Gotlands läns hushållningssällskap

hade sistl. lördag, den 3 d:s kl. 4 e. m., efter kallelse, ordinarie sammankomst å landskansliet härstädes, dervid
1:o) Hushållningssällskapets ordförande, hr landshöfdingen, grelve Horn, inledde förhandlingarna med ett hälsningstal till ledamöterna, deruti han uttalade sin öfvertygelse om att ett rätt beaktande och behandling af de höger, som förelägo sällskapet, skulle lända till länets välfärd; hvarefter
2:o) företogs justering af protokollet öfver förhandlingarna vid föregående sammankomst.
3:o) Kungl. skogsstyrelsens skrifvelse om anslag af medel för åvägabringande af undervisning i skogsskötsele föredrogs och bifölls.
4:o) Af de enligt kungl. majt:s nådiga bref af den 29 maj detta år Gotlands läns hushållningssällskap af statsmedel beviljade 1000 kr. för år 1874 för husslöjdens befrämjande, skulle 150 kronor användas till en slöjdskola för flickor i Wisby.
5:o) Till Revisor att å sällskapets vägnar i nästkommande januari månad deltaga i granskningen af Wisby spritvaruförsäljningsaktiebolags räkenskaper och förvaltning utsågs hr löjtnant Eriksson, och till supleant: hr kapten W. Belfrage.
6:o) till justering at dagens protokoll utsågos hrr landssekreteraren och riddaren J. Hambraeus samt majoren och riddaren A. Kyllander.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 Oktober 1874
N:r 79

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *