Med anledning af inkommen

anmälan om sjukdomsfall af mjeltbrand varda nedan nämde gårdar förklarade smittade af mjeltbrand, nämligen Bjers i Gerum socken samt Bondartve, Orlefs, Magvuse, Burge, Skogs, Tungelbos och Bringsartve i Levide socken, med förbud att dit införa kreatur och derifrån atföra kreatur och ladugårdsprodukter; och åtvarnas allmäohetea för onödig gemenskap med dessa gårdar.
Visby i Landskansliet 17 Juli 1885.
På Landshötdinge-Embetets vägnar.
Johan Hambræus. Johan Gardell

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 Juli 1885
N:r 57.

Som anmäldt blifvit att mjeltbrand

utbrutit bland nötkreaturen å flera ställen i Fröjel socken, varda Lilla Hejdes, Ansarfve, Alstäde, Kaupe och Pusarfve gårdar i nämde socken härigenom förklarade smittade af mjeltbrandsjukdom; och förbjudes utförande af kreatur och ladugårdsprodukter från detsålundasmittade området äfvensom införande dit at kreatar, med åtvarning tillika för allmänheten emot onödig gemenskap med den smittade orten.
Visby i Landskansliet 16 Juli 1885.
På Landshötdinge-Embetets vägnar.
Johan Hambræus. Johan Gardell

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 Juli 1885
N:r 57.

Utmätningsauktion.

Onsdagen den 12 nästkommande Augusti kl. 12 middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af Carl Johansson tillbörige 21/12 8 mantal Lilla Homa i Stenkumla socken; egande ide, hvilka hafva fordran, som skall. ur egendomen gäldas, eller annan, rätt.som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna fastighet är försedd med bonings- och. ladugårdshus, utgöres af 71,51 qvadratref åker, 46,56 qv-ref äng, 221,87 qv.ref odliogsmark och 70,52 Av.-ref afrösningsjord med skogstillgång tillräcklig för husbehof, samt har blifvit suluvärderad till 4,100 kronor.
Visby i landskansliet 8 Juli 1885.
På Landshöfdinge-embetets vägnar:
Johan Hambræus. Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 Juli 1885
N:r 55.

Gotlands fornvänner

hade i lördags å fornsalen ett fåtaligt besökt sammanträde, som leddes af landssekreterare Hambræus.
Af granskarne, gördelmakare Hellgren och literatör Pallin, föreslagen ansvarsfrihet för sist!l. års förvaltning beviljades.
Inkomstern» under år 1884 uppgingo till 734 kronor och wgifterna till kr.
677: 27. Föreningens tillgångar utgjorde kr. 13,992: 50 och skulderna 5,425 kronor, hvadan en behållning å kr. 8,567: 50 förefans.
Föreningen har förut anslagit 200 kronor till upprättande af en katalog öfver samlingarne. Åt doktor Säve, sekreterare Gustafsson och rektor Sprinchorn lemnades nu i uppdrag att upprätta en dylik katalog.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Juni 1885
N:r 46.

Som anmäldt blifvit att dödsfall

af mjeltbrand inträffat bland kreaturen vid Myrungs gård i Linde socken, varder denna gård härigenom förklarad smittad af mjeltbrandsjukdom, med förbud så väl emot bortförande derifrån af kreatur och ladugårdsprodukter, som emot införande dit af kreatur tilldess gården förklarats fri från smitta.
Visby i Landskansliet 28 Mars 1885.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 31 Februari 1885
N:r 26.

Gotlands fångvårdsförening

hade i förgår ett talrikt besökt sammanträde, hvars förhandlingar leddes af landshöfding Poignant.
Till ledamöter i styrelsen omvaldes landsböfding Poignant, landssekreterare Hambreus, borgmästare Een, t. f. häradsskrifvare Nordahl samt fruarna Poignant och S. Randberg; i stället för kyrkoherde Uddin i Sanda, hvilken genom ombud afsade sig uppiraget, invaldes komminister Söderberg. Sjelfskrifne ledamöter i styrelsen äro enligt stadgarne fångpredikanten och fängelsedirektören. Till ersättare i styrelsen utsågos stadsmissionären Youngberg, stadsfiskal Jansson och grefvinnan Cronstedt.
Granskare blefvo majorerna Cronstedt och Carlstedt.
Af granskarne tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen och skattmästaren boviljades.
Styrelsen har inom sig utsett till ordförande landshöfding Poignant, till v. ordförande landssekreterare Hambreus, till sekreterare borgmästare Een och till skattmästare fängelsedirektör Jansson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Februari 1885
N:r 11.

Hushållningssällskapet

hade igår sin första sammankomst för året, hvarvid till ordförande och vice ordf. återvaldes landshöfding Poignant och landssekreterare Hambræus Sällskapets sekreterare och skattmästare hrr H. Gustafsson och J. E. Ihre omvaldes likaledes.
I landtbruksskolestyrelsen Återvaldes kapten Broander med landtbr. P. Johansson i Roma till ersättare.
I förvaltningsutskottet insattes ånyo kap ten Broander och nyvaldes direktör Gardell.
Till revisorer valdes för sällskapets räkenskap kaptenerna Arnelius och Ytterberg med jägmästare Sylvan till ersättare och för landtbruksskolans räkenskap jägm. Sylvan och landtb. Nordström i Dalhem med borgmästare Een till ersättare.
— Begärd afskrifning (å 6 kr.) af återstående amortering å en cheviottacka, som dött för K. Larsson, Isums i Atlingbo, afslogs, enär värdet af ull och skinn ansågs motsvara beloppet, hvaremot dylik framställning om afskrifning af 45 kr. å en cheviotbagge bifölls för hr D. A. Malmros, som erbjudit sig att betala 5 kr. för skinnet och ullen.
— Föreningen för fjäderfäskötselns främjande hade avhållit om ett understöd för 1885 af 300 kronor för anläggande af en mönsterhönsgård (beräknad att kosta 11,000 kr.) och mot det att föreningen tillhandahölle sällskapet 60 tjog ägg till afvelsdjur. Framställningen afslogs på grund af bristande tillgångar.
— Samma öde rönte en hemställan om teckning af aktier i ett bolag till försäkring mot hagelskador. Sådana vore här sällsynta och för öfrigt vore genom pro: fessor Hildebrandssons utredning ådagalagdt, att hagelskador mestadels förekomma i vestra och mellersta Sverige, men blefvo allt mera sällsynta ju längre man kommer mot norr eller öster.
— Frågor, som önskas framstälda till behandling vid nästa års allm, landtbruksmöte i Stockholm, böra vara insända till sällskapet före 1 Juni innevarande år.
— Såsom öfverläggningsämne vid säll skapets Marssammanträde är uppstäld frågan: Hvilka äro lifsvilkoren för ett lö nande jordbruk på Gotland.
— I sällskapet, hvilket dess bättre synes med ökadt intresse omfattas af ortens landtmän, invaldes öfverste v. Hohenhausen, häradsh. Lindroth, handl. Broander i Rone, kapten Hj. Bolin, landtbr. P. Stare, handl. A. Nyberg, kyrkoherden Gutenberg, grefve A. G. v. Setb, samt landtbrukarne N. Christiansson, Sicklings, Aug. Christiansson, Loggarfve, Jacobsson, Diskarfve, O. V. Ålander, Rosendal, samt Petre, Lummelunda.
— Framstållning från nordiska häst skötareskolans bolag om aktieteckning kun de icke till någon åtrård föranleda.
— Djurvånnernas nya förening hade anmodat sållskapet taga initiativ till bildande af föreningar för djurskydd samt att utfårda uppmaning till förekommande eller minskning af grymhet mot djur. Utskottet hade anmodat sekreteraren att i samråd med linsveterinåren uppsåtta förslag till en dylik uppmaning att offentliggöras. Då emellertid lånsveterinåren förklarat förbållandena hår vara sådana, att någon grymhet mot djur i nåmovård mån ej kan anses ega rum, så ansågs saken teke böra föranleda till den nyss nåmda uppmaningens utfårdande.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Januari 1885
N:r 8.

Utmätningsauktion.

Fredagen den 27 nästkommande Febr. kl. 11 före middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af Mårten Liljegrens egande 11/48 mant. Slumra och Gennor i Vallstena socken; egande de, hvilka bafva fordran som skall ur fastigheten gäldas eller annan rätt som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna fastighet är försedd med boningsoch ladugårdshus samt innebar omkring 42 tuonland 24 kappl. åker, äng och od lingsmark, 10 tunnl. skogsmark och 5 tunnl. 14 kappl. afrösningsjord och impedimenter. Saluvärdet & fastigheten är satt till 6,525 kronor.
Visby i Landskansliet 19 Januari 1885.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Januari 1885
N:r 7.

Genom auktion,

som anställes såväl inför konungens befallningshafvande härstädes som hos magistraten i Visby å rådbuset fredagen den 30:de Januari nästkommande år 1885, klockan tolf på dagen utbjudes till arrende på aderton års tid, räknad från den 14 Mars nästkommande år, indragna hospitalslägenheterna Sandbry om 34 qvadratref 25 qvadratstänger samt Sandbryåker om 18 qvadratref 60 qvadratstänger 83 qvadratfot, belägna å Visby stads område. Nuvarande arrendet för lägenheterna utgör 50 kronor. Anbuden skola göras i penningar; och erhåller den arrendet som afgifver högsta antagliga anbudet. Vid auktionen skall den högstbjudande genast aflemna en af tvenne personer, hvilkas vederhäftighet är af domaren i orten eller konungens? befallningshafvande bestyrkt, ingången och till egenhändiga underskrifterna bevittnad borgen för årliga arrendeskyldigheternas fullgörande under de fem första åren af arrendetiden, affattad i öfverensstämmelse med stadgadt formulär. Den kostnad, som till trädesbruk och höstsådd kan vara af kungl. maj:t och kronan eller enskild person förskjuten, bör genast efter kontraktets undfående af arrendatorn ersättas utan afdrag å arrendesumman, Förseglade anbud få till konungens befallniogshafvande afgifvas, hvilka sedan klubbslag skett för muntliga anbud, öppnas och i sammanhang med de sistnämda komma under pröfning. Obestämda anbud antagas icke. Högsta anbudets antaglighet ankommer på kungl. domänstyrelsens pröfning.
Projektarrendekontrakt, formulär till borgensförbindelser och andra för kännedom om lägenheterna och arrendovilkoren nödiga handlingar finnas att tillgå i kungl.
domänstyrelsens aktuariekontor, å landskontoret och hos magistraten i Visby.
Visby i Landskontoret d. 29 Nov. 1884.
Tandshöfdiuge Embetet:
Johan Gardell.
Johan Hambræeus.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Januari 1885
N:r 4.

Fångvårdsföreningens styrelse,

som numera utgöres af landshöfding Poignant, landssekreterare Hambræus, borgmästare Een, kyrkoherde Uddin samt fruarna Poignant och S. Rundberg med landskamrer Gardell, stadsfiskal Jansson och grefvinnan Cronstedt till ersättare, har vid sitt senaste sammanträde erhållit del af revisosernas berättelse omfattande tiden till 25 November 1884. Af denna berättelse framgår, att föreningens inkomster utgjort

Bland inkomsterna för 1882 och 1883 nämnas gåfvor för hvartdera året af prinsessan Eugenie å 100 kronor samt under åren 1883 och 1884 bidrag från Karl Johans-fonden å 155 och 156 kronor.
Någon uppbörd af ledamotsafgifter för 1884 synes ej hafva ägt rum. Skälet dertill. är väl, yttra revisorerna, (grefve Cronstedt och laudsekr. Hambræus), detsamma som för afbrottet i öfrigt iföreningens verksamhet, det nämligen att dess ordförande numera aflidne biskop Anjou af sjukdom hindrats deltaga i arbetet, dess vice ordförande landsh. Horn och dess skattmästare direktör Sparre från orten afflyttat samt styrelseledamoten J. A. Smedberg aflidit.
Revisorerna tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen och skattmästaren.
Föreningens årsafgift betalande ledamöter utgjorde vid det konstituerande sammanträdet år 1882 357 personer.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Januari 1885
N:r 3.