Till undergående af mogenhetsexamen

vid högre elementarläroverket härstädes denna termin hafva anmält sig:

å klassiska linien:
Axel Leonard Belfrage,
Nils Karl Hugo Krook,
Nikolaus Bernh. Mannerhjerta,
Knut Alex. Gust. Alfr. Sundahl,
Karl Rudolf Svensson.

å reala linien:
Gustaf Bergenstjerna,
Karl Vilh. Laurentius Bolin,
Gustaf Timoteus Falck,
Nils Elias Herlitz.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 Mars 1878
N:r 23

Dödsfall Blenda Belfrage

Att Telegrafisten Blenda Belfrage 6 Juni 1877 kl. ½ 10 f. m, efter långt lidande, slutade sin jordiska vandring varder endast på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Juni 1877
N:r 46

Hushållningssällskapets

sammanträde i tisdags var ytterst fåtaligt besökt. Följande ärenden afgjordes: På kreatursförsäkringsbolagets vid föregående sammanträde antagna reglemente beslöts söka stadfästelse hos k. m:t. I bolagets styrelse, till hvars förfogande stäldes ett förslagsanlag af 200 kronor, invaldes landshöfd. Horn, major Kyllander, landtbr. G. Kolmodin, konsul L. N. Enequist, landtbr. H. Jakobsson samt veterinären E. Schong med landtbr. K. Björkman och H. Viman, kyrkoh. Svensson och dir. Engström till suppleanter.
— Till ett stipendium åt en mejerielev vid Varplösa, landtbruksskola anslogos 50 kronor.
— Från sällskapet ”Handarbetets vänner” hade gjorts framställning om bidrag till befordrande af fornsyensk hemslöjd. Sällskapet, som visserligen fann frågan bebjertansvärd, ansåg eméllertid, att, på grund af stadgarne, som inskränka sällskapets verksamhet till Gotland, framställningen icke kunde till någon sällskapets åtgärd föranleda.
— Länsagronomens berättelse om de agronomiska arbetena innevarande år föredrogs och lades till handlingarna, Till sådana arbeten anslogos för nästa år 1500 kronor, samma summa som utgått under detta år.
— Till premiering af hästar gemensamt med stater anslogos 750 kronor.
— På grund af framställning från förläggaren af tidskriften ”Skogsvännen” beslöt sällskapet anslå 75 kronor till inköp af 100 exemplar af nämda tidskrift att utdelas till kommunerna, folkhögskolan och landtbruksskolan.
— För ålfiskets upphjelpande anslog sällskapet för år 1872 200 kronor dels till inköp af redskap dels till undervisnings meddelande, hvarjämte man beslöt ingå till k. m:t med anhållan att af de till k. m:ts förfogande stälda medlen till fiskeriernas upphjelpande måtte beviljas sällskapet ett anslag af 500 kronor för hvartdera af åren 1877, 1878 och 1879.
— Styrelsen vid Varplösa landtbruksskola bemyndigades att sälja 2 aft de skolan tillhöriga kor och i stället inköpa 2 kor från frib. Åkerbjelms stam holländeri vid Stenstu. Till betäckande af skilnaden i pris anvisade sällskapet 300 kronor.
— Från landtbruksakademiens förvalt ningskomité hade ankommit skrifvelse angående beviljadt anslag till underbåll af fyra kemiska stationer för jordbrukets och näringarnas behot och om delaktighet deruti under vissa vilkor.
Då dels sällskapets tillgångar äro små, dels sällskapet redan utsett en kemist för agrikulturkemiska uhdersökningar inom länet, ansåg sällskapet, att denna fråga icke för närvarande borde till någon åtgärd föranleda.
— Till ledamöter i styrelsen för slöjdskolan i Visby utsågos landshöfding Horn, landssekreterare Hambrseus, konsul Enequist, lektor Bergman och sällskapets sekreterare H. Gustafsson, med gördelmakare Hellgren och fabrikör Klintberg till suppleanter.
— I sällskapet invaldes följande nya ledamöter; kapten W. Belfrage, landtbr. N. Landergren, Lummelunda, inspektor A. Malmros, Ihre, landtbr. A. Edman, Malms, samt inspektor J. A. Larsson, Klintebys.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Oktober 1876
N:r 80

Svenska Jägareförbundet

har på förslag af Västernorrlands nya jaktvårdsförening beslutit tilldela disponenten Åke Belfrage, gotl., förbundets silfvermedalj.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 April 1913
N:r 98

Utdrag ur taxeringslängden

öfver inkomstbevillningen efter andra artikeln uti Visby för år 1876, upptagande dem, som äro uppskattade att ega en årlig inkomst af 800 kronor och deröfver.
Strandrotan.
Löjtnant Axel Ytterberg 2,224.
Löjtnant Knut Regnell 2,189.
Dykaren M. Olsson 900.
Skepparen E. N. Sandqvist 1,200.
Hamnmästaren A. N. Winberg 2,400.
Skepparen F. Molander 1,500.
Skepparen Lars Hansson 1,200.
Landshöldingen grefve R. Horn 12,929.
Handlanden konsul E. Liljevalch 11,000.
Bergnings- och Dykeribolaget ”Neptun” 18,000.
Rederiet för briggen ”Svante” 1,800.
Rederiet för skonert Otto” 1,500.
Rederiet för skonert ”Griffon” 1,200.
Handlanden Karl Molander 3,500.
Rederiet för skeppet ”Iris 2,000.
Ofverstelöjtnant K. E. af Chapman 6,605.
Sjökapten O. Hillerström 4,000.
v. Konsul J. E. Stare 4,000.
Disponenten G. E. Wikström 3,000.
Postinspektören A. Ehrenhoff 4,943.
Kontorsskrifvaren M. A. Lövgren 1,104.
Handl. konsul R. Cramér 15,600.
Rederiet för skeppet ”Virgo 2,000,
Angfartygsbölaget ”Gotland 77,294,
Lektorn m. m. Karl Cramér 4,800.
d:o m. m. Arv. Sundberg 4,125.
Länsnotarien G. N. Donner 2,955.
Skomakaren A. R. Blomqvist 900.
Stadsläkaren dr G. M. Bolling 5,050.
Regementsläkaren dr E. Leijer 6,697.
Bokhållaren Karl Franzén 2,000.
Konsistorii-Notarien N. F. Öfverberg 3,250.
Handlanden Axel Ekman 4,000.
Rederiet för koffen ”Färdig” 1,200.
Rederiet för jakten ”Maria” 800.
Garfvaren F. T, Odin 3,500,
Angbränneribolaget 6,852.
Smedmästaren J. P. Dahlbeck 1,200.
Kapten E, A. Arnelius 4,645.
Stenhuggeribolaget Klintberg & C:o 7,500.
Fängelsedirektören. W. v. Mählenfels 3,040.
Vaktmästaren K, Lindqvist 1,025.
Visby Vattenkurinrättnings Aktiebolag 6,000.
Graham Brothers 6,000.
Visby Tändsticksfabrik 11,795.
Maskinisten K. L. Holmqvist 2,000.
Wisby Badhusaktiebolag 1,000.
Batterikommissarien grefve F. Lagerberg 1,300.
Handlanden John Hallberg 1,800.
Mamsell Johanna Hägg 3,000.
Mamsell Victorine Hägg 3,000.
Skoladjunkten G. Lindström 4,200.
Klädeshandelsbolaget 1,500.
Skräddaren P. J. Enroth 900.
Källarföreståndaren L. Westberg 1,200.
Kapten V. Gyllenhammar 3,893.
Handlanden E. Johansson 3,000,
Rådmannen R. Chevalier 3,467.
Tullförvaltaren R. Lidman 4,000.
Källarmästaren J. F. Smedman 2,500.
Goltands Enskilda Bank 118,797.
Lotsfördelningschefen E. A. Pihl 2,640.
Källarmästaren J. A. Borg 1,000.
Badhuskamrer A. Odin 1,500.
Öfversten A. Malmborg 900.
Lektorn K. J. Bergman 5,272.
Navigationsskoleläraren W. Svensson 4,300.
Handlanden konsul K. J. Westberg 3,000.
Handlanden G. Klintberg 1,200.
Kapten W. Belfrage 2,996.
Häradsskritvaren K. A. Ljungholm 8,285.
Handlanden, konsul L. Arweson 4,500.
Rederiet för skonerten ”Felix” 1,500.
Skoladjunkten 0. Rosman 4.200.
Löjtnanten A. Almberg 1.279.
Bokhandl. J. G. Nybergs enka 2,500.
Visby Spritvaruförsäljnings aktiebolag 50,114.
Kopparslagaren K. F. Hultman. 2,100.
Bagaren Nils Lindbom 2,500.
Handlanden J. L. Kablqvist 4,000.
Jernkramhandl. Axel Fablström 4,000.
Kammarskrifvaren Z. Ljungdahl 1,900.
Slagtaren K. Myhrström 900.
Handlanden J. N. Björkander 3,250.
Modehandlerskan M. Klingvall 900.
Verkmästaren P. E. Stenholm 2,000.
Telegrafassistenten G. R. Källström 1,938.
Handlanden K, J. Björkander 4,500.
Majoren K, O, Hiittling 3,759.
Sjökapten G F. Thomsson 927.
Landskanslisten T. Bergman 2,200.

Gotlands Allehanda
Lördagen 15 Juli 1876
N:r 56

Fru Belfrages porträttutställning.

Som tidigare omnämts har en del porträtt i olja av nägra kända Visbybor varit utställda dels å Snäckgärdsbaden och dels hos Sylve Norrbys bokhandel. På den förstnämda platgen ha nu även upphängts porträtt av major och fru Schoug, och i morgon tillkommer ännu en duk, nämligen ett nyligen fullbordat porträtt av fru Inga Hedengren. I Sylva Norrbys ena skyltfönster återfinnas tvänne icke förut utställda dukar, ett porträtt av läroverksadjunkten J. Englund härstädes samt ett barnporträtt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 Augusti 1934
N:r 197

Wisby Brandkår

kallas härmedelst till mönstring och öfning Lördagen 20 innevarande Maj kl. 3 e. m. Eldsläckningsafdelningen samlas vid spruthusen äfvensom alla vid uppfordringsverket indelade, men öfriga till vattenhemtningsafdelningen hörande samt rifoings- och bergningsatdelningen å skolplanen. Vakt- och Reservafdelningen samt alla de, som ännu ej blifvit indelade på särskild afdelning, samlas å stadens stora torg.
Visby, 11 Maj 1876.
WILH. BELFRAGE,
Förste Brandcehef.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 9 Maj 1876
N:r 37

Brandkårens i Visby

befäl utgöres af följande personer, dertill utsedde dels af herrar stadsfullmäktige dels af brandeheferna i förening med 1:ste cheferna för afdelningarne:
Förste brandehet: kapt. och ridd. W. Belfrage; Andre d:o löjtnant E. A. Gardell; Standarförare: handlanden L. Bachér; Adjutanter hos brandehefen : handl. G. Klintberg och kontoristen H. Smedberg.

Släckningsafdelningen:
1:ste chef: bryggmästare L. Vedin;
2:dre d:o löjtnant Osk. Eriesson;

Sprutan nr 1:
(nya stadssprutan).
1:ste sprutchef: bryggmästare Janke;
2:dre d:o bandl. Carl Molander;
1:ste strålförare: bagaren Ose. Möller;
2:dre d:o läderhandlaren Andersson;
3:dje d:o muraren Eriezén;
4:de d:o arbetaren Johan Gardell.
1:ste ordningsman: källarmäst. F. Smedman;
2:dre d:o handl. A. N. Sandström;
3:dje d:o d:o F. Wiberg;
4:de d:o d:o G. T. Hägg;
5:te d:o källårmästaren J. A Borg.

Sprutan nr 2:
(f. d. Herlitzska sprutan)
1:ste sprutchef: garfvaren Johan Stenström;
2:dre d:o fanjunkaren O. N, Hallin.
1:ste strålförare: smeden J. Grönberg;
2:dre d:o arbetaren Joh. Stenström;
3:dje d:o muraren Kastlund;
4:de d:o arbetaren Mårten Hansson.
1:ste ordningsman: handl. C. Strömbeck;
2:dre d:o fabrikör Hellman;
3:dje d:o handl. J. Ihre;
4:de d:o d:o L. N. Åckander.

Sprutan nr 3:
(f. d. Klingvallska sprutan).
1:ste, sprutchef: garfvaren Chr. Stenström;
2:dre d:o handl. Julius Lindabl.
1:ste.strålförare: smeden Grönberg, d. yngre;
2:dre d:o handl. Axel Sjöström;
3:dje d:o d:0: RH. Sadel;
4:de d:o bryggeriarb. Aug. Sjösten.
1:ste ordningsman: trädgårdsmästare May ;
2:dre d:o hr L. J. Olsson;
3:dje d:0 hr A. L. Köhler;
4:de d:o hr Alfred Palm.

Sprutan nr 4:
(artilleri sprutan).
1:ste sprutehef: löjt. IH. Hedenblad
2:dre d:o serg. Alfvegren.
1:ste strälförare: serg. Wikander,
2:dre d:o fanjnnkare Ahlyhr;
3:dje d:o tändsticksarb, G. kydström;
4:do d:o konstapel J. O. Johansson;
1:ste ordningsman: dector O. Klintberg;
2:dre d:o d:o Hallenberg;
3:dje d:o häradsskrifv. E. Molander.
4:de d:o

Sprutan nr 5:
(Stenbergska).
1:ste sprutchef: bandl. T. Falck;
2:dre d:o bokhandl. J. Sahlberg.
1:ste strålförare: glasmästar Sundell;
2:dre d:o bokhbållar Pettersson;
1:ste ordnivgsman: bokhällar Löfving;
2:dre d;o d:o Högström,

Pytssprutorna.
1:sta sprutan:
sprutchefer: styckj. Hallgren o.bokb. Dahlberg.
2:dra sprutan:
sprutchefer: skräddaren Vallin och glasmäst.
C. J. Sundberg.
3:dje sprutan:
sprutchefer: mältar Johansson ock bryggeriarb. Klintberg.
4:de sprutan: G
sprutchefer: bokh. R. Pettersson och provisor Olsson.
Hrr Graham Brothers hafva utlofvat att, i händelse at eldsvåda, ställa den till deras mekaniska verkstad hörande sprutan till stadens förfogande, och kommer manskap att densamma tilldelas, så snart den för i år upprättade mantalslängden blifver tillgänglig.

Brandsegels-afdelningen:
1:ste ordningsman: kapten J. Herlitz;
2:dre d:o d:o Bäckman;
3:dje d:o lotsen Carl Vinberg.
Vid denna afdelning påräknas alla i staden varande sjömän, hvilka ej äro på andra afdelningar indelade, samt sjömansskolans elever. Samlingen, i håndelse af eldsvåda eller mönstring, sker vid sprutans nr 1 spruthus i rådhuset, bredvid uppgången till telegrafbyrån.

Vattenhemtnings-afdelningen:
1:ste vattenchef, handl. Ludvig Herlitz;
2:dre d:o d:o N. Nilsson;
1:ste stråltörare, d:e J. W. Klintberg;
3:dre d:o d:o Joh. Hallberg.

Ordningsmän vid uppfordringsverken:
1:ste hr J. B. de Brun;
2:dre hr Carl Ferm;
3:djo hr Carl Franzén.

För verkens sättande i gång och slangarnes sammanskrufning:
hr gördelm. P. A, Hellgren jemte sina egna biträden;
hr maskinist N. Holmquist.

För vattenhemtning med hästar:
repslag. J. C. Kryssell;
bokhb. J. A. Dahlström;
bagaren Fr. Vallin;
arbetaren O. N. Dahlin;
hr J. F. Klint.

För broutläggning:
bokh. Herm. Viekman:
målaren Engelund;
stadsmätaren Nilsson.

Vid slangliniens omvårdnad:
handl. H. Lindström;
magazinskarlen N. Engström.
skräddaren J. Levin.

För vattenhemtning med ämbar och ledningsliniernas ordnande:
fabrikör Aug. Johansson;
d:o Gustaf Cedergren;
skolläraren J. Enderberg;
d:o O. Olin;
d:o A. Rundqvist;
handl. C. A. Måhrbeck;
d:o C. J. Måhrbeck;
skomakaren Österberg ;
d:o Wetter.

Rifnings- och bergningsafdelningen:
1:ste rifnings- och bergningschef consul C. J. Westberg;
2:dre d:o d:o byggmästar Pettersson.
Ordningsmän: handl. L. J. Kahlqvist;
konsul Carl Ekman;
byggmästar Lindgren.

Vakt- och reservafdelningen:
1:ste vakt- och reservchef: lijtn. K. Regnell;
2:dre d:o d:o handl. Hederstedt.
Ordningsmän: konsul Romdahl;
d:o — Boström;
doktor Kahl;
viktualiebandl. Nyström;
qvarneg. Nilsson, Bingersqvarn;
byggmästaren Stenbom.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Februari 1876
N:r 11

Examen

anställdes under onsdagen torsdagen och fredagen vid härvarande högre elementarläroverk. Uppvisningen i gymnastik på onsdagen var särdeles god. I förrgår och i går hölls den egentliga examen. Afslutning och ”hemförlofning” egde kl. 12 i går rum.
Premier, bestående af böcker, tilltleledes följande ynglingar:
Första klassen: Adolf Bolin.
Andra klassen: Ernst Bolin, Zweibergk, A. Nilsson, O. Pettersson, Husander och Löfgren.
Tredje klassen: Kronqvist, Westherg.
Fjerde klassen: L. Enequist, Viberg, Hanson.
Femte latin d:o Snöbom; realklassen Wahlgren.
Sjette nedre latin d:o Belfrage; realklassen C. Bolin.
Sjette öfre latin d:o: Appellöf, J. Enequist, Boberg och S. Jacobsson.
Sjunde nedre latin d:o: B. Nycander och F. Jacobsson.
Stipendier tilldelades: Otto Fransen, hvilken i år aflagt maturitetsexamen, Emil Sköldström och S. Nycander.
Nästa läseår tager sin början för nykommande den 27 Augusti kl. 10 f. m. och för den öfriga ungdomen den 2 Sept. kl. 11 f. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 Juni 1875
N:r 44.

Förordnad.

Hr kaptenen och riddaren W. Belfrage är förordnad att från och med den 28 d:s vara kontrolör vid hr W. Wöhler tillhöriga ångbränneriet Klintebys i Klinte.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 December 1874
N:r 100