Landsbygden. Västerhejde.

VÄSTERHEJDE, 9 juni
Västerhejde söndagsskola firade i söndags vårterminens avslutning men en trevlig festlighet, som hölls vid Glaune pensionat. Förutom ett 90-tal glana och pigga söndagsskolbarn hade en del föräldrar och övriga intresserade infunnit sig. Festen inleddes av söndagsskolans ledare Joh:s Gardell och korta tal hällos av evang. Anna Eriksson och Em. Gardell. Barnen medverkade med poemllsning, sång, m. m. Sedan kaffe druckits, ägnades en stund åt lek, varefter barnen undfägnades med saft, gotter och tidningar. Såväl barnen som övriga deltagare voro glada och belåtna men festen, vilken gynnades av ett strålande vackert väder.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 11 Juni 1936
Nr 133

Åttio år

fyller på fredag lantbrukaren L. P. Nilsson, Ammor i Mästerby.
— Åttio år fyller onsdagen den 2 jan. 1935 likaledes häradsdomaren Per Cederlund, Kelder i Havdhem.
Den gamle häradsdomaren, som efter en lång tjänstgöring vid södra häradsrätten vid årsskiftet lämnar denna sin befattning, är ännu vid den allra bästa vigör. Trots hans åttio år ser man honom allt emellanåt på sin cykel och även i övrigt är han i verksamhet som förr.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 December 1934
N:r 304

Visby Bio

Kinesiska rummets hemlighet
William Powell

Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 December 1934
N:r 304

Tingstäde träsks skiftning.

Arméförvaltningen har anvisat militärbefälhavaren på Gotland 317 kr. att användas till bestridande aw kostnaderna för gränsbestämning i samband med laga skifte av fiskevattnet Tingstäde träsk. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 December 1934
N:r 304

Till den sista vilan

fördes i går stoftet efter skräddaremästaren A. H. Enquist. Sedan processionen anlänt till domkyrkan, inbars kistan under tonerna av en sorgmarsch i kapellet, som var klätt med grönt och på vars altare brunnu levande ljus. Efter det psalmen 484: 1, 2 sjungits unisont framträdde domkyrkokomminister Nils Öberg och förrättade jordfästningen enligt ritualen och höll i anslutning härtill en vacker och anslående dödsbetraktelse, utgående från texten i Matt. 11: 28. Till sist sjöngs ps. 496: 3, varpå den stämningsfulla akten var till ända. Kistan bars så under sorgemusik ut till den väntande likvagnen, och processionen satte sig i rörelse mot gamla kyrkogarden, där stoftet under hedersbetygelser sänktes i gravans tysta gömma.
En rik skörd av kransar och blommor hade sänts till båren.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 December 1934
N:r 304

Temperatur och lufttryck

i Visby fr. o. m. lördagen kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

 TermometerBarometer
Lördag:  
kl. 2 e. m.— 0,8770,5
kl. 4 e. m.— 1,3770,5
kl. 6 e. m.— 1,9770,3
kl. 8 e. m.— 1,8769,7
kl. 10 e. m.— 1,8769,7
kl. 12 midnatt— 1,1769,5
Söndag:  
kl. 2 f. m.— 1,0769,4
kl. 4 f. m.— 1,0769,3
kl. 6 f. m.— 1,0768,7
kl. 8 f. m.— 0,5768,5
kl. 10 f. m.— 0,5768,3
kl. 12 middag+ 1,0767,7
kl. 2 e. m.+ 1,0767,3
kl. 4 e. m.+ 0,8766,8
kl. 6 e. m.+ 1,0766,6
kl. 8 e. m.+ 1,2766,5
kl. 10 e. m.+ 1,7766,3
kl. 12 midnatt+ 2,0766,2
Måndag:  
kl. 2 f. m.+ 2,0765,7
kl. 4 f. m.+ 2,2765,5
kl. 6 f. m.+ 2,8765,0
kl. 8 f. m.+ 3,2764,5
kl. 10 f. m.+ 4,2764,2
kl. 12 middag+ 5,0764,0

Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 December 1934
N:r 304

Tandläkarne.

Generalfältläkaren anhåller hos medicinalstyrelsen om förordnande för värnpliktige G. Löwenhlin att under tiden 7-26 jan. vara tandläkare vid Gotlands trupper.
Med. kand. Ingrid Haldkil i Linde anhåller hos medicinalstyrelsen om tillstånd att under tiden 3-31 jan. utöva tandläkaryrket i Burgsvik. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 December 1934
N:r 304

Sextio år fyller i dag

intendenten vid Nordiska museet, doktor Sune Ambrosiani, vilken även här på Gotland skaffat sig ett aktat namn som fornforskare och fornvårdare. Det var sålunda d:r Ambrosiani som på sin tid inköpte Kattlunds gård i Grötlingbo, vilket sedan ledde till att denna blivit restaurerad och bevarad i sitt ålderdomliga skick. Han är också suppleant i Gotlandsfondens nämd.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 December 1934
N:r 304

Regina

Galopperande fisken

Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 December 1934
N:r 304