Borgenärerna

uti denna dag började urarfvakonkursen efter kaptenen i Gotlands Artillerikårs reserv Christian Alfred Almberg kallas att måndagen den 13 nästkommande Oktober före kl. XII på dagen inför dombafvanden i Gotlands, norra härad å tingsstället Alleqvia sina fordringar bevaka.
Visby 11 Augusti 1890.
DOMHAFVANDEN.

Borgenärerna

uti handlanden L. P. Olssons i Hablingbo konkurs kallas att sammanträda å stadshotellet i Visby lördagen den 21 i denna månad kloc:kan 12 på dagen för att beslnta om underhåll åt gäldenären samt andra konkursboet rörande frågor.
Domerarive i Öja den 4 Juni 1890.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna uti Banvakten J. M. Johanssons i Follingbo socken konkurs kallas att den 1 September 1890 före kl. XII midd. inför Domaren i Gotlands norra härad å tingsstället Alleqvia sina fordringar bevaka.
DOMAREEMBETET.

Borgenärerna

uti bemmansägaren Johan Ekelöfs vid Åby i Bro konkurs kallas att senast tisdagen den 10 Juni 1890 före kl. XII middagen inför Domaren i Gotlands norra härad å tingsstället Alleqvia sina fordringar bevaka.
DOMAREEMBETET.

Å utmätningsauktion

via Alleqvia tingställe i dag har Elisabet Blomberg för tillsammans 501 kronor inropat Tomas Blomberg 91/2048 manta Kyrkebjers och 1/256 mantal Vijby i Gothem, saluvärderade till 400 kronor tilli hopa.
Anktion å 1/4 mantal Roklunds och 1/12 mantal Stora Bläsungs i Veskinde blef instäld.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 14 Augusti 1889
N:r 92

Genom auktion,

som på sätt och i den ordning om utmätt fastighet finnes föreskrifvet, förrättas å Alleqvia tingställe lördagen den 21 nästkomman de Januari kl. 11 före middagen, kommer landtbrukaren C. H. Landergrens konkursmassa tillhöriga 1/4 mt. Lunds och 1/4 mt Pajse i Martebo socken att försäljas; egande de, som hafva fordran, bvilken skall ur dessa fastigheter gäldas, eller annan rätt som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Till 1/4 mtl Loods höra enligt uppgift följande åbygnader: Ett boningshus af trä under brädtak, inredt till 2:ne boniogsrum samt brygghus i förfallet skick;
ett ladugårdshus at trä under fodertak ätven i förfallet skick, ett tröskverkshus under brädtak, i godt stånd, samt ett i förfallet tillstånd varande afträdeshus.;
Enligt gkifteshandlingarne innebar denna hemmansdel: 12 hektar 35 ar åker, 1 hekt. 96,03 ar äng 7 hekt. 43,01 ar odlivgsmark, 5 hekt. 87,04 ar afrösniogsjord och 3,02 ar impedimenter; dessutom skall enligt uppgift till hemmansdelen höra 20 å 30 tunnl. myr samt det s. k. Ensfjällsträsk omkr. 9 tunnl. — Hemmansdelen hat blifvit saIuvärderad till 7,800 kronor.
Till 1/4 mti Pajse hörer enligt upp gift 1/2:ten af följande åbygnader: Ett boningshus at sten under tegeltak, 2:ne flygelbygnader, 2:ne ladugårdshus och ett tröskverkshus; och innehar denna hemmansdel enligt skifteshandlingarne, 8 hekt. 54,08 ar åker, 10 hekt. 29,03 ar äng, 9 hekt. 92,07 ar odlingsmark, 14 hekt. 24,01 ar afrösningsjord samt 2,02 ar impedimenter; derjämte skall till bemmansdelen höra hälften af i Martebomyr liggande lägeöheterna »Små holmar», omkriog 20 tunnl. »bruken» omkr. 2 tunnl. och »dyskog» omkr. 12 taonl. — Denna! hemmansdel är saluvärderad till 7,000 kronor.
Gotlands norra kronofogdekontor den 15 Dec. 1887.
DAN. CALISSENDORFF.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 16 December 1887.
N:r 100.

Å utmätningsauktion

inropades i lördags inför norra häradets kronofogde å Alliqvia tingsställe Karl Bolins 527/4,000 mantal Graute i Hejnum af Tomas Söderdahl i Bjers för 950 kronor.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 22 Augusti 1887.
N:r 67.

Allekviatinget.

Mopedfylleri.
En äldre man inom Romadistriktet hade den 23 aug. i år efter att ha förtärt omkring 20 cl. brännvin åkt med moped från Visby på vägen mot Follingbo. Någon hade lagt märke till att färden gått vingligt och rapporterat saken för polisen. När mannen anhölls luktade han sprit och blev underkastad blodprovstagning vilket visade att hans promillehalt uppgick till 1,39. När han anhölls hade han i sin ägo c:a 80 cl, kvar av den brännvinsliter han under dagen inköpt.
Åkl landsfiskal Önnered yrkade nu ansvar på mannen för rattfylleri och krävde att den sprit som vid tillfället tagits i beslag skulle förklaras förverkad. Sedan rätten överlagt dömdes svar för rattonykterhet till 75 dagsböter.

Bilkörning utan körkort.
En fastlänning som inflyttat hit hade under år 1958 vid upprepade tillfällen fört sin hustrus bil oaktat hans körkort var indraget för en tidigare åtalad rattfylleriförseelse. Svar var n åtalad för olovlig körning och hans hustru för att hon utlånat bilen till honom, Båda erkände genom ombud och bötade mannen 50 och hustrun 30 dagsböter.

Trafikkrock i Hejde.
Den 17 april inträffade i vägskälet vid Forsa i Hejde en sammanstötning mellan tvenne personbilar varvid materiella skador för cirka 3.000 kr uppstod på bägge fordoren.
Båda bilisterna var nu instämdaför trafikvårdslöshet. Den ene av dem företrädd av adv. Kjällman hade syndat mot vänsterregeln o. den andre företrädd av adv. Ljungholm hållit för hög fart i vägskälet där sikten var skymd av buskage och ett backkrön. Båda förnekade ovarsamheten men rätten fann åtalet styrkt beträffande den som syndat mot vänsterregeln till 15 dagsböter medan den andre svar. frikändes.

Vårdslöshet i självdeklaration.
En lantbrukare hade i sin år 1957 avgivna självdeklaration glömt att uppta en inkomstpost på kr 1.550 som han erhållit för en försåld ko. Transaktionen skulle om den ej upptäckts ha medfört en för honom minskad skatt med 404 kr. Svar erkände genom ombud men framhöll att allt hade sin orsak i ren glömska. Omsättningen av hans djurförsäljning hade under året uppgått till 20.000 kr. och detta djur hade ej kommit med i bokföringen.
Slarvet renderade honom 400 kr i böter.

Oregistrerat, oförsäkrat och bristfälligt utrustade motorfordon.
Inte mindre än 12 motorfordonsägare stod vidare under dagens åtalade för att de brukat oförsäkrade bilar, traktorer eller motorcyklar utan att trafikförsäkringsavgifterna betalats. Några hade haft fordonen bristfälliga. En hade färdats med passagerare på sin lättviktare o. s. v.
De dömdes att böta varierande belopp på mellan 20 och 210 kr.
Dagens sista mål gällde en yngling som uppträtt berusad på festplatsen i Västergarn. Böterna blev i detta fall 75 kr.
Mögelvätskan som blev sprit kostade tillverkaren en från fyra till sex månader förlängd villkorlig fängelsedom, medan den för medverkan åtalade fastighetsägaren dömdes till 10 dgb á 5 kr.

Gotlänningen
Fredagen 7 November 1958
N:r 258 B. Årgång 74.

Å utmätningsauktion

igår å landskansliet inropades 1/12 mantal Snäckers i Hangvar, saluvärderadt till två tusen kronor, af nämdeman Englund, Banna i Lärbro, (för smeden Frans Normans räkning) för 1,795 kronor.
— Landtbrukare K. J. H. Sjöbergs 21/32 mantal Sudergårda i Hellvi, saluvärderadt till tjugu tussn kronor, inropa des å utmätningsauktion iförgår vid Alleqvia tingställe af D. B. V:s sparbank för sju tusen kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Mars 1887
N:r 18.

Utmätningsauktion.

Onsdagen den 9 Februari nästkommande år kl. 12 middagen hålles å Alleqvia tingsställe utmätningsauktion för försäljning af Joh. Kalmén tillhörige 373/8,192 mantal Hägvalds i Vänge socken; ägande de, hvilka fordran, som skall ur fastigheten gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna hemmansdel är bebygd, med boningshus af sten under spåntak, inredt till 3 rum och kök, i någorlunda godt skick, ladugårdshus af trä ej fullständigt inredt till lada, häst- och kostall, samt ett mindre tillbygge, inredt till vedbod och källare. Ågorna bestå af omkring 6 1/2 tunnland äker, ett tunonl. ängsmark och omkring 6 tunnl. skogs- och hagmark och är hemmansdelen värderad till 1,500 kronor.
Gotlands norra kronofogdekontor den 29 December 1886.
DAN. CALISSENDORFF.

Gotlands Allehanda
Fredagen 31 December 1886
N:r 105.

Auktion.

Onsdagen den 9:de Februari nästkommande år hålles å Alleqvia tingsställe kl. 11 förmiddagen utmätnings auktion för försäljoing af Olof Eriksson tillhörige 1/128 mantal Hallbjens i Guldrupe socken; ägande de hvilka hafva fordran, som skall ur fastigheten gäldas eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka, Denna bemmansdel är försedd med följande åbygnader, näml.: en manbygnad af s. k. gjutmar inredd till 2:ne ram samt en ladagårdsbygaad af trä, inredd till kobus och vagabod, och innehar omkriog 4 tunnland jord af sämre beskaffenhet samt är saluvärderad till trehundrafemtio kronor.
Gotlands norra kronofogdekontor den 29 December 1886.
DAN. CALISSENDORFF.

Gotlands Allehanda
Fredagen 31 December 1886
N:r 105.