Visby spritbolag

höll i lördags ordinarie bolagsstämma, ledd af lektor Bergman.
För bolagets verksamhet under det förflutna året och dess ställning hafva vi redogjort redan 15 Februari.
Styrelsen lemnar i sin berättelse för stämman en redogörelse för årets förvaltning, dervid yttrande bland annat:
I likhet med föregående år har bolaget mot styrelseledamöternas ansvarsförbindelse haft kreditivräkning med Gotlands Enskilda bank till belopp af 20,000 kronor.
Från Litografiska Aktiebolagets Norrköping halva nya kuponger för tio år blifvit anskaffade och till aktieägarna utdelade.
Kongl. Maj:ts under 23 September 1886 meddelade resolution om ändring af paragraferna 16, 17, 19 och 20 i bolagsordningen har styrelsen låtit trycka för att vidhäftas de redan år 1882 tryckta exemplaren af bolagsordningen.
Styrelsen har lyckats återbekomma de 42 kronor, som 10 Augusti 1876 i landtranteriet härstädes deponerats till fullgörande af Kongl. Hoträttens dom 29 Juni samma år i mål emellan bolaget och gästgifvaren G. M. Lindvall.
Genom med magistraten i Visby 8 sistlidna Augusti upprättadt kontrakt har bolaget fått öfvertaga all minuthandel med och utskänkning af bränvin m. m. här i staden under 8 år (tiden Oktober 1887—September 1890) mot erläggande af en årlig afgift af 9,000 kronor.
Förlidna årets vinet utbetalades under sistl. April månad.
Herr J. Vahlbäck, som genom köp blifvit ägare af bolagets förut egande fastighet nr 57 i Strandrotens 1:a qvarter, har öfvertagit en af handlanden Axel Ekman till barnhemmet i Visby utgifven och i omförmälda fastighet den 23:dje September 1878 intecknad köpeskillings-revers å 4,000 kronor, genom hvilken åtgärd bolaget — som förut iklädt sig betalningsansvarighet för samma förbindelse — blifvit från denna sin förbindelse fri.
Sedan postmästaren F. O. Wallander från orten afflyttat har våningen 1 och 2 tr. upp i bolagets hus vid stora torget blifvit uthyrd till vice konsuln E. Stare.
Sedan bolaget varit i tillfälle infria 2:ue i Gotlands Enskilda Bank belånade intecknin. gar, den ena å 2,600 kronor intecknad i huset nr 11 Klinterotene 4:de gvarter (vid nya torget) och den andra å 5000 kronor, intecknad i huset nr 13 S:t Hanerotens 3:dje gvarter (vid stora torget) finnes numera ingen skuld på fastigheterna.
Några mindre reparationer i bolagets hus vid Stora torget (hufvudsakligen i minuteringslokalen) halva under året varit nödvändiga. Ehuru styrelsen hade fria händer att utlemna utskänkningerättigheten i stadshotellet for 3 år, saknades likväl icke skäl att utlemna rättigheten endast för nu löpande året.
Föreståndarne för bolagets utskänkningsställen äro de samma som under förlidet år. Magistraten och stadsfullmäktige hafva icke begagnat sig af den dem i paragraf 12 i bolagsordningen tillerkände rätt, att i styrelsen för nu löpande försäljningsår insätta en ledamot hvardera.
Efter det åt styrelsen beviljats ansvarsfrihet för fjorårets förvaltning föredrogs en motion om ändring i stadgarna af hr Bokström. Motionären hade anfört, att, då bolagsordningen saknar bestämmelse om att aflöningen för förvaltningen skall af bolagsstämman pröfvas, så har- följden blifvit, att arvodena till styrelse och tjenstemän fått under en längre följd af år gvaratå oförändrade, ehuru bolagets affärer och omsättning i ganska väsentlig mån minskats. Motionären ansåg det vara stämmans naturliga rätt och plikt att efter rörelsens kraf årligen pröfva behofvet af sådana arvoden, och önskade derför sådant tillägg till bolagsordningens paragr. 12, som skulle dels ålägga styrelsen som en skyldighet att kvarje år afgifva förslag i anfördt syfta för det följande året, dela lemna stämman rätt att derötver bestämma.
I sitt utlåtande häröfver delade styrelsen frågan, yttrande sig först beträffande tjenstemännen, hvarvid erinrades, att, då styrelsen enligt bolagsordningen skall antaga »erforderliga» tjenstemän, deraf äfven borde framgå rätt för styrelsen att bestämma dessas aflöning. Revisorerna borde bäst vara i tillfälle bedöma om den vore för hög. Omsättningen på det hela vore visserligen minskad, men försäljningen från lagret och i minuthandeln hade ökats.
Emellertid var styrelsen betänkt på åtgärder i motionens syfte och anhöll derför att framställningen icke måtte föranleda vidare åtgärd, än att åt styrelsen uppdrages att i tjenstemännens aflöuingar så snart sådant ske kunde göra de indragningar, som utan hinder för göromålens ordentliga utförande läte sig verkställas.
Vidkommande åter styrelsens och direktörena arvoden, så ansåg styrelsen att dessa borde af stämman årligen pröfvas. Den långa proceduren med ändring af bolagsordningen tyckte dock styrelsen vara obehöflig. Man kunde vinna målet genom ett beslut till protokollet att så skulle för framtiden tillgå.
Beträffande beloppen förklarade styrelsen, att direktörens arvode, som sedan 1877 utgjort 1,500 kronor, icke skäligen kunde nedsättas under 1,200 kronor med hänsyu till hans dagliga tjenstgöring, tidspillan och ansvar. För kommande år föreslog styrelsen att arvodet måtte bestämmas till sist nämda belopp.
Öfrige ledamöter i styrelsen hafva icke genom någon bestämmelse i bolagsordningen fått sig rätt till arvode tillerkänd, men då rörelsen utgör en affär och icke bör likställas med kommunala uppdrag, så borde de, enligt styrelsens mening, åtnjuta arvode. Emellertid ansåg styrelsen att beloppet möjligen kunde nedsättas och föreslog derför att, det måtte bestämmas till 100 kronor för dem hvardera i stället för 150 kronor.
Hr Bokström, som först i fjor på många år varit i tillfälle närvara vid bolagets stämma, hade då något förvånat sig öfver det omyndighetstillstånd, i hvilket stämman befunne sig beträffande bestämmanderätten öfver förvaltningskostnaderna. Det borde icke få fortfara. — Under åratal hade man inom riksdagen börs ovänliga uttalanden om huru spritbolagen använde vinstmedlem, innan utdelning kunde ske. Tal. hade gjort kvad han kunnat för att fritaga bolagen från dessa misstankar, men för kvad ett sådant bolag låtit komma sig till last ängd de alla böta med förlusten af 1/10 af vinsten. Aptiten till mera finnes par, och det beror på bolagen ejelfva, huru långt den skall sträcka sig. 1n damålst med motionen hade varit att fästa uppmärksamhet på denna fara. — Kunde målet vinnas utan ändring i bolagsordningen, så hade kan intet deremot, men styrelsen har sig ju icke åtagdt att taga något initiativ. — Att minuthandeln ökats, vore icke med verkl. förhållandet öfverenesttmmande. År 1875 omsattes der för 182 tusen och år 1885 för 155 tusen kronor.
Bättre voro ett fåtal väl aflönade, än ett större antal illa aflönade tjenare. Föreslog, att stämman måtte åt styrelsen uppdraga att taga i öfvervägande huruvida icke med hänsyn till minskningen i bolagets omsättning bolagets förvaltningekostnaler må kunna, utan att bolagets säkerhet ock syftemål eftersättas, något nedbringas.
Hr Melin: äfven om omsättningen på minuteringen nedgått i kronor hade den ökats i kannor.
Stämman biföll dorefter hr Bokströms förslag.
I fråga om arvodet åt verkat. direktören och styrelsen yttrade sig
Kamr. Ramdahl, som ansåg, att direktören med hänsyn till affärens beskaffenhet borde ha 1,500 kronor älven för nästkommande år. Hr Bokström var af samma mening, då det vore denne, som finge draga lasset inom styrelsen, Han vore öfvertygad att uppdraget icke kunde komma i hederligare och ordentligare händer än nu.
Stämman beslöt derpå att arvodet skall utgå med 1,500 kronor.
I fråga om styrelseledamöternas arvode öfverladee:
Hr Bokström ansåg detta kapitel något kinkigare, enär bolageordningen icke vet om nå. got sådant arvode. Om någon ersättning åt dem skall utgå för dessa uppdrag, som icke vore obilligt, så borde paragr. 12 först ändras ock den inryckas en bestämmelse derom.
Hr Romdahl ansåg icke ändring behöfig, då saken kunde betraktas som en förvaltningsåtgärd.
Hr Bergman ansåg, att, då i paragr. 11 intet vore föreskrifvet om tjenetemaaneus arvode, ehuru sådant utginge, så kunde också dylikt utan vidare bestämmelse lemnas åt etyrelsen.
Hr Bokström: styrelsen hade till en början inga arvoden. Dan fick sådana genom en öfverrumpling vid 1877 åra stämma. Sedan dess har intet beslut fattats. Om styrelsen som hittills besluter i saken, så kan åtminstone ingen förevita stämman att ha kränkt bolagsordningen.
Hr Wähler: låt styrelsen bestämma häröfver.
Hr Melin föreslog sådan ändring af paragr. 12 att arvode till styrelsen årligen bestämmes. Hr Ihre påpekade de stora svårigheterna med 3/4 af aktiernas representerande o. s. v. som vore förenade med ändring i reglementet.
Hr Romdahl ansåg en ansökan till k. m:t om sådan ändring vara förenad med fara tör städerna, då derigeuom uppmärksamhet fästes på saken.
Hr Bokström: mera än faran aktar jag att man skall göra rätt.
Hr Romdahl: ja, då få vi hellre behålla reglementet som det är och ha en styrelse utan arvode.
Major Törnqvist yrkade afslag på ändringsförslaget.
Hr Bergman likaså, då styrelsen nu sjelf föreslagit nedsättning från 150 till 100 kronor. Hr Lindell ansåg att stämman vore hindrad befatta sig med detta arvode, som styrelsen borde få afgöra.
Hr Jeurling: då å ena siden flertalet icke syntes anse saken böra påkalla ändring i bolagsordniagen ock å andra sidan ingen ansett obilligt att något arvode tillkomme styrelsen, så föreslog han, att såväl motionen i detta afseende som styrelsens förslag icke måtte till någon stämmans åtgärd föranleda.
Sedan ölverläggaingen förklarats slutad, beslöt stämman i öfverensstämmelse med hr Jeurlinga förslag.
I fråga om direktörens arvode beslöts att pröfning deraf skall på hvarje ordinarie bolagsstämma företagas.
Till ledamöter i styrelsen återvaldes hrr P. F. Ihre (med 18 röster), Aug. Romdahl (18), L. N. Åckander (18), O. Malin (16) och T. Klingwall (12).
Sedan ett af hr Aug. Johansson gjordt yrkande att åt revisorerna intet skulle utgå afslagits, utsågos till revisorer hrr G. T. Romdahl och J. E. Ihre med hrr Aug. Johansson och Karl Lindell till ersättare.

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 Mars 1888
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *