Vikingatidsfynd i Levide.

Genom kyrkoherde Muckenhirn i Eksta hade till riksantikvarien anmälts, att arrendator Andersson i Levide prästgård i våras vid plöjning å den s. k. Alskutängen nära Alskute gård anträffat fornfynd. På uppdrag av riksantikvarien har amanuensen E. Floderus besiktigat fyndplatsen samt tillvaratagit fynden, som utgöras av tre genombrutna bronsbeslag i s. k. Borrestil, så benämd efter ett känt fynd från Borre i Norge, samt rester av en vackert ornerad hornkam, som skadats av brand. Fynden tyda på en brandgrav från 900-talet e. Kr. och äro delvis av unik karaktär. På platsen synas i åkern stora kolfläckar, antydande ett överplöjt brandgravfält.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1932
N:r 226

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *