Från landsbygden. Burgsvik.

(Brev till Gotl. Allah.)
Burgsvik, 4 April.

Mejeriet på Burgsvik
har nu genomgått sin allra första verksamhetstid och derunder haft en ock annan olägenhet att kämpa med, i det att injötatillförsela under nysslidne vinter varit något ringa till följd af det snart sagdt på dagordningen stående yrvädret, som gjort vägarna ofarbara tör mjölkleverantörerna, hufvudsakligen aktieägarna, och derilitute brist på platsen af till. räckligt vatten, som derför måst forslas från annat ställe, hvarigeuom kostnaderna ökats. Då den vid mejeriet upptagna nya brunnen, nedsprängd till omkring 20 fots djup ork som kostat omkring 100 kronor, visat sig icke teman erforderligt vatten (måhända en följd af den torka som förlidet kro sommar var rådande), har man varit betänkt på att flytta mejeriet till annat ställe inom socknen. Vid bolagsstämma i Mars månad enades man likväl om att, åtminstone tills vidare, bibehålla samma plats, och spränga brunnen några fot djupare.
Man ser hvilka svårigheter nya företag hafva att bekämpa, och det fordras i sanning insigtsfulla och företagsamma samt energiska personer i spetsen derför, och i detta afseende förtjena ock berörda bolags medlemmar och dess styrelse all heder.
Under vintern har den dagliga tillförseln at mjölk varit 100 till 150 kannor, men nu uppgår den till omkring 200 kannor.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 April 1888
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *