Ytterligare inbrottsatölder.

Utom de i förra numret omnämda stölderna i Bro och Westerhejde, hafva tjufvar nyligen föröfvat inbrott i gårdar i Westergarn, Klinte och Eista socknar samt nu senast i Hamra socken, dervid penningar samt guld- och silfverpjeser bortstulits. Det vill synas, som mu de djerfva tjufvarne strukit från trakten af Wisby söderut åt landet, såvida, såsom troligt synes, dessa brott föröfvats af samma personer, önskligt vore, att vederbörande polismän såväl i staden som på landet ville egna en skärpt uppsigt å sådana kringstrykande personer, hvilka man kan hafva någon anledning misstänka får oärlig vandel.
Hos kon:s bef:bde äro följande stölder anmälda:
under någon af nätterne d. 29 sistl. sept. och den 4 uti innev. månad i Tofta sockens kyrka, hvarest tillgripits omkring 8 kr. i penningar, en låda med inliggande 3 eller 4 skålp. mer och mindre brända stearinljus, en ljusstake af tenn samt 14 butelj communionvin;
natten emellan d. 30 Sept. och 1 Okt. dels hos arbetaren Joh. Petter Landgren vid Bibos i Westergarn, hos hvilken stulits en fingerring af guld med ingraverade bokstäfverna J. P. L. A. L. P. och dels hos Enkefru Margaretha Belfrage i samma socken, hvarest tillgripits en korg med hvetebröd och 2 skålp. smör;
natten mellan d. 1 och 2 i denna månad hos hemmansegaren Reinh. Bengtsson vid Svarfvare i Klinte, kvarest tillgripits ett spindelur af silfver, 2:ne skjortor, 3 nattkappor, 1 gredelin fyrkantig ylleduk, en butelj innehållande något rom samt 7 kr i penningar; och har Bengtsson utlofvat en belöning af 20 kronor för tjufvarnes bevisliga upptäckande;
natten emellan d. 2 och 3 i innev. månad dels hos Petter Pettersson Burge i Eista, hvarest tillgrepp ej skett; dels hos arbetaren Per Farstedt i samma socken, hvarest stulits åtskilliga matvaror; dela hos Lars Båtelsson Dinese jemväl i Eista, hvilken frånstulits 70 kr. i penningar, bestående uti olika banksedlar till belopp af 44 kr. och resten silfver, en gammal plåtring af silfver, en förläggaresked, en krydd- och 2:ne svampdosor, likaledes af silfver, af hvilka krydd-dosan och den ena svampdosas voro märkta med bokstäfverna A. M. C. D., den andra spamp dosan med M. L. D, och har Båtelsson utlofvat 15 kr. till den som bevisligen upptäcker tjufven och återskaffar det stulna; dels i Sproge församlings kyrka, hvarest tillgripits 50 kr. i penningar, en kommunionskaraff, fylld med vin och försedd med namnet ”Jehova” i Hebreiska bokstäfver å ena sidan och å motsatta sidorna emblemerna ankaret, korset och kalken, en halfstopsbutelj, till hälften fyld med vin, samt ett dopkläde;
natten emellan d. 4 och 5 dennes hos Fanjunkaren Hans Jacobsson Sallmunds i Hamra socken, från hvilken tillgripits ett par guldörhäng, 8 st. fingerringar af guld, 26 st. kontrollerade matskedar, 1 st. förläggarsked, 2 st. svampdosor och 1 st. brosch, allt af silfver, samt 85 kr. penningar; dels hos Olof Olofsson i samma gård, hvilken frånstulits 200 kr. i penningar och en svampdosa af silfver;
natten emellan den 5 och 6 i samma månad dels hos Eskil Olsson Sallmunds i Gröttlingbo, hvarest tillgripits 10 st. fingeringar af guld, 1 svampdosa och 1 snusdosa af silfver, 1 par läderstitflar, 1 par vaxläderstöflar, 1 grå vadmalströja, fodrad med blågrått vadmal, 1/2 stop vin och en korg med kringlor; dels hos Olof Olofsson i samma gård hvarest tillgripits 45 kr. i penningar, 1 svampdosa af silfver, 1 guldring, 1 klädesmössa samt några matvaror; dels hos Lars Jacobsson derstädes, hvarvid stulits 1 guldring, 1 brunprickig korderoj-tröja, fodrad med brun kasinett samt ett par ljusgrå korderojsbyxor; dels slutligen i Gröttlingbo församlings kyrka, der tillgrepp ej skett;
natten emellan den 6 och 7 i denna månad hos Israel Olofsson Burge i Rone socken, hvilken frånstulits 60 kr. penningar och en svart silkesduk.
Kon. Bef:de har af tillgänglige medel anslagit femtio kronor till belöning åt den eller dem, som bevisligen upptäcka tjut varna eller bidraga till deras upptäckande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Oktober 1874
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *