Genom exekutiv auktion,

som förrättag här å landskansliet torsdagen den 20 oktober 1932 klockan 1 e. m. kommer att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning utbjudas Carl Olofsson tillhöriga från Sorbys 1 2 avsöndrade lägenheten Sorbys 1 11 samt fastigheterna 1/8 mantal Niome 1 9 och 1/64 mantal Niome 1 16, alla i Stenkyrka socken.
Lägenheten Sorbysg 1 11, gom är belägen invid utfartsvägen till Sorbys, 2 mil från Visby, 1 mil från Martebo järnvägsstation, 2,5 kilometer från Stenkyrka mejeri samt 4 kilometer från skola och kyrka, innehåller i areal 0,602 hektar, varav 0,30 hektar tomt och trädgård samt 0,302 hektar tillsådd åker. Jordmåhen utgöres av sand och är av medelgod beskaffenhet. I trädgården finnas ett flertal fruktträd.
Å lägenheten finnas följande uppförda:
1:o) Boningshus av trä papptak, innehållande 2 rum och kök med vind över hela huset.
2:o) Ladugårdshus av tegel och trä under spåntak, med plats för 5 storkreatur jämte småkreatur.
3:o) Lada av trä under spåntak, vidbyggd ladugårdshuset.
4:o) Vedbod och hemlighus av trä under papptak.
5:o) Brygghus med vidbyggd källare. Brygghuset är uppfört av trä under spåntak och källaren av sten med tak av sten och torv.
Byggnaderna äro i gott stånd.
Lägenheten har saluvärderats till 3,000 kronor.
Fastigheterna 1/8 mantal Niome 1 9 och 1/64 mantal Niome 1 16, gom ligga i sambruk, äro belägna 1 kilometer öster om lägenheten Sorbyg 1 11 samt innehålla i areal omkring 35 hektar, varav omkring 5 hektar åker, omkring 4 hektar ängsmark samt omkring 26 hektar skogs- och hagmark.
Å kerjorden består av ler- och sandjord av god beskaffenhet. Ängsmarken, som består av odlingsbar lermylla, är beväxt med lövskog.
Skog finnes till husbehov.
Fastigheterna, som äro obebyggda, hava gemensamt saluvärderats till 5,000 kronor.
Den som har fordran, för vilken fastigheterna häfta eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.
Visby i landskansliet den 21 augusti 1932.
A. E. Rodhe.
Ragnar Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *