Det muntliga förhöret

med de lärjungar vid härvarande elementarläroverk, hvilka aflagt godkändt skriftligt prof för mogenhetsexamen, tog i går sin början i närvaro af hrr prof. Löfstedt från Upsala och Holmgren frän Stockholm såsom censorer, samt hrr grefve Horn, öfverste v. Vegesack, öfverstelöjtnant af Chapman, landssekreteraren Hambrens t. f. borgmästaren Herlitz, prosten Sundahl och f. riksdagsmannen G. Kolmodin såsom examensvittnen. Dervid gingo samtlige lärjungar på latinlinien lyckligt igenom, nämligen Axel Belfrage, Hugo Krook, Nikolaus Mannerhjerta, Knut Sundahl, och Rudolf Svensson. Af desse erhöll den förstnämde mogenhetsbetyget «med beröm godkänd», de öfrige «godkänd». Förhöret fortsattes i dag med lärjungarne på den reala linien, och blefvo Gustaf Bergenstjerna, Karl Bolin och Gustaf Falck förklarade mogne, samtlige med betyget «godkänd».

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 Juni 1878
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *