Jernvägsundersökningarne

lära redan — efter hvad vi från tillförlitligt håll erfarit — så raskt framskridit, att man snart torde hafva att förvänta förslag till så väl banornas riktning som stationer å desamma.
Enligt löfte blifva vi snart tillfälle att meddela våra läsare de resultat, hvartill ifrågavarande undersökningar ledt, men vi kunna dock icke underlåta att redan nu uttrycka vår glädje öfver, att Gotlands för närvarande vigtigaste allmänna angelägenhet ifrån pennstridernas omätliga gungfly inkommit på det praktiska områdets fasta mark. Många, och antagligen äfven heta, strider skola väl ännu komma att utkämpas innan frågan vunnit sin slutliga lösning, många enskilda intressen skola, här som annorstädes, hindrande träda emellan, men framåt skall dock frågan gå, oberoende af alla de barnsliga stängsel, som okunnigheten eller vännerna af det gamla och föråldrade må söka ställa i hennes väg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Oktober 1874
N:r 86

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *