Kungörelse.

Med anledning av vederbörligt förordnande för undertecknad att verkställa förrättningar enligt ensittarelagen för inlösen av de av nedannämnda personer i Gotlands län innehavda områdena hava sammanträden för förrättningarnas handläggning blivit utsatta att hållas:
onsdagen den 12 september 1934 kl. 10 hos sökanden Ernst Johansson beträffande område, beläget dels å fastigheten 3/32 mantal Antarve 15, som äges av Hugo Andersson, dels & fastigheten 3/32 mantal Antarve 16, som äges av Ivar Rohnström och hans hustru Ada och dels å samfälld mark till Havdhems femte skifteslag uti Havdhems socken;
torsdagen den 20 september 1934 kl. 10 hos sökanden Anna Sofia Klasson beträffande område, beläget å fastigheterna 73/1920 mantal Tjängdarve 122 och 4/1920 mantal Tjängdarve 155, som äges av Karl Larsson och hans hustru Vilhelmina, uti Träkumla socken;
fredagen den 21 september 1934 kl. 10 hos sökanden Knut Dahlberg beträffande område, beläget å lägenheten Båtels 15 uti Lojsta socken, vilken fastighet äges av Kristian Ekström.
Enär förrättningen, som är utsatt att hållas den 12 september bland annat berör mark, som är samfälld för flera än tio fastigheter med skilda ägare, har särskild kallelse tillställts kommunalnämndsordföranden i Havdhems kommun, för att av honom hållas tillgänglig för intresserade sakägare, varjämte kungörelse härom anslås å nämnda kommuns anslagstavla.
De, vilkas rätt är beroende av förrättningarna, äga att vid sammanträdena tillstädeskomma och bevaka sin rätt.
Det åligger vederbörande sakägare att vid sammanträdena förete tillgängliga åtkomsthandlingar, handlingar rörande servitut samt kartor och lantmäterihandlingar angående iord, som beröres av förrättningarna.
Visby den 24 augusti 1934.
Å tjänstens vägnar:
Göran Hillert.
Distriktslantmätare.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 Augusti 1934
N:r 198

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *