Dödsfall.

I förgår afled härstädes f. kaptenen vid Gotlands nationalbeväring Vilbelm Leonard Belfrage i en ålder af 59 år. Kapten Belfrage, som under sin första militära bana tjenstgjorde vid ett af de värfvade regementena i Stockholm, utnämdes år 1860 till kapten vid naftionalbeväringen och erhöll 1879 afsked ur krigstjensten. — Belfrage värderades af många vänner för sitt vänsälla och glada sinnelag. Den aflidne efterlemnar enka och flere barn.
Dödsorsaken var kallbrand, som uppkom efter en operation. af en liktorn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Juni 1883
N:r 51.

Dödsfall Vilhelm Leonard Belfrage.

Att Kaptenen och Riddaren Välborne Herr Vilhelm Leonard Belfrage afled i Visby söndagen den 24 juni kl. 12 på dagen i en ålder af 59 år, 3 mån, och 3 dagar, varder endast på detta sätt tillkännagifvet.

Gotlands Tidning
Lördagen den 30 juni 1883
N:r 51

Dödsfall.

F. kaptenen vid Gotlands nationalbeväring V. L. Belfrage afled härstädes i söndags 59 år gammal, närmast saknad och sörjd af enka och fyra barn; men äfven af en stor krets af kamrater och vänner. Belfrage ingick i militärståndet 1843, då han blef utnämd till fänrik vid k, Svea garde, hvarifrån han tog transport 1845 till Gotlandss nationalbeväring och avancerade till kapten 1860 samt erhöll afsked med pension 1879. Utnämdes till riddare af svärdsorden 1874. Militär i ordets vackraste betydelse, vänsäll och glad i umgänge, var i allmänhet kallar godt hufvud, som gjorde att han också ganska ofta anlitades i uppdrag tillhörande andra ärenden än rent militäriska. Han kommenderades 1859 till elev vid skjutskolan å Drottningholm, på grund hvaraf han sedan blef lärare för skjutskolan i Visby åren 1859 till och med 1864, under hvilken tid han 1861 äfven var beordrad att vara lärare vid skjutskolan å Drottningholm. År 1865 var Belfrage representant för härvarande officerskår vid krigsbefälets sammanträde i Stockholm, då han föreslog och med framgång käpade för, att de kort förut på nationalbeväringens stat från Visby stadsbeväring öfverflyttade officerarne skulle blifva likstälde i pensionsrätt med öfrige nationalbeväringens officerare. Om han derför blef tacksamt erkänd af vederbörande överlemne vi till deras samvetens vittnesbörd. Dessa i all korthet nedskrifna ord om den aflidne, hvars fullbordade lifsgerning med erkänsamhet och aktning säkerligen fortlefver hos alla som älska att bevara minnet af en god kamrat, likasom att i honom hafva egt en trofast vän, må förblifva outplånliga runor ristade vid hans graf!
I torsdags jordfästades den aflidne, hvars stofthydda var öfverhöljd med blommor och kransar, hvaribland märktes en större dylik minnesgärd, omvirad med band i blå och gula färgerna och beteckraten och chefen.

Gotlands Tidning
Lördagen den 30 juni 1883
N:r 51

Ett riddarhusstipendium

å 300 kronor har tilldelats studeranden vid Karolinska institutet Axel Leonard Belfrage.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Januari 1882
N:r 8

Afsked

har k. m:t 25 sistlidne April på ansökan beviljat kaptenerne vid Gotlands nationalbeväring Vilh. Belfrage och Karl Timot. Broander, den senare med tillstånd att såsom kapten i armén qvarstå.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Maj 1879
N:r 36

FÖDD.

En sons lyckliga födelse kl. 10,15.
Stockholm den 2 Februari 1879.
Hanna Rundblom o. P. W. Rundblom,

En sons lyckliga födelse i går kl. 9,30 e.m. tillkännagifves.
Göteborg och Majorna den 31 Jan. 1879.
Olina Belfrage. J. G. Belfrage.
född Vestdahl.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 Februari 1879
N:r 12

Det muntliga förhöret

med de lärjungar vid härvarande elementarläroverk, hvilka aflagt godkändt skriftligt prof för mogenhetsexamen, tog i går sin början i närvaro af hrr prof. Löfstedt från Upsala och Holmgren frän Stockholm såsom censorer, samt hrr grefve Horn, öfverste v. Vegesack, öfverstelöjtnant af Chapman, landssekreteraren Hambrens t. f. borgmästaren Herlitz, prosten Sundahl och f. riksdagsmannen G. Kolmodin såsom examensvittnen. Dervid gingo samtlige lärjungar på latinlinien lyckligt igenom, nämligen Axel Belfrage, Hugo Krook, Nikolaus Mannerhjerta, Knut Sundahl, och Rudolf Svensson. Af desse erhöll den förstnämde mogenhetsbetyget «med beröm godkänd», de öfrige «godkänd». Förhöret fortsattes i dag med lärjungarne på den reala linien, och blefvo Gustaf Bergenstjerna, Karl Bolin och Gustaf Falck förklarade mogne, samtlige med betyget «godkänd».

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 Juni 1878
N:r 47

Dödsfall Åke Georg Ludvig

Att Gud den allsmäktige efter sitt allvisa råd i dag på morgonen behagat hädankalla vår lilla älskade son Åke Georg Ludvig, efter en lefnad af 2 månader och 22 dag., djupt sörjd och saknad af oss samt syskon, varder härmed deltagande slägt och vänner tillkännagifvet.
Sv. Ps. nr 845, 1 v.
Göteborg, 21 Mars 1878.
Olina och J. G. Belfrage.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Mars 1878
N:r 26

Till undergående af mogenhetsexamen

vid högre elementarläroverket härstädes denna termin hafva anmält sig:

å klassiska linien:
Axel Leonard Belfrage,
Nils Karl Hugo Krook,
Nikolaus Bernh. Mannerhjerta,
Knut Alex. Gust. Alfr. Sundahl,
Karl Rudolf Svensson.

å reala linien:
Gustaf Bergenstjerna,
Karl Vilh. Laurentius Bolin,
Gustaf Timoteus Falck,
Nils Elias Herlitz.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 Mars 1878
N:r 23