Medels offentlig auktion,

som förrättas vid Suderbys i Gothem torsdagen den 5:te April från kl. 11 f. m, låter sterbhusdelägarne etter aflidne hemmansägaren Mårten Pettersson till den högstbjudande försälja fastigheterna 27/64 mantal Suderbys, 13/1000 mantal Bäntebingels och 14/800 mantal Nybingels, allt i Gothem, det förra är försedt med goda åbygnader. Dessa hemmansdelar ha särdeles goda och bördiga ägor, Suderbys har vidsträckt betesmark med skog till hushehof och äfven till afsalu. Hvarje hemmansdel utbjudes dels för sig, dels ock i mindre lotter; med förbehållen pröfningsrätt att antaga eller förkasta blifvande anbud. Skulle försäljning af hemmansdelarna icke komma till stånd, utbjudas de samma på arrende uti mindre delar under en tid af 8 år. Arrendet betalas årligen och köpeskillingen, för hvilken nöjaktig säkerhet skall ställas, i terminer, hvilka liksom öfrige vilken tillkännagifvas vid auktionen.
Hörsne den 28 Mars 1888.
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 Mars 1888
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *