Den lokalkomité

af svenska qvinnoföreningen, som härstädes bildats, har nu erhållit följande sammansättning: ordförande fru Emma Carlstedt, ledamöter fruarna Georgina Schartau, Therése Hambræus, Hilma Arnelius, Agnes Ekman, Louise Berggren, Hilma Johansson, M. Nyström, Slite, Jenby Sätervall, Hemse, T. Andersson, Tofta, samt fröknarna Emelie Stenberg och Anna Sylvan.

Utmätningsauktion.

Fredagen den 15 nästkommande Maj kl. 12 middagen anställas här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af Patrik Jakobssons egande 3/8 mant. Stenbjers i Gerum socken, egande de, hvilka hafva fordran som skall ur egerdomen gäldas eller annan rätt som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna fastighet är försedd med bonings- och ladugårdehus, innehar 31 har 33,7 ar inrösningsjord af åker, äng och odlingsmark, 46 har 35,7 ar afrösningsjord med skog knapt till hus behef och 18,5 ar impedimenter samt är saluvärderad till 7,000 kronor.
Visby i Landskansliet 9 April 1891.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Till högtidstalare

för året ut såg sällskapet D. B. V. i går enhälligt landssekreterare Hambræus.

En gåfva

af 600 kr. har af landssekreterare Hambræus och konsul Stenberg gemensamt öfverlemnats till domkapitlet, såsom bidrag till anskaffande af målade fönster i domkyrkan.

Gotlands fornvänner

sammanträdde i lördags afton, hvarvid i styrelsen omvaldes de afgående ledamöterna, landssekreterare Hambrænus, lektorerna Höjer och M. Klintberg, doktor Kahl och sekreterare Gustafsson. Revisorer blefvo ånyo lektor Fagerholm och redaktör Pallin.
För sällskapet anmäldes att framlidaa enkefru Casström, född Fahlstén, till fornsalen testamenterat en käpp med guldkrycka, tillhörig hennes likaledes aflidne man. Käppen lär ha tillhört en medlem af slägten Boëthins och af denne erhållits af polska regeringen under någon beskickning. Tillika meddelades att Öja församling öfverlemnat en bankfasad att i fornsalen förvaras.
På förslag af landsekreterare Hambrænus beslöt sällskapet till antiqvitetsakademien aflåta en skrifvelse med begäran, att akademien med den rätt dess stadgar gifver i Gotlands fornsal ville deponera en del dupletter af de rika gotländska samlingar, som akademien äger. Dessa dupletter skulle här kunna komma till stor nytta, såsom tjenande till upplysning om vår förbistoriska tid och medeltid, från hvilka fornsalen ärer högst få lemningar; hvarjämte påpekades, att det icke vore möjligt för fornsalen att erhålla fullständiga sådana samlingar, så länge den icke täflade med akademien vid förvärfvandet af hithörande föremål.
Inom styrelsen valdes till ordf. landsskrt. Hambrænus, till skattmästare hr Harald Gustafsson och till sekreterare efter dr. Kahl som pu efter 15 år önskade afgå, lektor Höjer.

Utmätningsauktion i Vall.

Onsdagen den 14 Januari 1591 kl. 11 före middagen anställes här å indskansliet utmätningsauktion till försäljning af Carl Petter Petterssons egande 7/16 mant. Kysings i Vall socken; egande de, hvilka bafva fordran; som bör ur egendomen gäldas, eller avnan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denva fastighet är försedd med bonings- och ladogårdshus, utgöres af 188.02 qvadr. ref åker, 36 qv. ref ävg, 121.09 qv. ref odlipgsmark och 93.41 qv. ref afrösningsjord samt bar blifvit salovärderad till 12,000 kronor.
Visby i landskansliet 5 December 1890.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Sällskapet D. B. V.

hade igår sammanträde, hvarvid sedvanliga val för nästa år förrättades. Dervid utsågs till ordförande redaktör O. Jeurling, till v. ordförande lektor N. Höjer, hvarjämte nuvarande sekreterare och skattmästare, hrr K. Norrby och J. A. Bergenstjerna, enhälligt omvaldes.
Revisorer blefvo redaktör V. Pallin, handl, J. Munthe, notarien J. H. Bachér, handl. R. Löfving och literatör A. Sandberg.
I beredningsutskottet återvaldes enhälligt landssekreterare Hambræus, lektor Bergman och konsul R. Cramér.
Likaså återvaldes de afgående i sparbanksstyrelsen, landssekret. Hambræus, lektor Bergman och kronofogden Bokström med bankbokbh. Anton Pettersson till ersättare.
I trädgårdsstyrelsen omvaldes de afgående pastor Vestöö och apotekare Ljungberg.
I bygnadsstyrelsen omvaldes handl. Karl Degerman.

Uti det här förda handelsregistret

har denna dag intagits anmälan af Maria Matbilda Kristina Schröder att hon ämnar i Hejde socken idka handelsrörelse under firma Maria Schröder, och att bon till prokurist antagit Alfred Odin.
Visby i Landskansliet 21 November 1890.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Henrik Gustaf Wilhelm Gyllenram

f. d. generalmajor och f. d. landshöfding i Gotlands och Vermlands län afled i går vid 76 års ålder i Stockholm, der han efter afskedstagandet år 1885 slagit sig ned, ömt vårdad och omhuldad af en ogift dotter.
Landshöfding G. var en på det hela taget välmenande och nitisk höfding, ehuru hans något strama militära hållning här stälde honom i konflikter, som antagligen gjorde hans flyttning till Karlstad &r 1873 för honom sjelf ganska angenäm. På sina sista år härstädes stred han, ehuru dess bättre förgäfves, för åtskiljandet af den civila och militära högsta myndighetsn — på Gotland. Riksdagen beslöt saken och general G. fick under närmare ett 20-tai af år tillfälle att på afstånd se de lyckliga följderna deraf för Gotlands både »civila» och militära utveckling.
Om de yttre dragen af hang lif må meddelas:
Landshöfding Gyllenram var född 5 Mej 1814 och blef kadett 1828. År 1833 aflade han officersexamen och utnämdes samma år till fänrik vid andra lifgrenadierregementet.
Löjtnant blef han 1846, kapten 1854, major 1858. Öfverstelöjtnant blef han 1862. Den 13 Maj samma år utnämdes han till landshöfding och militärbefälhafvare på Gotland samt blef samma dag öfverste i armén för att året derpå bli generalmajor i armén. År 1860 deltog han i statsrevisionen, 1866 blef han ledamot af första kammaren. Som ordförande satt han i Gotlands läns landsting åren 1863—70.
År 1873 utnämdes han till landshöfding i Karlstad och tog samma år afsked ur krigstjensten.
Bergman har i sin Gotlands historia antecknat följande, i hvilket den aflidne tagit mer eller mindre verksam del:
Under den tid han var landshöfding (1862 —78) vidtogos åtgärder för att förbättra fiskerieroa, och att väcka allmännare håg för bränntorfsberedning; på Gyllenrams förslag bildades ett gotländskt bolag, som för sommarpostföringen och varuntbytet med fastlandet anskaffade två tidsenliga ångbåtar, »Visby» (1866) och »Gotland> (1868). Vid 1867 års landsting väcktes utaf en ledamot af bondeståndet, Lars Granberg Granskogs, förslag att till regeringen ingå med anhållan om en särskild skogslagstiftning för länet; ett utskott, i hvilket länets (sedan år 1859 anstälde) jägmästare J. O. Sylvan, tog en verksam del, utarbetade förslag till stadgar i berörda hänseende, hvilket förslag blef af landstinget enhälligt antaget, samt af hushållningssällskapet och kon. befallningshafvande förordadt. På Gyllenrams framställning vid 1869 års riksdag blef förslaget af riksdagen gilladt, och har genom förordningen af 10 Sept. nämda år blifvit till efterlefnad faststäldt. — År 1868 utsträcktes telegrafledningen till Klinte och Rone hamnar samt 1872 till Slite. År 1871 blef en ny undervattenskabel nedlagd, samt »Polhem» ersatt af en snabbare vinterpostångbåt »Sofia». — År 1869 aflöstes Filialbanken af Gotlands Enskilda Bank. — Hushållningssällskapet anvisade 1871, på Gyllenrams förslag, medel att börja utförandet af den år 1866 aflidne förste landtmästaren A. A. Asplunds plan för ett utdikningssystem för ön, dervid afvägningarna (höjd- och sluttningsuträkningarna) skulle afse såväl myrarnas läge öfver hafvet och sing emellan, som ock den till myrarna och dessas utflöden gränsande odlade och odlingsbara marken. År 1872 anstälde nämda sällskap på densammes förslag en landtbrukskemist, samt anslog, på vice ordförandens, landssekreterare J. Hambraeus förslag, . 5,000 kr. till i å år räntefria lån för anläggande af mejerier. — När Gyllenram år 1878 förflyttades till landshöfdingeplatsen i Värmland, åtskildes landshöfdinge- och militärbefälhafvareembetena, som alltsedan 1811 varit förenade.

Sedan Gust. Kellström sökt hand räckning

att hos husbonden Petter Carlberg vid Broa å Fårö m. fl, på grund af åberopadt fordringsbevis, utbekomma Bunge sockens sparbanks fordran 300 kronor jämte ränta och ersättning för lagsökningskostnaden, och styrkt blifvit att bemälte Carlberg icke kunnat i hemorten anträftas, såsom vistande å okänd ort utom riket, varder det härigenom förelagdt, Petter Carlberg att inom nittio dagar efter det denoa; kupgörelse, som skall genom sökandens försorg införas i allmänna tidniovgarne tre gånger minst en vecka mellan hvarje gång, sålunda blifvit sista gången införd, hit ingifva svar å berörde ansökning, vid äfventyr att uraktlåtenbet deraf icke hindrar målets pröfning och afgörande på företedda skäl.
Visby i Landskansliet 13 Oktober 1890.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.