Dödsfall Axel Belfrage

Att medicine kandidaten Axel Belfrage stilla afled på Dal den 11 November 1887 kl. 11 e.m. i en ålder af 28 år, varder härmed deltagande slägtingar och vänner tillkännagifvet.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 18 November 1887.
N:r 92.

I anseende till afflyttning från orten,

låter fra Olina Belfrage, medels offentlig frivillig auktion, som förrättas å hennes egendom på Slitehamn torsdagen den 19:de innevarande Augusti, till den högstbjudande försälja såväl sina der städes uppförda åbygnader, bestående af ett boningsbus af kalkreveteradt trä under tegeltak, inredt till sex rom, kök, källare och bagarestuga, samt ett ladugårdshus at trä under spåotak jämte nyttjanderätten till jorden derintill, som ock följande lösegendom, vämligen ett piano, 1 divanssofta med resså:er, 1 lavoar, 1 skrifbord, I ermansimperialsäng samt 1 toalettspegel allt af valnöt, 8 st. stoppade stolar, 1 skänk, 1 mindre bord, diverse sängkläder och linnen, ett parti gåvgkläder och duktyger, en mängd korta varor, såsom blomstervasar, kaffebrickor, taflyr, skrif- och musikportföl jer, ljusstakar, blomkrukor, smörkannor, fotogéuslampor, bordknifvar, pipor, notisböcker och portmonnäer m. m. äfvensom ett parti kläden, kordrojer, moll skinn och krafttyger jämte flere bomullsväfnader. Med betalningen lemnas endast godkände inropare 3 månaders anstånd. Auktionen börjas kl. 10 på dagen.
Othem den 4 Augusti 1886
Efter anmodan,
JOHAN SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 Augusti 1886
N:r 63.

Såsom e. o. amanuens

vid Nordiska muséet tjenstgör jämte sexton andra damer fröken Elin Belfrage. Den dagliga tjenstgöringstiden är i regel åtta timmar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 April 1886
N:r 28.

Dödsfall.

I förgår afled härstädes f. kaptenen vid Gotlands nationalbeväring Vilbelm Leonard Belfrage i en ålder af 59 år. Kapten Belfrage, som under sin första militära bana tjenstgjorde vid ett af de värfvade regementena i Stockholm, utnämdes år 1860 till kapten vid naftionalbeväringen och erhöll 1879 afsked ur krigstjensten. — Belfrage värderades af många vänner för sitt vänsälla och glada sinnelag. Den aflidne efterlemnar enka och flere barn.
Dödsorsaken var kallbrand, som uppkom efter en operation. af en liktorn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Juni 1883
N:r 51.

Dödsfall Vilhelm Leonard Belfrage.

Att Kaptenen och Riddaren Välborne Herr Vilhelm Leonard Belfrage afled i Visby söndagen den 24 juni kl. 12 på dagen i en ålder af 59 år, 3 mån, och 3 dagar, varder endast på detta sätt tillkännagifvet.

Gotlands Tidning
Lördagen den 30 juni 1883
N:r 51

Dödsfall.

F. kaptenen vid Gotlands nationalbeväring V. L. Belfrage afled härstädes i söndags 59 år gammal, närmast saknad och sörjd af enka och fyra barn; men äfven af en stor krets af kamrater och vänner. Belfrage ingick i militärståndet 1843, då han blef utnämd till fänrik vid k, Svea garde, hvarifrån han tog transport 1845 till Gotlandss nationalbeväring och avancerade till kapten 1860 samt erhöll afsked med pension 1879. Utnämdes till riddare af svärdsorden 1874. Militär i ordets vackraste betydelse, vänsäll och glad i umgänge, var i allmänhet kallar godt hufvud, som gjorde att han också ganska ofta anlitades i uppdrag tillhörande andra ärenden än rent militäriska. Han kommenderades 1859 till elev vid skjutskolan å Drottningholm, på grund hvaraf han sedan blef lärare för skjutskolan i Visby åren 1859 till och med 1864, under hvilken tid han 1861 äfven var beordrad att vara lärare vid skjutskolan å Drottningholm. År 1865 var Belfrage representant för härvarande officerskår vid krigsbefälets sammanträde i Stockholm, då han föreslog och med framgång käpade för, att de kort förut på nationalbeväringens stat från Visby stadsbeväring öfverflyttade officerarne skulle blifva likstälde i pensionsrätt med öfrige nationalbeväringens officerare. Om han derför blef tacksamt erkänd af vederbörande överlemne vi till deras samvetens vittnesbörd. Dessa i all korthet nedskrifna ord om den aflidne, hvars fullbordade lifsgerning med erkänsamhet och aktning säkerligen fortlefver hos alla som älska att bevara minnet af en god kamrat, likasom att i honom hafva egt en trofast vän, må förblifva outplånliga runor ristade vid hans graf!
I torsdags jordfästades den aflidne, hvars stofthydda var öfverhöljd med blommor och kransar, hvaribland märktes en större dylik minnesgärd, omvirad med band i blå och gula färgerna och beteckraten och chefen.

Gotlands Tidning
Lördagen den 30 juni 1883
N:r 51

Ett riddarhusstipendium

å 300 kronor har tilldelats studeranden vid Karolinska institutet Axel Leonard Belfrage.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Januari 1882
N:r 8

Afsked

har k. m:t 25 sistlidne April på ansökan beviljat kaptenerne vid Gotlands nationalbeväring Vilh. Belfrage och Karl Timot. Broander, den senare med tillstånd att såsom kapten i armén qvarstå.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Maj 1879
N:r 36

FÖDD.

En sons lyckliga födelse kl. 10,15.
Stockholm den 2 Februari 1879.
Hanna Rundblom o. P. W. Rundblom,

En sons lyckliga födelse i går kl. 9,30 e.m. tillkännagifves.
Göteborg och Majorna den 31 Jan. 1879.
Olina Belfrage. J. G. Belfrage.
född Vestdahl.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 Februari 1879
N:r 12