Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Kollisionen vid Hagbylund
, då en bil, som kom från staden med stark fart, kolliderade med motorcykel, sam, kör. de ut från en gård, var även denna gång föremål för rättens utredning. Denna gällde i första rummet värderingen av skadorna på motorcykeln. Motorcykelns ägare anser. att han så väl vårdat sitt fordom, att detta, ehuru av 1919 års modell, var vårt 1500 kr. Ett vittne värderade cykeln till 1,600 kr., ett annat till 800 kr. samt två andra till 400 å 500 kr. En verkstadsägare ville reparera cykeln för 350 kr., varvid dock cykeln skulle undergå an värdeminskning av 100 kr., medan en annan verkstadsägare ansåg att en tillförlitlig reparation icke kunde göras under 675 kr. Bilistens ombud ansåg att motorcyklisten borde ställas till ansvar icke blott för försummelse att ge signal utan för bristande försiktighet och betecknade bilistens skuld till händelsen såsom mycket ringa, Motorcyklisten lade däremot skulden helt på bilisten. Målet överlämnades och utslag meddelas den 20 okt.

Gammal kärlek rostar ej.
En arbetare hade år 1929, då han händelsevis enligt eden uppfattning blott varit lite glad till sinnes och sjungit »littan tittan», så som hans sedvänja är, blivit anhållen av en yngre polisman och sedermera dömd för fylleri. Sedan dess har han haft ett horn i sidan till konstapeln ifråga och enligt dennes uppgift passat på tillfällen att okväda honom. För ett par månader sedan hade konstapeln en söndagsmorgon strax efter båtarnas ankomst vid hamnen tillsagt en berusad person att försvinna från platsen. Arbetaren ifråga, som kommit tillstädes och sett att den berusade icke blev anhållen, hade då mitt i folksamlingen gått fram till konstapeln, lyft sin käpp mot honom och med högröst utbrutit: »Den kan du låta gå din s-ns drummel, men mig skulle du ta, fast jag va nykt». Konstapeln hade nu rapporterat saken Den berusade personen hade sedermera blivit anhållen och dömd för fylleri.

För sitt ärekränkande yttrande stod nu vederbörande tilltalad inför rådhusrätten. Då rättens ordförande uppläst rapporter och tillfrågat svaranden, om densamma var riktig, förklarade denne, att lian hörve så illa, att han icke uppfattat ett ord. Då han erbjöds att läsa en avskrift, förklarade han, att han icke hade några glasögon med sig. Då hans yttrande enligt rapporten till sist skreks honom i örat, utbrast han emellertid med övertygelse: »Det stämmer». Därmed var saken klar och svaranden dömdes att böta 25 kr.

Trafikförsaelser.
En militär hade häromkvällen vid halv 12-tiden ertappats av polisbilen vid Soldathemmet, då han åkte cykel utan tänd lykta. Han hade åberopat, att han var militär och. hade rått :att åka utan lykta samt därefter förklarat, att lyktan gått sönder. Han hade emellertid tillhållits att icke fortsätta utan lykta. Vid” Södervärns folkskola hade poliserna emellertid åter funnit honom, varvid han vägrat att Iämna av polisen begärda uppgifter om nå= etc. Han fick böta 10 kr.

Två andra cyklister hade gjort samma förseelse, den ena hade också medfört passagerare. De fingo böta resp. 5 och 10 kr.

För oförsiktighet vid förande lev motorcykel från artillerigården ut på Södra Hansegatan fick en konstapel böta 20 kr.

För fylleri och slagsmål var en person från landsbygden tilltalad. men hade icke iakttagit inställelse. Målet uppsköts på två veckor.

Två andra fyllerister fingo plikta vardera 15 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1932
N:r 226

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *