En brännande fråga

kan man med skäl kalla den sedan lång tid tillbaka pågående och mycket omskrifna skolfrågan i Hangvar. Domkapitlet har nu sagt sitt sjubens, som det ligger endast i k. m:ts skön att stadfästa eller upphäfva. De facer, som frågan, innan den kommit till denna punkt, genomgått, äga utan tvifvel sitt intresse.
Den 28 Juli i fjor framstälde folksko. leinspektören kyrkoherden Odin ett yrkande om skolväsendets ordnande i Hangvar på ett sätt, som kunde motsvara tidens kraf, nämligen upprättandet af en fast folkskola med en dertill hörande småskola å Kappelshamn.
Häröfver afgaf församlingen vi kyrkostämma 2 Augusti den förklaringen, att man på grund af församlingens tryckta ekonomiska ställning, alldeles icke ville upprätta någon fast folkskola å Kappelshamn. Folkskoleinspektören anhöll då, att församlingen måtte åläggas att till 1 Sept. 1889 hafva stött sig det.gjorda yrkandet till efterrättelse. Härför anförde kyrkoherden Odin sons skäl, att Kappelshamn, beläget 0,s mil från fasta folkskolan vid kyrkan, tör närvarande hade 70 skolpliktiga barn, men att intet af dessa besökt nämda skola och att ej fans något hopp om ändring häri. Vidare rymde den fasta folkskolan vid kyrkan nätt och jämt halfva liantalet af de 80 skolpliktiga barn, som tillhörde dess område och som sålunda måst inskränka sig till kvarannan, dagsläsning och sålunda helt och hållet saknade utrymme för Kappelshamnsbarnen. Den skola som för närvarande fans vid Kappelshamn var i ett miserabelt skick och dessutom vore det omöjligt att barnen, som tillhörde 6 årsklasser, kunde undervisas af era lärare.
Häröfver förklarade sig ånyo församling och vice pastor och folkskoleinspektören gjorde sina påminnelser, hvarpå församlingen å kyrkostämma 23 December godkände ett af särskilda komiterade upprättadt förslag till skolväsendets ordnande, hvilket innefattade att, jämte den å Kappelshamn befintliga småskolan och för dess 2 lägsta årsklasser, skulle upprättas en förberedande småskola äfvensom för det öfriga sockenområdet en ambulatorisk småskola med stationer vid kyrkan och Ben eller Ansters.
I frågan ytterligare hörd, ville folkskoleinspektören, i enlighet med ett 14 Januari i år afgifvet yttrande och med frångående af sitt ursprungliga yrkande låta bero, dock under vilkor, att tidsenlig lo. kal till båda skolorna ä Kappelshamn anskaffades senast till 1 September 1889 och att den ambulatoriska småskolan sattes i gång inom samma tid, om ock till en början i förhyrda lokaler.
Nu kom återigen kyrkostämman 15 Februari med en förklaring: att församlingen vid kyrkostämman 23 December 1887 »ingalunda velat föreslå inrättandet på Kappelshamn af någon ny skola», utan med »den förenade fasta mindre folk- och småskolan på Kappelshamn menat »den derstädes redan befintliga skolan», äfvensom att hon fann »den af folkskoleinspektören nu yrkade ambulatoriska skolan» komma att medföra för dryga kostnader.
Nu kom turen ännu en gång till folkskoleinspektören, hvilken med anledning af denna förklaring yttrade, att, då hans af församlingens ekonomiska betryck föranledda »prutsystem» synes på densamma utöfvat en demoraliserande verkan, enär hon numera »vägrar hvad hon förut godkänt», han för sin del ej vidare kunde pruta, utan nödgades fasthålla sitt senast framstalda yrkande såsom innefattande det allra minsta, som kunde fordras, om staten skulle understödja församlingens skolväsen. Dessutom medförde det icke någon ytterligare tillökning i den årliga kostnaden för skolväsendet än en aflöning på 100 kronor åt en ny lärarinna å Kappelshamn, enär mer än tillräckliga medel till den ambulatoriska skolan erhölles
genom att, i och med dess inrättande, kostnaderna för 9:e kalendermånaden och den 6:e veckodagens läsning i folkskolan kunde inbesparas. Han yrkade nu der-jämte att såväl den förberedande småskolan å Kappelahamn, i likhet med hvad församlingen på senaste kyrkostämman föreslagit, som ock den ambulatoriska skolan måtte till 1 September 1889 träda i verksamhet, båda i lämpliga lokaler, som församlingen ägde att anskaffa på hvad sätt den behagade, men hvilkas lämplighet sedan skulle tagas i skärskådande.
Detta om stridigheterna.
Domkapitlet har nu beslutit ålägga Hangvars församling att, utom den nu befintliga fasta folkskolan vid kyrkan och mindre folkskolan på Kappelshamn, i så god tid organisera dels en ambulatorisk småskola med stationer vid kyrkan och Bex eller Austers och dels en fast förberedande småskola å Kappelahamn, att de kuna träda i verksamhet 1 September 1889.
Här har sålunda folkskoleinspektören fått sista ordet.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 April 1888
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *