Artisten Hallbeck,

Svenska Familj journalens utmärkte tecknare och som jemväl, ehuru tyvärr allt lite sällan, under signaturen Svante till dess textutdelning lemnat bibrag som vittna om icke allenast stilistisk öfverlägsenhet utan ock i lika hög grad om solida estetiska studier, har under några dagar gästat vår stad. Ändamålet med hr Hallbecks resa hit har varit att rikta sitt album med åtskilligt, som han icke medhunnit under föregående besök på ön.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Oktober 1874
N:r 81

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *