Skeppsbrutne,

till ett antal af 28 man, bebo för närvarande det s. k. Tivoli. De utgera besättningarne å buska skonerten Neptunus, kapt. Grönros, som strandat utanför Sproge, franske skonerten Griffon, kapt. Le Studier, som strandat utanför Habblingbo samt likaledes franske ångaren Dunkerquois, kapten Claoys, som strandat utanför Sundre.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Oktober 1874
N:r 86

Qvinliga studerande vid Upsala univesitet.

Bland fyra denna termin studerande fruntimmer märkes fröken Betty M. J. Petterson af Gotlands nation. Fröken P. är född år 1838 och aflade studentexamen år 1872.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Oktober 1874
N:r 86

Om Gotlands Forn-sal.

En uppmaning till Gotlands Folk.
Sedan genom fleres omtanka för bevarandet at våra gamla folkminnen och fornskatter här nyligen bildats en förening, som blifvit kallad, Gotlands Forn-vänner, för att på ett ställe, eller i en Gotlands Forn-sal här i staden
samla och för framtiden bevara våra Förfäders och Mödrars efterlåtna arfvedelar, eller allt gammalt och ur bruk kommet som är märkligt och lärorikt, d. v. s. allehanda i förra tider begagnade, men nu å sido lagda vapen, don, redskap, bohagsting, klädedrägter, prydnader, porträtter, gamla handlingar m. m. m. m., på det att ej allt sådant, till skada för kännedomen om vårt Land och vårt Folk, må än vidare förstöras och från Gotland förskingras, — så få vi, enligt uppdrag af Gotlands Forn-vänner, härmed vördsamt uppmana ortens alla fosterlandssinnade män och qvinnor att till Gotlands Forn-sal lemna hvarjehanda sådana åldriga och märkliga fornsaker af alla slag, hvilka, såsom en samfäld egendom för Gotlands folk, der skola för framtiden offentligen förvaras och vårdas samt på bestämda tider hållas allmänheten för åskådande tillgängliga. Genom den allmänna välvilja, förslaget härom allt från början rönt, har man till en sådan fornsamling redan haft nöjet mottaga en hel mängd dyrbara saker af flera slag. Men redan dessas bevarande, liksom än mer deras ökande, fordrar ett allmänt fosterlandskt deltagande af vårt landskaps hela folk, och detta i flera afseenden; dock kan genom enighet, kraftig vilja och någon uppoffring städse mycket uträttas till en orts heder samt till allmännytta och fägnad!
Derföre tillåta vi oss härmedelst uppmana Gotlands aktade allmänhet af alla folkstånd att inträda såsom ledamöter bland Gotlands Forn-vänner medelst erläggande af årsafgift samt att välvilligt åka fornsamlingen genom att dit lemna hvarjehanda i ett eller annat hänseende värderike gamla saker såsom hedersamma gåfvor till ett fosterländskt ändamål, vare sig skänkta med varm hand eller utlofvade att lemnas efter gifvarens död.
Det, som man önskar sålunda måtte samlas och bevaras, år icke blott kostbara dyrbarheter, utan ofta allehanda gammalt gods, eller förspridda, hänkastade, utnötta, halft förstörda samt längesedan glömda och alldeles ur bruk komna saker och ting af de mest olika slag, hvilket allt finnes i alla gamla hus och eljest blott ligger till hinders och slutligen alldeles förstöres; men som, om det snart blefve bergadt i en forn-sal, der skulle vara af ganska stort värde. Ty, såsom minnen af en gången tid, ett dyrbart arf af våra förfäder och såsom vedermålen af deras behof, omtanke och konstskicklighet, oaktadt förra tiders så ringa medel, med ett ord såsom lefvande hågkomster af deras forntida huslif och hela samhällsställning, skall en sådan fornsamling på vår Ö onekligen bli ej blott roande och lärorik att skåda, utan ock af största vigt för utredandet af vårt Lands odlingssaga Men, vill man något i detta afseende må man genast eller snart insamla hvad som af det gamla finnes qvar i våra gömmer, så att ej ännu mer af det fornåldriga må under dröjsmålet försvinna. —
(Se härom vidare Gotlands Tidning, N:o 69 och 71, d. å.)
De fornsaker, som den ärade allmänheten behagar öfvetlåta till Gotlands Forn-sal i Wisby, nå tillsvidare aflemnas hos undertecknade L. J. Ehinger, boende vid Gamla Torget och P. A. Säve, boende vid skoltorget uti Wisby. Och skola alla de saker, som kunna komma Forn-salen till del, efter hand omnämnas i ortens tidningar, liksom nöjaktig redovisning för slit sådant samt framställning om Fornsalens utveckling och allmänneliga förhållanden skall i sinom tid offentligen meddelas.
Visby den 22 Oktober 1874.
P. A. Säve.
W. Fåhraeus.
L. J. Ehinger.
C. J. Bergman.
O. Rosman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Oktober 1874
N:r 86

Olyckshändelse.

I onsdagsafton gick ett äldre fruntimmer Adelsgatan framåt. Hunnen framför handlanden Levins salubod snafvade hon mot en tvärs öfver trottoaren liggande större trappsten, förlorade jemnvigten och skadade sig i fallet så illa, att hon måste hjelpas hem till sin bostad.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Oktober 1874
N:r 86

Medelst offentlig Auktion,

som förrätta vid Snoder i Sproge socken Torsdagen den 5 nästk. November från kl. 10 f. m., låter undertecknad för vederbörandes räkning försälja dels vraket efter utanför nämnde socken förolyckade Finska skonerten ”Netunus”, som varit förd af Capitaine J. O. Grönros, dels 47 tunnor sjöskadad Sill samt ett part skeppsproviant. Betalningen erlägge i kontant.
Wisby den 27 Oktober 1874.
John E. Stare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Oktober 1874
N:r 86

Legala nyheter.

Utslag från kongl. Svea Hof-Rätt att lösas å Landskansliet:
af arrendatorn Oscar Carlsson och Nils Johansson, af N. P. Hansson i Ahlskog och hans hustru samt af kyrkovärden And. Hallander Bosarfve i Lye.
Kanslianslag om hvad som åligger drängen Mårten Nilsson vid vite af 15 kr. samt O. Wallin Burge, O. Nygren Nygranne och Johan Engström, vid laga äfventyr, att fullgöra inom 90 dagar från den 29 innev. månad.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Oktober 1874
N:r 86

Jernvägsundersökningarne

lära redan — efter hvad vi från tillförlitligt håll erfarit — så raskt framskridit, att man snart torde hafva att förvänta förslag till så väl banornas riktning som stationer å desamma.
Enligt löfte blifva vi snart tillfälle att meddela våra läsare de resultat, hvartill ifrågavarande undersökningar ledt, men vi kunna dock icke underlåta att redan nu uttrycka vår glädje öfver, att Gotlands för närvarande vigtigaste allmänna angelägenhet ifrån pennstridernas omätliga gungfly inkommit på det praktiska områdets fasta mark. Många, och antagligen äfven heta, strider skola väl ännu komma att utkämpas innan frågan vunnit sin slutliga lösning, många enskilda intressen skola, här som annorstädes, hindrande träda emellan, men framåt skall dock frågan gå, oberoende af alla de barnsliga stängsel, som okunnigheten eller vännerna af det gamla och föråldrade må söka ställa i hennes väg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Oktober 1874
N:r 86

Från och med Onsdagen den 4 November ändras Ångfart.

Gotlands turer sålunda, att detsamma afgår från, Stockholm och Wisby endast en gång i veckan näml. från Stockholm hvarje Söndag kl. 12 midd. och från Wisby hvarje Onsdag kl. 7 e. m.
Boström & Nilsson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Oktober 1874
N:r 86

Född.

En Dotters lyckliga födelse i dag kl. 3, 15 få vi härmed glädjen slägtingar och vänner tillkännagifva.
Wisby den 27 Oktober 1874.
Olga Lidman, f. Wolff.
Rudolf Lidman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Oktober 1874
N:r 86