Torgpriser i Wisby,

från den 23 till den 21 Juli:
Biggaråer, 50 å 75 öre kannan,
Blåbär, 33 öre kannan,
Flundra 75 å 1,25 öre tjogen.
Fårkött 30 å 38 öre skålp.,
Grädda 1 kr. 33 öre pr kanna,
Hvetemjöl 2 kr. 17 öre lisp.
Killingkött 25 å 33 öre skälp.
Kalfkött 12.438 ,» oo»
Krusbär 17 å 25 öre kannan.
Mjölk, oskummad, 33 öre, skummad 17 å 20 öre kannan,
Oxkött 25 å 38 öre skålp,
Ost 25 öre skålp.
Oxkött 25 å 38 öre skålp,
Ost 25 öre skålp.,
Potates ny från fastlandet 33 öre kannan,
dito Gotlands 50 öre d:o.
Smör 67 å 75 öre, (från mejeri 90 öre) skålp.
Strömming, 25 å 67 öre valen,
Sockerärter 42 å 50 öre kannan.
Spritärter d:o d:o,
Vinbär svarta 40 öre kannan.
D:o röda 25 öre kannan.
Åkerärter (8. k. Slep.) 25 å 33 öre kannan,
Ägg 84 å 92 öre tjogen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Juli 1875
N:r 60

Passagerare-Lista.

Från Kalmar den 24 Juli 1875.
Grefve Posse, hrr Sevérn, Nordblom, Forsberg, Levin, Bihl, Sommar, Abrbom, Nilsson; fru Key, fröknarne Enström, Posse.

Från Stockholm den 26 Juli.
Doktor Klingvall, hrr Myhre, Mühlenfelts, Fahlerantz, Westman, Fornell, Gahne, Medin, Ekström, Falkman, Blomberg, Pettersson; fruarne Gädda, Rundqvist, Ablom; fröknarne Kollberg, Wredenberg, Medin, Carlsson, Ålund, Höglund, Ahlberg.

Från Oskarshamn den 28 Juli.
Direktör Berglund, doktor Lindstedt, hrr Weréen, Hellström, Berg, Hermansson, Wilhelmsson, Sernqvist, Schörling; fruarne Berglund, Hultberg, Lundberg; fröknarne Olbers, Berglund, Björklund.

Från Stockholm den 29 Juli.
Löjtnant Corsvant, Grossh. Löfving, löjtn. Strussenfeldt; hrr Lindgren, Bertelson, Norström, Kindberg, Ljungholm, Hedelin, Norström, Rydström, Svanberg, Jansson, Lindbom; fröknarne Lemke, Kihlberg, Norström, Lindqvister, Eneqvist.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Juli 1875
N:r 60

Badgäster i Visby.

(forts. från nr 58) hrr Herm. Edbom Upsala, Hansson Gotland, grossh. Forslund Stockholm, Bodecker med fru Gefle, a Karin Lundqvist och Maria Falk Nerike, L. BE. Carlsson Nya Kopparberg, fru Edla Bergqvist Örby, H. F. Wennerbom med fru Stockholm.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Juli 1875
N:r 60

Fönsterinslagning.

Hos stadsfiskalen Bergström har natten till måndagen den 19 och natten till fredagen den 23 dennes fönsterrutor blifvit inslagna, antagligen af någon hämdlysten person, hvilken man dock hoppas kunna befordra till laga näpst.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Juli 1875
N:r 60

Väghinder.

Enligt gjord anmälan kommer från och med måndagen den 2 till och med thorsdagen den 5 nästinstundande Augusti en bro å allmänna vägen nära Ejmunds gård i Mästerby socken att rifvas och ombyggas, till följd hvaraf vägen emellan Ejmunds och Sanda sockens kyrka då blir ofarbar; kunnande under tiden i stället begagnas södra landsvägen samt vägen genom Eskelhem och Sanda socknar. — Måndagen och tisdagen den 2 och 3 instundande Augusti kommer en bro å allmänna vägen emellan Alfva socken och Wastäde gård i Habblingbo att rifvas och omläggas; kunnande i stället vägen förbi Hafdhems församlings kyrka till Habblingbo begagnas. — Likaledes kommer fredagen och lördagen den 6 och 7 Augusti så kallade Halsarfvebro i Nähr socken att ombyggas, då i stället vägen öfver Nährs-burgen samt vägen emellan denna socken och Burs kan begagnas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Juli 1875
N:r 60

Den konsert

som herr Joh. Lindberg gaf i onsdags hade många och tacksamma åhörare. Hr L. spelade en konsert af Spobr (D. m.) genomstuderadt såväl i afseende på tecknik som föredrag. Det var ett stort nöje höra med hvilken nitiditet hr L. utförer sina staccati och kromatiska passager på det utmärkta instrument hvaraf han är i besittning. Vidare föredrog hr L. \”Ungerska danser\” komp. af den beryktade violinisten Joachim, hr L:s lärare, samt potponrit och finska folkvisor\” för violin, solo, komp. af konsertgifvaren. Alla dessa, jemte Wieniawskis bekanta \”Legend\” utfördes med en bravur som framkallade storartade applåder.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Juli 1875
N:r 60

Consert för ett välgörande ändamål

gifves i afton å Läroverkets stora sal, af den utmärkte violisten professor Lindberg med benäget biträde och hoppas vi att så många som utrymmet medgifver begagna detta tillfälle att förena nytta med nöje. Priset är äfven billigare än vanligt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Juli 1875
N:r 60

Konsert i Klinte kyrka

gifves med vederbörligt tillstånd af undertecknade samt biträde af direktör Söhrling, söndagen den 1 augusti kl. 5 e. m. Program utsändas till landet med dagens post och biljetter á 1 krona (hälften för tjenare och barn) finnas att tillgå hos handl. hr Odin på Klinte.
Fritz Söderman, Vilhelmina Söhrling.
Ledamot af kgl. hofkapellet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Juli 1875
N:r 60

I följd af konungens befallningshafvandes

hit aflåtna skrifvefse om val till riksdagsman för Gotlands norra härad i riksdagens 2:dra kammare för nästkommande tre år och enär det omedelbara valsättet är vordet i häradet antaget, anmodas kommunalstämmornas ordförande inom häradet att låta sammankalla kommunernas röstegande medlemmar å vanliga sammanträdesställen thorsdagen de 26 (tjugusjette) nästkommande augusti för förrättande af sådant riksdagsmannaval, hvarefter valprotekollep böra skyndsamligen insändas till undertecknad, valförrättare, som lördagen den 4 (fjerde) nästinkommande september klockan 9 f. m. härstädes tillkännagifver valets utgång; derest gudstjenst i någon församling ej förrättas å söndag, då denna kungörelse bör uppläsas, åligger det vederbörande kronobetjent på presterskapets anmodan kunggörelsen skyndsamt kringsända.
Alleqvia den 28 juli 1875.
På Domare-embetets vägnar:
AUG. KREÜGER.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Juli 1875
N:r 60

Lustresa till Fårösund.

I fall af gynnsamt väder och tillräckligt antal passagerare afgår ångfart. Gotland Tisdagen den 3 Augusti kl. 9 f. m. härifrån till Fårösund hvarifrån det återvänder på aftonen.
Närmare meddelas af Boström & Nilsson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Juli 1875
N:r 60