Nya grunder

för premiering af nötboskap inom länet hafva idag antagits af hushållningssällskapet hufvudsakligen i öfverenestännnelse med ett inom Skaraborgs län uppgjordt system och i syfte att i möjligaste måtto väcka, underhålla och öka det allmänna intresset för ladugårdsskötseln inom länet, synnerligast hos de mindre jordbrukarna.
Premieringen kommer att verkställas af en nämd, bestående af tre för två år valde kompetenta och för saken intresserade per soner, af kvilka förvaltningsutskottet utser två och hvarje gille inom sig och för sitt område en tredje, enär hvarje gille utgör en premieringskrets, inom hvilken årligen under sommarens lopp premiering äger rum vid sammanträde med gillet.
Endast djur, fullt tjenliga till afvel, komma att premieras och penningpris utdelas endast för djur af gotlandsras.
För hvarje hondjur, som premieras, tilldelas en frisedel, som berättigar till afgiftsfri betäckning af premierad tjur af gotlandsras, hvilken frisedel nämden vid nästa premieringemöte inom kretsen inlöser af tjurägaren med 2 kronor, om det med samma sedel premierade hondjuret blifrit betäckt af sådan tjur och parning ägt rum.
Stambok kommer att föras öfver inom länet premierade djur.
Femhundra kronor hafva af sällskapet anslagits till premier 1888
Sällskapet anvisade ett anslag af högst 150 kronor för i år, ifall reseersättning skulle ifrågakomma till någon af premieringsnämden och för så framt motsvarande besparing kan göras i anslaget till jordbruksstatistiken.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 Mars 1888
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *