Vid Gotlands läns hushållningssällskaps

första ordinarie sammankomst å stadshotellet härstädes sistlidna onsdag, den 27 januari, hvilket varade ifrån kl. 10 f. m. till något öfver kl. 3 e. m., förekom följande:
1) Upplästes berättelsen mo sällskapets verksamhet under föregående året;
2) tillkännagaf ordföranden, att kongl. maj:t beviljat 1000 kr. till anställande af en lärare i skogsskötseln å Varplösa landtbruksskola.
3) Upplästes berättelsen om af herr direktören C. W. Gardell verkstälda inspektioner å mejerien i Kräklingbo, Anga, Källunge och Sproge;
4) upplästes berättelsen om verkställa agrikulturkemiska arbeten.
5) Åtskilliga af sällskapets ordförande, hr landshöfdingen grefve Horn föreslagna förändringar i sällskapets stadgar antogos;
6) till ledamöter i förvaltningsutskottet efter herr L. N. Eneqvist och C. L. Fegræus, som voro i tur att afgå, återvaldes samma personer;
7) till styrelseledamöter i länets landtbruksskola invaldes landshöfdingen hr grefve Horn, hr G. T. Broander, C. L. Fegraeus, Henr. Jakobsson och C. W. Gardell;
till suppleanter i d:o hr Kylander och von Korswandt;
8) till revisorer för granskning af under förvaltningsutskottets vård ställda kassor äfvensom af Carl Johans fondens räkenskaper utsågos hrr P. Ihre och C. Bokström.
9) till revisorer för granskning af landtbruksskolans förvaltning och räkenskaper utsägos hrr Chapman och C. Strömberg;
10) till nya ledamöter i sällskapet invaldes: hrr kamrer H. Pettersson v. konsuln John Stare, underläraren vid landthruksskolan C. Smedberg fahnjunkaren Magnus Gahne i Bähl, nämdemannen Johansson Guthe i Bähl, kyrkov. Lars Johannes Roes i Grötlingho, löjnant Oskar Åkerhjelm, kyrkoherden Mårten Lyth, konsuln L. N. Boström, handlanden M. Nilsson och kaptenen Nicolaus Törnqvist;
11) i sammanhang härmed upplästes en skrifvelse af gästgifvarna, förre fahnjunkaren G. M. Lindvall, om hans utträdande ur sällskapet, hvilket icke kunde förvägras;
12) beviljades ett anslag till landtbruks skolan å Warplösa för åtskilliga ändamål, af 2500 kr;
13) beviljades ett anslag af 150 kr. till inköp af 1 tjur — och 2 qvigkalfvar från stamholländeriet af anglerras å Stenstu i Westerhejde, för anställande af jernförelser i afseende å företrädet hos denna eller gotlandsrasen, eller hos korsad ras;
14) beviljades ett anslag af 200 kr årligen i 5 år till understöd af en förening för gotländska skogshästens bevarande och förädling.
15) Ett ökadt anslag till de allmänna a afvägningarna och afdikningeplaners uppgöranee, för året; 900 kr utöfver dertill anslagna 600 kr. bifölls för ett år;
16) anslag af 600 kr. årligen, i tre år, till aflöning och resekostnadsersättning åt en dikningsförman bifölls;
17) afskrifning af 50 kr för en till löjtnanten O. E. Rosell utlemnad chewiotbagge, hvilken dött, bifölls;
18) för svinafvelns förbättrande beviljades ett anslag af 300 kr. för innevarande år
19) afskrifning af åtskilliga årsafgifter beviljades
20) Kreditiv för landtbruksskolan i någon af här varande banker beviljades;
21) ett förslagsanslag för delta år af 100 kr. för förberedelse till deltagande i det 14:de allmänna svenska landbruksmötet i Norrköping år 1876, bifölls och utsågos till komiterade för vidtagande af förberedande åtgärder hrr L. N. Enevist J. W. Klintberg och E. Schoug.
22) Årets inkomster och utgiftsstat föredrogs och godkändes.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *