Länsmansdistrikten

i norra häradet ha nu i enlighet med af k. m:t år 1877 godkändt förslag reglerats, så att distriktens antal nu endast är tre.
Det första distriktet, som innehafves af kronolänsman Johan Smedberg, varder oförändradt. Det andra, kronolänsman Håkanssons, har ökats med Bäls ting, bestående af socknarne Hejnum, Bäl, Källunge och Vallstena. Till det af kronolänsman Bolin innehafda tredje distriktet, hvarifrån Bäls ting skilts, har tillagts Kräklinge och Halla ting, utgörande socknarne Kräklingbo, Ala, Anga, Östergarn, Gammalgarn, Ardre, Vänge, Buttle, Guldrupe, Sjonhem, Viklau, Dalhem, Ganthem och Halla.
— På grund af denna reglering upphör i morgon förordnandet för e. o. landskanslisten G. Boberg såsom tjenstförrättande länsman i det af nyutnämde häradsskrifvare Nordahl förut innehafda länsmansdistrikt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Juli 1885
N:r 61.

Upphäfdt kyrkostämmobeslut.

Flere församlingsbor i Anga hafva hos domkapitlet anhållit, att Kräklingbo och Anga församlingars kyrkostämmas beslut 21 sistl. Januari om delning af skoldistriktet i nämda församlingar till tvänne distrikt måtte uppbäfvas, enär beslutet tillkommit mot flertalets af Anga socknemäns vilja och emedan Ånga församling, utgörande; sju magra hemman, icke utan alltför känbara uppoffringar kunde bygga nytt folkskolehus och löna ordinarie lärare.
Kyrkostämmobeslutet har af domkapitlet upphäfts, enär frågan i strid mot författningen blifvit väckt och afgjord vid semma kyrkostämma.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 April 1885
N:r 33.

Dödsfall Margareta Elisabet Angelöft

Att Herren efter sitt allvisa råd behagat hädankalla min älskade maka Margareta Elisabet Angelöft, Enggårda i Anga, i en ålder af 77 år, 4 mån och 16 dagar; djupt sörjd och saknad af mig, barn och barnbarn, varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
Anga den 7 April 1885.
Jacob Angelöf.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 April 1885
N:r 29.

Rättegångs- och Polissaker.

Ohyggligt brott. Nittonårige drängen Karl Anton Hansson, Snosarfyve i Lau, hvilken såsom förut nämts med svafvelsyra afdagatagit sitt sju dygn gamla barn, dömdes i afton af södra häradsrätten till lifstids straffarbete och till förlust af medborgerligt förtroende för alltid.

Södra häradsrätten.
Inbrottsstöld. Drängen Olof Petter Bolin, i tjenst hos kronolänsman Smedberg i Sanda, har häktats för stöld af 24 kronor 75 öre från hemmansägaren Karl Olsson, Levide i Eskelhem. Vid ransakning i afton & länsfängelset erkände Boliv, som förut under två år tjenat hos målsägaren, att han vid 1/2 11-tiden på natten till 30 sistl. Jan. aflyftat ett fönster till Olssons bostad och i en vid fönstret st ående olåst byrå tillgripit pengarne; han hade ej behöfi stiga in i rummet. Fönstret, som var fastsatt med tre spikar, hade han löstagit med en knif. Af de tillgripua peagarne hade han köpt kläder för 20 kr. 25 öre; det återstående hade Olsson återfått.
Bolin, född 1866 i Anga, erkände under tårar sitt brott. Han döndes till ju månaders straffarbete och ett års vanfräjd samt ålades ersätta målsägaren kr. 20:25.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 Februari 1885
N:r 20.

Rättegångs- och Polissaker.

Ohyggligt brott.
En 19-årig fader dödar med svafvelsyra sitt 7 dygn gamla barn.

Vid Snosarfve gård i Lau socken bor en husbonde med 4 barn, bland dem sonen Karl Anton Hansson, född 1866. Modren är död och hushållet skötes at 25-åriga pigan Maria Viddin. Till denna stod Karl Anton i ett förhållande, som gaf lifvet åt ett gossebarn 22. sistlidne Januari. Detta barn afled 29 i samma månad under omständigheter, som påkallade besök af ortens länsman, komm. Svallingson. Vid besigtning & barnets lik visade sig då på underläppen, hakan och halsen mörka, bruna, läderartade fläckar såsow efter någon frätande syra. Liknande tecken syntes ock på barnets kläder. Förhör anstäldes, men utan resultat. Församlingens pastor förmådde lika litet framkalla bekännelsen, men vid förnyadt förhör inför komm. Svallingson erkände Karl Anton Hanson, att han med berådt mod afdagatagit barnet, med anledning hvaraf han infördes till länsfängelset, der ransakning inför södra häradsrätten i torsdags egde rum.
Den tilltalade, som aldrig förnekat faderskapet, vidhöll här sin bekännelse. Han hade tänkt på att döda barnet hvarje dag sedan dess födelse. Han hade äfven dessförinnan velat förmå barnets moder att fördrifva fostret, men hon hade motsatt sig detta. Svafvelsyran fans qvar efter en qvacksalfvare, som varit tillkallad för att bota en häst. Han hade aldrig för modren antydt sina brottsliga planer. Den dagen mordet skedde, 28 Jan., kom han på qvällen från Ljugarn och träffade vid sin hemkomst modren inne hos barnet, När hon en stund derefter aflägsnade sig till ladugården, der äfven fadren uppehöll sig, passade han på tillfället att hämta flaskan, begaf sig in till barnet, som då sof, och hälde i dess mun den frätande vätskan, som han uppgaf hafva utgjort ungefär en fingerborgs rymd. Han bekymrade sig derefter icke vidare om barnet, förrän modren kom in och bad honom, då det började skrika, taga upp det. Detta gjorde han och öfverlemnade det derpå till modren, som vid åsynen af dess förstörda utseende utbrast: barnet har fått slag, eller har det med någon vätska blifvit uppbrändt. Vid fadrens inkomst beslöt man hämta ett par af grannarne, i hvilkas närvaro barnet på natten undfick nöddop, hvarefter det afled på f.m. 29 Jan.
På tillfrågan af domhafvanden om motivet till ett så fasaväckande brott svarade den tilltalade, hvars utseende snarare angifver en tölp än en bof, men hvars prestbetyg upplyser om att han var »en bland de värste under skoltidan», att det skett derför, att han såväl före som efter barnets födelse af ungdomen smädats för faderskapet, och denna bekännelse var den enda, som förmådde framlocka en smula rörelse och tårar hos den tilltalade.
Han hade aldrig tänkt på följderna. Den onde anden styrde mina steg och inledde mig dertill.
Maria Viddin, som derefter upplysningsvis bördes, var mera uppskakad och rörd än den tilltalade, med hvårs uppgifter hennes öfverensstämde. Han hade aldrig för henne på minsta sätt antydt, att han traktade efter barnets lif och vid nöddopet visade han icke mindre rörelse än de andre.
Ett vittne hördes, förmälande, att den’tilltalade redan samma dag barnet föddes i samtal med vittnet yttrat en önskan att barnet snart måtte dö.
Målet uppsköts i afvaktan på medicinalstyrelsens uttalande i saken.

Visby rådhusrätt.
Till i torsdags utsatt ransakning med f. artilleristen K. J. R. Jansson, åtalad för att hafva kg benet af en qvinna, uppsköts ånyo i afvaktan på betyg från läkare rörande det men, den skadade möjligen kan komma att för framtiden lida af våldet.

Såsom farsvarstde har f. båtsmannen Karl Petter Edvard Jansson Fulltupp, född 1846 i Klinte och nu skrifven i Sanda, häktats af stadsfiskalen samt af k. m:ts befallningshafvande dömts till fyra månaders allmänt arbete.
— För lösdrifveri har sjömannen Karl Petter Adolf Andersson, född 1860 i Lummelunda och sist boende i Follingbo, blifvit häktad.

Stöld. Såsom misstänkt för stöld af ett guldur har arbetaren Jonas Nilsson, Nasume i Tofta, häktats, Nilsson är född 1884 på Öland.
— För inbrottstöld hos husbonden Karl Olsson, Levide i Eskelhem, har drängen Olof Bolin, född 1866 i Anga, blifvit införd till länsfängelset.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1885
N:r 17.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För inbrottsstöld hos husbonden Karl Olsson, Levide i Eskelhem, hvarvid penningar tillgripits, har drängen Olof Petter Bolin i förgår blifvit häktad af kronolänsman John Smedberg. Bolin, född 1866 i Anga, är skrifven i Sanda socken.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Februari 1885
N:r 15.

Till ordförande

i kommunalnämden och fattigvårdsstyrelsen hafva valts för Anga socken hemmansägaren P. Bendelin, Fjäle, och för Levide socken hemmansägaren Olof Pettersson, Dals.
Hemmansägaren Karl Jakobsson, Folkedarfve, är utsedd till ordförande i Akebäcks socken kommunalnämd.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Januari 1885
N:r 7.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:

Östergarns socken: födde 12; döde 18; inflyttade 29; utflyttade 26; folkmängd 31 D:cember 714; minskning 3; (vigde 1 par).

Gammalgarns socken: födde 10; döde 3; inflyttade 17; utflyttade 16; folkmängd 31 December 470; ökning 8; (vigde 2 par).

Ardre socken; födde 10; döde 7; inflyttade 22; utflyttade 23; folkmängd 31 December 502; ökning 2; (vigde 7 par).

Hörsne med Bara: födda 7; döde 5; inflyttade 29; utflyttade 36; folkmängd 31 December 396; minskning 5; (vigde 5 par).

Kräklingbo socken: födde 6; döde 5; in flyttade 26; utflyttade 33; folkmängd 31 December 468; minskning 6; (vigde 1 par).

Ala socken: födde 6; döde 3; inflyttade 17; utflyttade 22; folkmängd 31 December 314; minskning 2; (vigde 2 par).

Anga socken: födde 6; döde 4; inflyttade 14; utflyttade 25; folkmängd 31 December 309; minskning 9; (vigde 3 par).

Alskogs socken: födde 10; döde 14; inflyttade 21; utflyttade 21; folkmängd 31 December 528; minskning 4; (vigde 4 par).

Lye socken: födde 4; döde 2; inflyttade 20; utflyttade. 12; folkmängd- 31 Doacember 320; ökning 10; (vigde 3 par).

Rone socken: födde 16; döde 22,inflyttade 41; utflyttade 48; folkmängd 31 December 1,062; minskning 18; (vigde 4 par).

Eke socken: födde 4; döde 6; inflyttade 23; utflyttade 17; folkmängd 31 December 240; ökning 4; (vigde 2 par).

Ejsta socken: födde 13; döde 8; inflyttade 28; utflyttade 17; folkmängd 31 Decemler 644; ökning 11; (vigde 5 par). |

Sproge socken: födde 5; döde 9; inflyttade 12; wffsttade 14; folkmängd 31 December 347; minskning 6; (vigde 5 par).

Levide socken: födde 9; döde 8; inflyttade 23; utflyttade 38; folkmängd 31 December 583;
minskning 14; (vigde 6 par).

Gerums socken: födde 2; döde 1; inflyttade 10 utflyttade 10; folkmängd 31 December 188; ökning 1.

Hejde socken: födde 14; döde 10; inflyttade 28; utflyttade 42; folkmängd 31 December 671; minskning 10; (vigde 2 par).

Väte socken: födde 11; döde 9; inflyttade 24; utflyttade 38; folkmängd 31 December 559; minskning 12; (vigde 3 par).

Barlingbo socken: födde 10; döde 5; inflyttade 77; utflyttade 45; folkmängd 31 December 885; ökning 37: (vigde intet par).

Ekeby socken: födde 5; döde 2; inflyttade 16; utflyttade 28; folkmängd 31 December 272; minskning 9; [vigde 2 par].

Klinte socken: tödde 30; döde 19; inflyttade 95; utflyttade 126; folkmängd 3: Decemer 1,170; minskning 20; [5 par vigde].

Fröjels socken: födde 15; döde 13; inflytade 21; utflyttade 32; folkmängd 31 December 612; minskning 9; [vigde 5 par].

Hangvars socken: födde 19; döde 19; inflyttade 75; utflyttade 72; folkmängd 31 DeIcember 951; ökning 6; (vigde 8 par).

Halls socken: födde 4; döde 4; inflyttade 10; utflyttade 18; folkmängd 31 December 275; minskning 3; (vigde inga).

r Stenkyrka socken: födde 6; döde 12; inflyttade 37; utflyttade 46; folkmängd 31 December 860; minskning 15; (vigde 2 par).

Tingstäde socken: födde 18; döde 11; infittade 44; utflyttade 50; folkmängd 31 December 525; ökning 1; (vigde 4 par).

Rute socken: födde 12; döde 10; inflyttade 28; utflyttade 28; folkmängd 31 December 662; ökning 2; (vigde 4 par).

Fleringe socken: födde 9; döde 6; inflyttade 17, utflyttade 16; folkmängd 31 Detember 875; ökning 4; (vigde 2 par).

Bunge socken: födde 4: döde 4; inflyttade 18; utflyttade 44; folkmängd 31 December 470; minskning 26.

Källunge socken: födde 8; döde 4; inflyttade 23; utflyttade 38; folkmängd 31 Dec. 257; minskning 11; (vigde 1 par).

Vallstena socken: födde 7; döde 6; inflyttade 25; utflyttade 39; folkmängd 31 Dec. 343; minskning 13; (vigde inga).

Lärbro socken: födde 37; döde 24; inflyttade 88; utflyttade 117; folkmängd 31 Dec. 1,399; minskning 16; (vigde 11 par).

Hellvi socken: födde 13; döde 8; inflyttade 26; utflyttade 27; folkmängd 31 Dec. 525; ökning 4; (vigde 2 par).

Martebo socken: födde 5; döde 3; inflyttade 21; utflyttade 31; folkmängd 31 December 307; minskning 8; (vigde inga).

Lummelunda socken: födde 11; döde 5; inflyttade 27; utflyttade 25; folkmängd 31 Dec.
365; ökning 8; (vigde 1 par).

Stenkumla socken: födde 10; döde 6; inflyttade 46; utflyttade 38; folkmängd 494; ökning 12; (vigde 3 par).

Träkumla socken: födde 2: döde 3; inflyttade 17; utflyttade 30; folkmäng 31 Dec. 217; minskning 14; (vigde 2 par).

Vesterhejde socken: födde 11; döde 4; inflyttade 68; utflyttade 80; folkmängd 31 Dec.
522; minskning 5; (vigde 5 par).

Othems socken: födde 24; döde 20; inflyttade 74; utflyttade 77; folkmängd 31 Dec.
1,040; ökning 1; vigde 5 par).

Boge socken; födde 10; döde 10; inflyttade 10; utflyttade 17; folkmängd 31 Dec. 473; minskning 7; (vigde 3 par).

Veskinde socken: födde 14; döde 6; inflyttade 64; utflyttade 71; folkmängd 31 Dec.
584; ökning 1; (vigde 3 par).

Bro socken: födde 6; döde 6; ivflyttade 24; utflyttade 3 ; folkmängd 31 Dec. 295; minskning 7; (vigde 2 par).

Sjonhems socken: födde 8; döde 8; inflyttade 15; utflyttade 17; folkmängd 31 December 328; minskning 2; (vigde 1 par).

Viklau socken: födde 2; döde 5; inflyttade 11; utflyttade 16; folkmängd 31 December 214; minskning 8; (vigde 1 par).

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Januari 1885
N:r 2.

Borgenärerna

uti styckjunkaren Johan Wisselgrens på Stora Ryftes i Fole konkurs kallas att sammanträda på stadshotellet i Visby torsdagen den 18 dennes kl. 1/2 11 f.m., för att besluta huru de vid försäljningen af fastigheten reserverade medlen skola användas.
Bro den 3 December 1884.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna uti husbonden J. N. Budins på Stenstugu i Anga konkurs kallas att sammanträda å kronolänsmanskontoret i Kräklingbo tisdagen den 30 innevarande December kl. 11 f.m. för att erhålla redovisning för boets förvaltning, bestämma arvoden i konkursen och gran ska upprättadt utdelningsförslag samt, om det godkännes, erhålla utdelning.
Kräklingbo den 1 December 1884.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Att borgenärerna i handlanden Lars Alfvegrens i Lye denna dag började, vid Gotlands södra Härads-Rätt anhängiga konkors blifvit genom offentlig stämning kallade att sist före klockan 12 på dagen måndagen den 23 Februari 1885 sina fordringar härstädes lagligen bevaka, kungöres härmed. Tingsstället Skogs den 6 December 1884.
Då Domare-Embetets vägnar:
GUSTAF BERGMAN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 December 1884
N:r 100.