I följd af konungens befallningshafvandes

hit aflåtna skrifvefse om val till riksdagsman för Gotlands norra härad i riksdagens 2:dra kammare för nästkommande tre år och enär det omedelbara valsättet är vordet i häradet antaget, anmodas kommunalstämmornas ordförande inom häradet att låta sammankalla kommunernas röstegande medlemmar å vanliga sammanträdesställen thorsdagen de 26 (tjugusjette) nästkommande augusti för förrättande af sådant riksdagsmannaval, hvarefter valprotekollep böra skyndsamligen insändas till undertecknad, valförrättare, som lördagen den 4 (fjerde) nästinkommande september klockan 9 f. m. härstädes tillkännagifver valets utgång; derest gudstjenst i någon församling ej förrättas å söndag, då denna kungörelse bör uppläsas, åligger det vederbörande kronobetjent på presterskapets anmodan kunggörelsen skyndsamt kringsända.
Alleqvia den 28 juli 1875.
På Domare-embetets vägnar:
AUG. KREÜGER.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Juli 1875
N:r 60

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *