Transporterad.

Till föreståndare för telegraf-stationen i Klintehamn har kongl. telegraf-styrelsen transporterat föreståndaren för privat-telegrafstationen i Slite, fröken Blenda Belfrage.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 December 1874
N:r 98

Ordensutnämningar.

Kaptenen vid Gotlands nationalbeväring W. Belfrage och regementsläkaren doktor E. Leijer hafva blitvit utnämnde den förre till riddare af svärdsorden och den sednare till riddare at vasaorden.
Oskarsdagen utmärkte sig, telegraferar man till oss, för ett rikt ”stjernfall”. Posttidningen för denna dag har nämligen icke mindre än fem spalter innehållande namn på nya kommemlörer och riddare. Endast två stjernor tillfullo denna gång gotländingar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 December 1874
N:r 96

Ytterligare inbrottsatölder.

Utom de i förra numret omnämda stölderna i Bro och Westerhejde, hafva tjufvar nyligen föröfvat inbrott i gårdar i Westergarn, Klinte och Eista socknar samt nu senast i Hamra socken, dervid penningar samt guld- och silfverpjeser bortstulits. Det vill synas, som mu de djerfva tjufvarne strukit från trakten af Wisby söderut åt landet, såvida, såsom troligt synes, dessa brott föröfvats af samma personer, önskligt vore, att vederbörande polismän såväl i staden som på landet ville egna en skärpt uppsigt å sådana kringstrykande personer, hvilka man kan hafva någon anledning misstänka får oärlig vandel.
Hos kon:s bef:bde äro följande stölder anmälda:
under någon af nätterne d. 29 sistl. sept. och den 4 uti innev. månad i Tofta sockens kyrka, hvarest tillgripits omkring 8 kr. i penningar, en låda med inliggande 3 eller 4 skålp. mer och mindre brända stearinljus, en ljusstake af tenn samt 14 butelj communionvin;
natten emellan d. 30 Sept. och 1 Okt. dels hos arbetaren Joh. Petter Landgren vid Bibos i Westergarn, hos hvilken stulits en fingerring af guld med ingraverade bokstäfverna J. P. L. A. L. P. och dels hos Enkefru Margaretha Belfrage i samma socken, hvarest tillgripits en korg med hvetebröd och 2 skålp. smör;
natten mellan d. 1 och 2 i denna månad hos hemmansegaren Reinh. Bengtsson vid Svarfvare i Klinte, kvarest tillgripits ett spindelur af silfver, 2:ne skjortor, 3 nattkappor, 1 gredelin fyrkantig ylleduk, en butelj innehållande något rom samt 7 kr i penningar; och har Bengtsson utlofvat en belöning af 20 kronor för tjufvarnes bevisliga upptäckande;
natten emellan d. 2 och 3 i innev. månad dels hos Petter Pettersson Burge i Eista, hvarest tillgrepp ej skett; dels hos arbetaren Per Farstedt i samma socken, hvarest stulits åtskilliga matvaror; dela hos Lars Båtelsson Dinese jemväl i Eista, hvilken frånstulits 70 kr. i penningar, bestående uti olika banksedlar till belopp af 44 kr. och resten silfver, en gammal plåtring af silfver, en förläggaresked, en krydd- och 2:ne svampdosor, likaledes af silfver, af hvilka krydd-dosan och den ena svampdosas voro märkta med bokstäfverna A. M. C. D., den andra spamp dosan med M. L. D, och har Båtelsson utlofvat 15 kr. till den som bevisligen upptäcker tjufven och återskaffar det stulna; dels i Sproge församlings kyrka, hvarest tillgripits 50 kr. i penningar, en kommunionskaraff, fylld med vin och försedd med namnet ”Jehova” i Hebreiska bokstäfver å ena sidan och å motsatta sidorna emblemerna ankaret, korset och kalken, en halfstopsbutelj, till hälften fyld med vin, samt ett dopkläde;
natten emellan d. 4 och 5 dennes hos Fanjunkaren Hans Jacobsson Sallmunds i Hamra socken, från hvilken tillgripits ett par guldörhäng, 8 st. fingerringar af guld, 26 st. kontrollerade matskedar, 1 st. förläggarsked, 2 st. svampdosor och 1 st. brosch, allt af silfver, samt 85 kr. penningar; dels hos Olof Olofsson i samma gård, hvilken frånstulits 200 kr. i penningar och en svampdosa af silfver;
natten emellan den 5 och 6 i samma månad dels hos Eskil Olsson Sallmunds i Gröttlingbo, hvarest tillgripits 10 st. fingeringar af guld, 1 svampdosa och 1 snusdosa af silfver, 1 par läderstitflar, 1 par vaxläderstöflar, 1 grå vadmalströja, fodrad med blågrått vadmal, 1/2 stop vin och en korg med kringlor; dels hos Olof Olofsson i samma gård hvarest tillgripits 45 kr. i penningar, 1 svampdosa af silfver, 1 guldring, 1 klädesmössa samt några matvaror; dels hos Lars Jacobsson derstädes, hvarvid stulits 1 guldring, 1 brunprickig korderoj-tröja, fodrad med brun kasinett samt ett par ljusgrå korderojsbyxor; dels slutligen i Gröttlingbo församlings kyrka, der tillgrepp ej skett;
natten emellan den 6 och 7 i denna månad hos Israel Olofsson Burge i Rone socken, hvilken frånstulits 60 kr. penningar och en svart silkesduk.
Kon. Bef:de har af tillgänglige medel anslagit femtio kronor till belöning åt den eller dem, som bevisligen upptäcka tjut varna eller bidraga till deras upptäckande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Oktober 1874
N:r 80

Gotlands läns hushållningssällskap

hade sistl. lördag, den 3 d:s kl. 4 e. m., efter kallelse, ordinarie sammankomst å landskansliet härstädes, dervid
1:o) Hushållningssällskapets ordförande, hr landshöfdingen, grelve Horn, inledde förhandlingarna med ett hälsningstal till ledamöterna, deruti han uttalade sin öfvertygelse om att ett rätt beaktande och behandling af de höger, som förelägo sällskapet, skulle lända till länets välfärd; hvarefter
2:o) företogs justering af protokollet öfver förhandlingarna vid föregående sammankomst.
3:o) Kungl. skogsstyrelsens skrifvelse om anslag af medel för åvägabringande af undervisning i skogsskötsele föredrogs och bifölls.
4:o) Af de enligt kungl. majt:s nådiga bref af den 29 maj detta år Gotlands läns hushållningssällskap af statsmedel beviljade 1000 kr. för år 1874 för husslöjdens befrämjande, skulle 150 kronor användas till en slöjdskola för flickor i Wisby.
5:o) Till Revisor att å sällskapets vägnar i nästkommande januari månad deltaga i granskningen af Wisby spritvaruförsäljningsaktiebolags räkenskaper och förvaltning utsågs hr löjtnant Eriksson, och till supleant: hr kapten W. Belfrage.
6:o) till justering at dagens protokoll utsågos hrr landssekreteraren och riddaren J. Hambraeus samt majoren och riddaren A. Kyllander.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 Oktober 1874
N:r 79

Jernvägsundersökningarne.

Till hvad vi förut härom meddelat, kunna vi nu lägga, att dessa undersökningar, hvilka ledas af löjtnanten vid väg- och vattenbyggnadskåren hr A. Hagdahl, med biträde af hr kapten Belfrage, komma att från Wisby sträcka sig först öster ut och sedan dels mot Burgsvik och Ronehamn, dels mot Fårösund och Slite. Undersökningarne lära komma att taga en tid af mer än två månader, och blifva sålunda icke, såsom vi förut meddelat, blott okulära utan komma att omfatta jemväl afvägningar, linieutstakningar m. m. dithörande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Oktober 1874
N:r 78

Telegrafen.

Fröken B. Belfrage har erhållit en månads tjenstledighet från och med den 20 dennes, och har fröken Maria Cramér blifvit förordnad att under tiden förestå Slite telegrafstation.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 April 1874
N:r 27

Förordnad.

Af konungens befallningshafrande har till kontrollör vid härvarande bränneri, der tillverkningen kommer att börjas den 29 dennes, blifvit förordnad kapten W. Belfrage.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Januari 1874
N:r 6