillfälls att sjelf öfvervaka bokföringen. Han bestred äfven att oegentligheterna tillkommit för att söka dölja den verkliga ställningen, helst som ju de åtalade felaktigheterna ej alls inverkat på slutsummorna.
Anmärkningen att han skulle ha fortsatt sina affärer långt utöfver den tidpunkt han bort inse ställningen ohållbar, bestred han äfven. Ytligt sedt, kunde det ju tyckas så, men han hade ej utgjort något undantag från öfrige spanmålshandlare. Det berodde på konjunkturerna att skuldsumman växt, det kunde också bero på konjunkturerna, att den kanske lika hastigt skulle kunnat nedbringas. Föröfrigt hade han ansett borgenärernas rätt tryggad genom handlanden Åbergs borgen.
Svaranden hade ej heller kort föra konkursen upptagit varor i någon biafsigt, utan han hade endast som hvarje annan köpman försett sig med vanligt vinterförråd.
Hvad slutligen angick den af kärandena åberopade skrifvelsen af godemännen tillbakavisade svaranden denna, enär den endast utgjorde godemännens privata omdömen. Likaså bestred han att något afseende fästes vid Stockholms köpmannaförenings reseombud hr Agrells skrifvelse. Som obeedigad kunde den ej ha betydelsen af vittnesattest.
Rådhusrätten afkunnar utslag 14 Maj.
Utslag afkunnades i dag i målet mellan konsul G. T. Romdahl och ogifta Johanna Vesterlund, hvarigenom Vesterlunds alla genkäroanspråk ogillades och hon dömdes till 50 kronors böter för att falskeligen halva beskylt konsul Romdahl att halva tillskansat sig en henne tillhörig utskänkningsrättighet samt 10 kronors böter för smädligt skrifsätt.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 April 1888
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *