Det tjufband

från fastlandet — från vår ”systerö” stiga somliga, eftersom slägten ju är värst — hvilket nu en tid ”gästat” det beskedliga Gotland, fann natten till i söndags tiden vara inne att lemna ön, och det må icke förefalla någon underligt, att det trodde sig kunna säkrast undkomma genom att välja residensstaden till afseglingsort. Orsaken till att tjufarne så snart lemnade en ort, der de fått ostörda af alla försåt och efterspaningar öka sitt ädla handtverk är troligen den, att här icke vidare fanns något att stjäla, så vidt det icke skulle hafva förgripit sig på sjelfva polismyndigheternas välfångna egendom, något som duck deras ”honette ambition” förbjöd. Tacksamma och nöjda med hvad de i kyrkor och bondgårdar kunnat öfverkomma, ville tjufvarne icke här — lika litet som förut på landet — sätta vederbörande i något bryderi, och för att ej heller väcka en onödig nyfikenhet hos stadens öfriga invånare valde de nattens stilla, afpatrullerande poliskonstaplars steg sällan störda tystnad för att stjäla en större båt, med tillbehör förstås, och med den begifva sig at på det blånande haf…
I söndags på middagen gjorde ångaren Wisby jagt efter de sålunda behändigt undkomne, men naturligtvis misslyckades detta förök.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Oktober 1874
N:r 81

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *