Ångbåtsbolagets stämma

i lördags, som leddes af landsekr. Hambræus, var fåtaligare besökt än vanligt.
Utom några smärre anmärkningar, som gjorts af revisorerna, hrr Kablqvist, Klingvall och Åckander, hade de hemstält, huruvida icke befäl och besättning borde kunna åtnöja nig med något mindre ersättning än den som hittills utgått. Hr Rudberg föreslog 3 proc. af bruttoinseglingen och 50 kr. i månaden i st. för 5 och 75. Stämman, som icke ansåg lämpligt taga befattning med sådana detaljsaker, åtnöjde sig med styrelsens förklaring, att den skulle taga saken i öfvervägande.
Äfvenledes hade revisorerna hemstält att stämman måtte bemyndiga styrelsen att söka i utbyte mot Tjelvar — äfven om dervid skulle erhållas något mindre än båtens bokförda värde — anskaffa en mindre båt, bygd för vintertrafik Styrelsen, som förklarade sig halva varit betänkt på samma sak, erhöll af stämman sådant bemyndigande.
Utdelningen hade styrelsen föreslagit till 7 procent.
Hr Hambræus och landsh. Poignant samt hr Wöhler talade för 6 procent. Så länge båtarnes värden fördes så högt som till 545 tusen kronor, mot 108 tusen kronors reservfond, borde man göra allt för höjandet af den senare, som tillika vore att betrakta såsom en bolagets försäkringsfond. Vid framställning om understöd af statsmedel för vintertrafiken hade man ock mötts af erinringar om bolagets stora utdelning.
Hr Melin trodde det vara ganska lätt att ådagalägga att 7 proc. icke vore hög utdelning; många hade köpt sina aktier till 150 kr. Yrkade att om 1 proc. eller 5,450 kr. nu skulle besparas, det måtte ske genom afskrifning på Tjelvars värde; hvaruti fotogr. Lagergren instämde.
Hr Myhrman: bolagets ställning vore densamma huru än dessa 5,000 kr. användes.
Hr Jeurling påpekade, att en afskrifning redan skett på båtarnes värden med 80 tusen kr., motsvarande den vinst, bolaget erhöll genom att Tjelvers aktier såldes med 50 proc. premie. Trodde det för öfrigt vara likgiltigt med hänsyn, till bolagets ställning, om de i frågavarande 5,000 kr. användes att afskrifya på Tjelvars värde eller att höja reservfonden. Det vore endast en bokföringsåtgärd. Skänkte för öfrigt sitt erkännande åt de förslag till besparingar som gjorts, men erinrade att man äfven borde söka öka inkomsterna och, då de gamla traderna visat sig mindre gifvande, söka nya utvägar, i hvilket afseende han särskildt rekommenderade att lägga an på att draga så stor del som möjligt öfver Visby af den numera mot Norden allt lilligare riktade turistströmmen.
Stämman beslöt derefter med 604 röster mot 528 att utdelningen för år 1887 skulle varda 6 procent.
I styrelsen återvaldes hrr Axel Ekman (med 1,106 röster af 34), P. F. Ihre (1,055 af 32), R. Cramér (1,012 af 31), Björkandar (1,010 af 33) samt nyvaldes handl. Åckandar (958 af 26).
Till delegerade att med styrelsen i vigtigare fall rådpläga utsågos hrr Hambræus, Lindgren, Snöbohm, Broanander och O. P. Rundberg.
Revisorer blefvo handlandena Kahlqvist, Klingvall och G. T. Hägg.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 Mars 1888
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *