Genom auktion,

som förrättas å Alleqvia tingsställe lördagen den 15 nästkommaude Augusti kl. 12 midd. kommer att i den, ordning, som om utmätt fast egendom finnes stadgad, till försäljbing utbjudas Johan F. Lytbs kon: kursmassa tillhörige 531/5120 mantal af Kliote. hemman i Boge.
Denna hemmansdel är försedd med följande åbygnader: en manbygnad af trä, kalkreveterad, under spåntak, inredd till.2.ne rum med. loft öfver: en flygelbygnad af trä under brädtak, inredd till bryggbus samt ett ladugårdshus med vidbygd tröskverksvandring af trä. uoder brädtak, inredt till stall och lada, och består af omkring 10 tunnland åker, 10 tunnl. äng samt skög och beteswark till husbehof’samt är saluvärderad till 2,500 kronor.
De, hvilka hafva fordran, som bör ur. egendomen gäldas, eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, ega att dervid sin rätt bevaka.
Gotlands norra kronofogdekontor den 8 Juli 1885.
DAN. CALISSENDORFF.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 Juli 1885
N:r 55.

Genom utmätningsanktion,

som förrättag å Alleqvia tingsställe lördagen den 15 nästkommande Augusti kl. 11 f.m. kommer J. O. Klintberg tillbörige 321/20,000 mantal af Graute hemman i Hejnum socken att försäljas.
Ifrågavarande hemmansdel, som är obebygd, består af omkring 11.2 qvadratrefvar. åker, 22 qvadratrefvar myrmark samt 5,6 qvadratrefvar hårdvallsmark, beväxt med småskog och ärsaIuvärderad till, 700 kronor.
De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen; gäldas, eller annan rätt, som skall vid auktionen. iakttagas, ega att dervid sin rätt bevaka.
Gotlands norra kronofogdekontor den 8 Juli 1885.
DAN. CALISSENDORFF.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 Juli 1885
N:r 55.

Borgenärerne

i förre Handlanden J. F. Hedins i Hafdhem vid Gotlands Södra häradsrätt anhängiga konkurs kallas att sammanträda å Burge Gästgifvaregård i Levide måndagen den 22 innevarade juni kl. 12 på de, för att emottaga redo visning tör konkursboets förvaltning samt granska utdelningsförslaget.
Fardhem den 1 Juni 1885.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Att borgevärena uti hemmansegaren Niklas Petterssons på Vesterbys i Hall socken vid Gotlands norra Häradsrätt anbärgiga, den 11 nästlidoe Maj började kookurs blifvit kallade, att fredagen den 7 nästkommande Augusti före klockan XII på dagen inför Dombatvanden i Gotlands mnorta bärad & tingsstället Alleqvia i Eadre socken sina fordrivgar bevaka; varder härmed kungjordt.
Visby den 5 Juni 1885.
På Domare-Embetets vägnar:
GUSTAF BERGMAN.

Att borgevärena i urarfvakonkursen efter aflidve hemmansegaren Jonas Valliv, Norrgårda i Veskinde socken, hvilken konkurs börjats denna dag, kallats att måndagen den 7 nästa September sist före klockan tolf på dagen inför Domare-Emhetet i Gotlans norra härad å) tivgsstället Alleqvia sina fordrivgar lagligen bevaka, varder härmed kungjordt.
Tingsstället Alleqvia den 8 Juni 1885.
På Domare-Embetets vägoar:
GUSTAF BERGMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Juni 1885
N:r 47.

Å utmätningsauktion

igår å Alleqvia tingställe inropades Frits Vibergs 65/384 mantal Qvie i Martebo, saluvärderadt till 3,950 kronor, af hemmansägaren J. Pettersson, Broungs i Stenkyrka, för 1,470 kronor.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Januari 1885
N:r 3.

Auktion å Alleqvia tingsställe.

Lördagen den 26 nästkommande Juli kl. 11 före middagen förrättas å Alleqvia tingsställe utmätningsauktion till försäljning af en L. Bachér tillhörig från 5/192 mantal Bringesi Vänge socken afsöndrad jordlägenhet, om 14,10 qv.ref; egande de, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen utgå, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att dervid sin rätt bevaka.
Lägenheten är bebygd med ett boningsbus af trä med kalkrappning under spåntak, inredd till 4 rum, kök, källare och vind samt ett mindre uthus, och har blifvit saluvärderad till 800 kronor.
Gotlands norra kronofogdekontor den 12 Juni 1884.
DAN. CALISSENDORFFE.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 Juni 1884
N:r 49.

Auktion å Alleqvia tingsställe.

Onsdagen den 22 nästkommande Augusti kl. 11 f.m. kommer att medels auktion, som på sätt och i den ordning om utmätt fastighet är stadgadt förrättas å Alleqvia tingsställe, till försäljning utbjudas Olof Teodor Hanssons konkursmassas egande 3/16 mantal Stenstugårds i Ekeby socken, egande de, hvilka hafva fordran, som skall ur fastigheten gäldas eller annan rätt som bör vid auktionen iakttagas, att dervid sin rätt bevaka.
Denna fastighet, som eger hälften af åbygnaderna till 3/8 mantal Stenstugårds bestående af boningshus, flygelbygnad, tvänne ladugårdshus och ett tröskverkshus upptagne till ett sammanlagdt värde af 427 kr. 50 öre, innehar omkring 15 tunl.
åker, 1 1/2 tunl. äng, 4 tunl myr och 20 1/2 tuvnl. hagmark och är saluvärderad till 3,447 kronor 50 öre.
Gotlands Norra kronofogdekontor den 12 Juli 1883.
DAN. CALISSENDORFF.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 13 Juli 1883
N:r 56.

Dödsfall.

I förgår afled å tingsstället Alleqvia förre häradshöfdingen i Gotlands norra härad Adolf Ludvig von Strussenfeit i sitt åttionde lefnadsår.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 December 1882
N:r 100

Auktion förrättas å Alleqvia tingsställe.

Genom utmätningsauktion, som förrättas å Alleqvia tingsställe lördagen den 24 nästkommande April kl. 11 före middagen, kommer Mårten Elms egande för intecknad skuld utmätta fastigheter dels 9/16 mtl Mickelgårds L:a dels 1/4 mtl Ringvide begge i Veskinde socken att hvar för sig försäljas och ega de, hvilka hafva fordran, som skall ur dessa fastigheter gäldas, eller annan rätt, som skall vid auktionea nu iakttagas, att dervid sin rätt bevaka.
Enligt inkomna värderingsinstrument är 9/16 mtl Mickelgårds försedt med följande bygnader, nämligen: ett boningshus af sten under dels tegel- och dels brädtak, inredt till 2 rum, förstuga och källare, i förfallet skick; en flygelbygnad af sten under tegeltak, inredd till brygghus, drängstuga, höns och gåshas, jämväl i förfallet skick, ett ladugårdshus af trä under fodertak, inredt till lada och kohus, ett dito, dito under fodertak, inredt till häststall och vagnbod, ett magasin af trä under spåntak samt ett foderhus af trä stående på myren. Varande samtlige dessa bygnader värderade till 1,425 kronor.
Fastighetens egor utgöras af omkring 50 tunnl. åker bestående af mylla på ler- och till en mindre del på sandbotten, omkring 5 tunnl. äng, omkring 50 tunnl. myrmark samt omkring 25 tunnl. skogs- och hagmark, upptagne till ett sammanlagdt värde af 18,250 kronor och är sålunda 9/16 mtl Mickelgård L:a med åbygnader värderat till 19,675 kronor; 1/4 mtl Ringvide åter är försedt med följande bygnader, näml.: Ett boningshus af sten under brädtak, inredt till 3 rum, förstuga och brygghus, ett ladugårdshus af sten under fodertak, inredt till häststall, oxhus och kohus; ett ladugårdshus af sten under fodertak, inredt till lada öch fårhus, ett tröskverkshus under spåntak, och äro samtlige dessa bygnader värderade till 1,700 kr.
Till denna hemmansdel höra följande egor, näml. omkring 20 tunnl. åker bestående af mylla på dels lerbotten och dels pinnhäll, omkring 14 tunnl. äng o. omkring 75 tunnl. skog och betesmark; och äro dessa egov upptagne till ett värde af 5,500 kronor. Samt är således berörde 1/4 mtl Ringvide med åbygnader värderad till 7,200 kronor.
Gotlands Norra Kronofogdekontor den 17 Mars 1880.
DAN. CALISSENDOREF.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1880
N:r 31

Sluttinget

med norra häradet har utsatts att äga rum å tingsstället Allekvia torsdagen 15 juli kl. 10 f. m.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 Juni 1915
N:r 135

Skjutsskyldige inom norra häradet

äro kallade till inställelse inför häradsrätten vid Alleqvia måndagen 30 September kl. 12, för att afgifva yttrande öfver hvilka af häradets nuvarande gästgifverier må såsom icke vidare behöfliga kunna indragas samt hvilka skola såsom gästgifverier bibehållas eller till skjutsstationer inskränkas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 September 1878
N:r 76