Från landsbygden. Burs.

(Brev till Gotl. Allah.)
Burs, 3 April.

Sparbanksräntan.
Nyligen hölls härstädes pastoralstämma med Burs och Stånga sockenmän angående pastostoratets sparbank.
Föret upplästes revisionsberättelsen, hvaraf framgick att räkenskaperna med ordning och noggrannhet blifvit förda. Rörande bankens säkerhetshandlingar påpekades af revisorerna, att bankens bekymmersammaste ställning för närvarande torde befinnas uti säkerheterna i den under året på grind af inteckning öfvertagna fastigheten 9/80 mantal Dalbo och den äfven för sparbanken intecknade fastigheten 1/8 mantal Nixstjups, båda i När socken. Om den förra meddelades den upplysning, att styrelsen medels auktion försökt, men ej lyckats försälja densamma och derför nödgats att å auktion försälja årets skörd samt genom lagda arbetare bruka och beså jordlagenheterna; hvarvid någon nämnvärd risk för banken likväl ännu icke uppkommit. Beträffande den senare fastigheten vore frågan dream ännu så outredd, att bankens ställning till den samma icke kunde föranleda till någon öfverläggning, utan finge ärendet vid extra stämma, om så påfordrades, utgöras. Derefter beviljades sparbanksstyrelaen full ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1887.
Kommissarien Svallingson anhöll att fä förnya sitt förslag från år 1886 rörande nedsättning af såväl insättnings- som utläningsräntorna i denna bankinrättning. Han anförde som stöd för sin åsigt, att icke allenast de större, vilt omfattande bankiurättningarne inom länet, utan ock en del sparbanker redan vid. vidtagit denna, i anledning af kapitalets sjunkande värde nödiga åtgärd. Han sade sig vara väl underrättad och fullt öfvertygad der-om, att omkringliggande sparbanker önskade besluta sig för en sådan förändring i ränteberäkningen och föreslog stämman att nu utse en komitd för ärendets behandling. Detta gillades af stämman och utsågos till ledamöter i denna komitd brr M. E. Svallingson, V. Åkerman, H. Löfveberg samt J. Mellin. Till hvilka procent räntorna borde nedsättas öfverlenmades åt komit6a att i samråd med öfriga i omlejden varande sparbankssyrelser bestämma. — Till styrelseledamöter lör innevarande år återvaldes enhälligt alla under förlidet år tjenstgörande hrr J. F. Fagerberg, H. Löfveberg, N. Grönström,
Viman, V. Åkerman, L. K. Larsson och J. Uddin.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 April 1888
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *