Borgen vid Ringvide gård,

Fole socken, på Gotland 1).

I olikhet med andra forntida borgar såväl på Gotland som i hela det öfriga Sverige, hvilka oftast äro förlagda omkring spetsen af ett berg 2), är denna borg 3) förlagd på en af naturen alldeles jemn plats. En följd häraf har blifvit, att man för vinnande af största möjliga säkerhet, måst omkring den egentliga borgen draga löpgrafvar och vallar, något som gör denna borg intressantare än de vanliga.
Trakten, i hvilken borgen är belägen, är en af de mest beglända på ön. Högsta punkten ligger dock några tusen fot derifrån. Från denna punkt har man en särdeles vidsträckt utsigt öfver den fruktbara dal, som går snedt öfver ön. Man ser i fjärran de blå konturerna af öns högsta berg, Torsburgen. Också lär man från hvardera höjden kunnat se vårdkasen, som tändes å den andra vid fienders annalkande.
Det förefaller underligt, att borgen icke blifvit lagd på denna höga plats, som dominerar största delen af omgifningen, utan i stället på den långsträckta sluttningen, ett stycke derifrån. Orsaken dertill torde vara den att på det förra stället någon tvärbrant eller brant sluttande bergspets icke finnes, på hvilken borgen skulle halva kunnat förlagts, samt att det som skulle ersätta denna brist nämligen löpgrafvar med mellanliggande vallar ej varit möjligt att medelst gräfning åstadkomma på detta ställe, alldenstund kalkhällen här skjuter upp i dagen.
Borgens läge afsides i skogen har äfven gjort, att den hittills undgått forskares uppmärksamhet. Hög tid var det också, att undertecknad blef uppmärksammad på dess tillvaro, ty innan kort skulle den antagligen varit jemnad med marken. En del af utanverken har redan gått förlorad genom odling. Samma öde lär äfven, såsom det påstods af den person, som gaf mig anvisning på denna storartade fornlernning, riksdagsman Larsson i Lilla Fole, vänta den öfriga delen snart nog, i det att egaren, hvilken, såsom det upplysningsvis anfördes, ”ej är rädd för sten”, har för afsigt att inom en ej så långt aflägsen framvid skaffa bort denna ofantliga stenmassa och förvandla stället till en bördig åker.
Den inom borgen liggande planen har utseende af en oregelbunden femhörning, Väldiga vallar af kullerstenar 20-30 fot breda, 3-5 fot höga omsluta närmast denna plan, hvars areal är omkr. 36,700 qvadratfot.
På tre ställen är vallen af bruten, i sydrest, der ett litet röse at kullerstenar upptager en del at mellanrummet, i sydöst, der en annan cirkel. formig obetydlig upphöjning i marken, i midten nedsänkt, märkes, samt i nordöst.
Egendomligt förefaller det, att en liten smal och låg vall, afvenledes af kullersten, blifvit dragen hån nordöstra hörnet in öfver midten af norra vallen, egendomligt likaledes att en bred och hög vall af samma material blifvit lagd från sydöstra hörnet rakt ut åt vester hvilken vall helt tvärt slutar utan vidare spår till fortsättning.
Utomkring dessa de egentliga borgvallarne löpa på östra sidan tre smala löpgrafvar med mellanliggande äfvenledes smala jordnallar. Det tyckes, som man från denna sida väntat de svåraste anfallen, eftersom graf varnas och vallarnes antal här är störst. De fortlöpa regelbundet mellan hörnen i sydöst och nordöst. I sydöstra hörnet upphöra både vallarne och graf varna tvärt, för att efter ett litet mellanrum ett stycke fortsättas. På detta mellanrum är marken alldeles jemn. En skogsväg går fram deröfver.
I nordöstra hörnetåter sammandragas de tre löpgraf varna till två, samt de två jordvallarna till en, hvilka alla småningom utvidga sig till en ansenlig bredd, böjd och djup, ett stycke fortgå de regelbundet hvarefter de närmare nordvestra hörnet oregelbundet utvidga sig och derpå sammanlöpa samt småningom försvinna.
På den vestra sidan synas ej de minsta spår efter vallar eller grafvar. På södra sidan är en del qvar, en del har gått förlorad genom odling.
Sammanlagda längden af de fyra stora hufvudvallarne, som närmast omsluta platsen inuti, är omkr. 800 fot, omkretsen deromkring ungefär 1000 fot.
Fr. Nordin.

1) Denna berättelse jemte en noggrant utförd planritning har af hr studeranden Fr. Nordin blitvit till Vitterhets-, Historie- och Antiqvitetsakademien öfverlemnad, och det är med förf:s tillåtelse vi ur akademiens månadsskrift här återgifva densamma.
2) H. Hildebrand. De förhistoriska folken i Europa s. 130.
3) Hagen, uti hvilken borgen är belägen, bar efter densamma blifvit kallad ”Burgaren”.

Bihang till
Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Januari 1875
N:r 2

Dödsfall. Brigitta Maria Ingmansson

Att Kyrkovärds-Enkan Brigitta Maria Ingmansson vid Lina i Hörsne, efter ett kort lidande, stilla afled tisdagen den 2 Mars 1875, i en ålder af nära 62 år. Sörjd och saknad af barn, barnabarn, varder härmed slägt och vännen tillkännagifvet.
S. Ps. Nr 488: 1 v.

Dödsfall. Brigitta Maria Ingmansson

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Mars 1875
N:r 18.

Vid Gotlands läns hushållningssällskaps

första ordinarie sammankomst å stadshotellet härstädes sistlidna onsdag, den 27 januari, hvilket varade ifrån kl. 10 f. m. till något öfver kl. 3 e. m., förekom följande:
1) Upplästes berättelsen mo sällskapets verksamhet under föregående året;
2) tillkännagaf ordföranden, att kongl. maj:t beviljat 1000 kr. till anställande af en lärare i skogsskötseln å Varplösa landtbruksskola.
3) Upplästes berättelsen om af herr direktören C. W. Gardell verkstälda inspektioner å mejerien i Kräklingbo, Anga, Källunge och Sproge;
4) upplästes berättelsen om verkställa agrikulturkemiska arbeten.
5) Åtskilliga af sällskapets ordförande, hr landshöfdingen grefve Horn föreslagna förändringar i sällskapets stadgar antogos;
6) till ledamöter i förvaltningsutskottet efter herr L. N. Eneqvist och C. L. Fegræus, som voro i tur att afgå, återvaldes samma personer;
7) till styrelseledamöter i länets landtbruksskola invaldes landshöfdingen hr grefve Horn, hr G. T. Broander, C. L. Fegraeus, Henr. Jakobsson och C. W. Gardell;
till suppleanter i d:o hr Kylander och von Korswandt;
8) till revisorer för granskning af under förvaltningsutskottets vård ställda kassor äfvensom af Carl Johans fondens räkenskaper utsågos hrr P. Ihre och C. Bokström.
9) till revisorer för granskning af landtbruksskolans förvaltning och räkenskaper utsägos hrr Chapman och C. Strömberg;
10) till nya ledamöter i sällskapet invaldes: hrr kamrer H. Pettersson v. konsuln John Stare, underläraren vid landthruksskolan C. Smedberg fahnjunkaren Magnus Gahne i Bähl, nämdemannen Johansson Guthe i Bähl, kyrkov. Lars Johannes Roes i Grötlingho, löjnant Oskar Åkerhjelm, kyrkoherden Mårten Lyth, konsuln L. N. Boström, handlanden M. Nilsson och kaptenen Nicolaus Törnqvist;
11) i sammanhang härmed upplästes en skrifvelse af gästgifvarna, förre fahnjunkaren G. M. Lindvall, om hans utträdande ur sällskapet, hvilket icke kunde förvägras;
12) beviljades ett anslag till landtbruks skolan å Warplösa för åtskilliga ändamål, af 2500 kr;
13) beviljades ett anslag af 150 kr. till inköp af 1 tjur — och 2 qvigkalfvar från stamholländeriet af anglerras å Stenstu i Westerhejde, för anställande af jernförelser i afseende å företrädet hos denna eller gotlandsrasen, eller hos korsad ras;
14) beviljades ett anslag af 200 kr årligen i 5 år till understöd af en förening för gotländska skogshästens bevarande och förädling.
15) Ett ökadt anslag till de allmänna a afvägningarna och afdikningeplaners uppgöranee, för året; 900 kr utöfver dertill anslagna 600 kr. bifölls för ett år;
16) anslag af 600 kr. årligen, i tre år, till aflöning och resekostnadsersättning åt en dikningsförman bifölls;
17) afskrifning af 50 kr för en till löjtnanten O. E. Rosell utlemnad chewiotbagge, hvilken dött, bifölls;
18) för svinafvelns förbättrande beviljades ett anslag af 300 kr. för innevarande år
19) afskrifning af åtskilliga årsafgifter beviljades
20) Kreditiv för landtbruksskolan i någon af här varande banker beviljades;
21) ett förslagsanslag för delta år af 100 kr. för förberedelse till deltagande i det 14:de allmänna svenska landbruksmötet i Norrköping år 1876, bifölls och utsågos till komiterade för vidtagande af förberedande åtgärder hrr L. N. Enevist J. W. Klintberg och E. Schoug.
22) Årets inkomster och utgiftsstat föredrogs och godkändes.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.

Till medlidande medmenniskor!

Som den olyckshändelsen den 22 d:s inträffade, att muraren Olof Holmström från Slite vådligen omkom i Wisby hamn och efterfemnar hustru och fem barn, af hvilka det minsta är 2 år och familjen derjemte befinner sig i ytterst torftiga omständigheter, tager sig undertecknad härmed friheten anropa medlidande medmenniskor om någon skärf till afhjelpande af deras nöd. Holmström var känd som en ordentlig, arbetsam och för sin familj ömt sörjande man. Gåfvorna torde lemnas till redaktionen af denna tidning, i hvilken ock redovisning af desamma skall följa.
Slite den 29 januari 1875.
G. Edv. Alfvegren.
v. pastor.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.

Stiftsnyhet.

Sistlidne måndag den 25 dennes, utfärdades af domkapitlet fullmakt för läroverksadjunkten, filosofie doktor Oskar Öfverberg att vara komminister i Wisby stads och landsförsamlingar. Tillträdet sker den 1 februari.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.

Skarp vinter.

Såsom något för Gotland ovanligt har man för oss uppgifvit, att för omkring en vecka sedan kölden i Slite uppgick till 23 grader.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.

Om vaccinens verkan.

Uti en af vederbörande provinsialläkare till Kongl. Sundhetskollegium afgifven embetsrapport rörande en af honom nyligen till Vamlingbo socken företagen resa i anledning af derstädes utbrutne smittkoppor yttras bland annat följande:
”Anmärkningsvärdt är, att af de inom detta distrikt af smittkoppor angripne allesammans varit fullvuxne och äldre personer, som icke blifvit revaccinerade. Inga barn eller yngre person hos hvilka vaccinen kan antagas ännu verka skyddande, har blifvit angripet.”

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.

Haveri-Auktion.

Lördagen den 6 nästkommande Februari, kl. (10) tio f. m. låter undertecknad genom offentlig och frivillig auktion, som förrättas vid Lickershamn, för vederbörandes räkning försälja, från förolyckade finska barkskeppet ”Amalia” ilandförd stenkol, äfvensom bergningsrätten till återstående icke bergade delen af berörde fartygs last. Betalningen erlägges kontant.
Wisby den 23 Januari 1875.
JOHN E. STARE,
Kejserl. Rysk Consul.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.

Genom offentlig auktion

som Thorsdagen den 4 instundande Februari från kl. 11 f. m. förrättas vid Mölner på Fårö låter sysslomannen i Landthandlanden J. Assarssons konkurs till den högstbjudande försälja hela afträdda lösöreboet, bestående af något möbler och husgeråd, en enbetsvagn, ett par nya läderselar, ett parti plankor och bräder, 80 skålpund klöfver och 200 skålp. thimotej-frö, ett part hårdvallshö och diverse handelsvaror, såsom kläden, moleskinn, yllehalsdukar, bajaderer, sticktröjor, hjortvärmare, hängslen, knappar och ett parti mössor af kläde och korderoy samt hästhud m. m. Med betalningen lemnas godkände köpare 3:ne månaders anstånd.
Othem den 22 Januari 1875.
J. A. Smedberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.