Musikaliska sälllskapet

hade i tisdags afton ordinarie sammankomst, hvarvid föredrogs revisionsberättelsen för år 1886-87.
Behållningen från år 1886 utgjorde 5,750 kronor, utlånta medlen 604 kr. 96 öre, innestående i sparbanken vore 415 kr , obetalda räntor belöpte sig till 415 kr. och i kassan fans 80 kr., eller tillsamans 6,849 kr. 96 öre. Inventariernas varde var 4,000 kr. Inkomsterna stege till 1,230 kr. 20 öre, deraf i inträdesafgifter 40 kr., i årsafgiftar 403 kr. 50 öre i räntor 416 kr. 45 öre och soarémedel 370 kr. 25 öre. Utgifterna voro 934 kr. 44 öre, deraf 60 kronor till premier, det öfriga till diverse utgifter. Behållningen till detta år steg sålunda till 7,145 kr. 72 öre.
Hvad sällskapets fonder beträffar ställa dessa sig på följande sätt:
Grundfonden var vid krets början 3,827 kr. 8 öre samt ökades under året till 3,867 kr. 8 öre samt hade inga utgifter. Disponibla fonden steg från 692 kr. 49 öre till 1,766 kr. 18 öre samt hade i utgifter 874 kr. 44 öre, så att den vid årets slut utgjorde 891 kr. 74 öre.
Pianofonden steg från 383 kr 89 öre till 403 kr och 8 öre hade inga utgifter. Premiefonden ökades från 1802 kr. 68 öre till 1,892 kr. 81 öre och utbetalade 60 kronor. Söhrlingska fonden var vid årets början 143 kr 82 öre ock steg under året till 151 kr. 1 öre.
Ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Till ledamöter invaldes fröknarna Anna Hederstedt och Ch. Klintberg, fru E. Pallin samt fängelsedirektör H. Petterson.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 Mars 1888
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *