Från sjön.

I söndags åtta dagar uppkom »Rurik» till Stockholm från Finnboda efter genomgången reparation och förtöjde vid Skeppsbron.
— Ångaren Sverige från Göteborg, kapten N. Svensson, strandade 23 dennes å Skadegrund vid jutska kusten, på resa från Libau till Aarhus, lastad med spanmål. Fartyget blef läck. Bergningsångare är reqvirerad från Köbenhavn.
— En stor engelsk ångare vid namn Douglas, kapten Franks, hemma i Westhartlepool samt stadd på resa från Libau till Antwerpen med 940 tons hafre, har strandat vid Hanstholm. Ångaren har måst öfvergifvas af manskapet.
— Engelska ångfartyget »Heptarch», inkommet till Landsort 24 dennes, har grundstött invid Herrhamra ankarplats. Lasten, styckegods, lossas med tillhjelp af skärgårdsbor. Fartyget är nu flott.
— Om i Göteborg hemmahörande ångaren Agnes, kaptenen Lithman, öde har man ännu ej sport det minsta. Agnes afgick 1 Mars från Helsingborg, destinerad till Bergen. Han har i det längsta trott en möjlighet vara, att fartyget så inkommit i drifis någonstädes i Kattegar, att besättningen ej kunnat kommunicera sig med land, men haft så tillräckligt af medförda förråd om bord, att folket under några veckor kunnat hålla ut. Nu deremot har man ej längre något hopp. Agnes med sin omtyckta kapten och raska besättning, de flesta hemmahörande i Göteborg, hvilar nog nu i hafvets djup.
— Paketbåten mellan Calais och Dover har strandat 23 dennes. »Invicta», en af de största ock nyaste bland dessa båtar, bygd i Glasgow för knapt två år sedan med en kostnad af inemot 2 mill. frank, afgick nämda dag från Calais kl. 4,30 e. m. Tätt utanför hamnmynningen stötte fartyget på en sandbank och dref, trots alla ansträngningar och hjelp från flere andra ångare, för en stark nordostlig ström allt längre in på stranden vester om hamninloppet, så att passagerarna vid den på natten inträffande ebben kunde gå torrskodda i land och fortsätta resan med en annan paketbåt. Dess värre gick ett menniskolif förloradt. En båt från »Invicta», bemannad med fem matroser, sattes i sjön för att föra en tross till en annan ångare; genom en felaktig manöver kantrade båten, och man lyckades rädda blott de fyra.
»Invicta» står djupt i sanden ett bösshåll från land. Calais invånare strömmade i tisdags i tusental ut till strandningestället. Det är tvifvelaktigt om det präktiga fartyget kan räddas, enär insandningen blir värre och värre.
— Uddevallaångaren Sitona, kapten Hellberg, har grundstött i Themsen och måst ingå i torrdocka vid London. Den har fått betydliga skador i botten.
— Gefleskeppet Orient, kapten Ahlgren, har enligt från Mauritius ankomna telegrafiska underrättelser, daterade 15 April, inkommit till nämda ställe med förlust af stormasten, fock och mesanstängerna samt bogsprötet och båtarne.
— Det från London till East London anlända, på redden för ankar liggande svenska skeppet Sandvik dref 26 d:s under en fruktansvärd storm på klipporna. Lasten var till största delen lossad, och resten bestod hufvudsakligea af kol, kokas, cement och svafvel. Vraket jämte den ännu ombord befintliga lasten såldes i lördags på auktion till 420 pund.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 April 1888
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *