Arbetslösheten på norra Gotland i vinter.

Vägarbeten planeras för dess avhjälpande. — Länsstyrelsen begär förskottsvis 100 000 kr, av bilskattemedlen.
Länsstyrelsen härstädes har nu till k. m:t inkommit med förslag rörande vägföretag, som i enlighet med i k. m:ts cirkulärskrivelse den 17 juni angivna grunder borde ifrågakomma för erhållande av förskott å bidrag av automobilakattemedel. I ärendet ha även yttranden avgivits av länets båda vägstyrelser samt av vägingeniören i länet. För egen del anför länsstyrelsen följande:
På sätt som framgår av bilagda yttranden från vägstyrelsen i länets södra häradsväghållningsdistrikt torde arbetslösheten inom nämda distrikt ej vara av någon mera betydande omfattning och torde ej heller någon nämvärd ökning av arbetslösheten inom distriktet vara att förvänta.
Vad åter länets norra härads väghållningsdistrikt angår ställa sig förhållanden aannorlunda. Inom detta distrikt ligga flera kalkbrott ävensom Slite cementfabrik och Vallevikens cementfabrik. Under massakonflikten, då. leverans av kalksten till massafabrikerna i Norrland var avbruten, har allt arbete vid flertalet kalkbrott legat nere, och har därigenom ett stort antal arbetare blivit arbetslösa, särskilt inom Lärbro och Hellvi socknar. Vid Vallevikens cementfabrik i Rute socken har driften under året varit betydligt inskränkt och för närvarande ligger så gott som allt arbete vid fabriken nere; vid fabriken bruka under nor mala förhållanden sysselsättas 180 å 200 man, av vilka dock en del äro bosatta i Hellvi och Lärbro socknar. Slite cementfabrik, som tidigare sysselsatt 235 inom Othems socken bo• satta larbetare, har jämväl nödgats göra avsevärda inskränkningar i driften, och enligt inhämtade upplysningar torde fabriken under instundan. de vinter icke kunna komma att sysselsätta mera än ett 60-tal arbetare.
Genom massakonfliktens hetande ha visserligen kalkbrotten åter kunnat sätta igång arbetet, men man räknar med att brytningen ,icke kan fortsätta längre än framåt jul för att sedan återupptagas i april nästa
Bedömer man arbetslöshetssituationen efter siffrorna över de hos de olika arbetslöshetskommitteerna inregistrerade arbetslösa, får man, säger länsstyrelsen, en fullkomligt felaktig uppfattning av de faktiska för. hållandena. De arbetslösa låta av olika skäl icke inregistrera sig, ett förhållande, som låter förklara sig bland annat därav, att (man icke är van därvid på grund av att tidigare icke i dessa trakter rått någon större arbetslöshet. Under sommaren torde det jämväl ha varit lättare för de arbetslösa att hjälpligen draga sig fram. Arbetslöshetskommitteerna ha också hittills i endast ringa omfattning varit i tillfälle anvisa arbete, och med kännedom härom ha de arbetslösa underlåtit att anmäla sig.
Av allt att döma bli förhållandena på arbetsmarknaden under instundan. de vinter ganska allvarliga inom industrisocknarna på norra Gotland. Länsstyrelsen har inhämtat uppgifter från arbetslöshetskommitteerna i socknarna samt från arbetsledningarna vid de industrier, det här gäller, för att söka bilda sig en uppfattning om huru stor arbetslösheten kan vara att befara under vintern. Enligt dessa upplysningar kan det förväntas att delvis under hösten och sedermera under vintern följande antal arbetslösa komma att finnas, nämligen i Othem 200,ifellvi 100, Ruta 130, Lärbro 105 och i Bunge 70.
Jämväl inom andra närgränsand.e socknar är att räkna ’med en viss arbetslöshet, påpekar länsstyrelsen.
Under sådana förhållanden och då de berörda kommunerna, vilkas ekonomiska bärkraft i och för sig icke nu är vidare stor, torde med det starkt sjunkande skatteunderlaget få det synnerligen svårt att möta den hotande arbetslösheten, har länsstyrelsen ansett dat nödigt att göra en framställning om förskott å bidrag av automobilskattemedel för igångsättande av vägarbeten för att därigenom i någon mån bereda arbetstillfällen. Med hänsyn till de för närvrrande länsfonden. tillgängliga medel och till de normalt till densamma inflytande belopp torde statsbidrag icke kunna ställas till förfogand i sådan omfattning att sysselsättning i större utsträckning därmed skull kunna beredas de arbetslösa.
För norra häradets väghållningsdistrikt torde man alltså vara hänvisad till att anlita förskott å de länsfonden tillkommande automobilskattemedel., Till vägarbeten av den art, som framhållits i den iovannämda cirkulärskrivelsen, är enligt länsstyrelsens mening att hänföra omläggning och förbättring dels av vägen Lärbro-Kappelshamn och dels av vägen Vikers-Gothem. Eägge företagen ha ansetts under alla förhållanden böra rne,dtagas i nästa treårsplan.
Vad den förra vägsträckan angår ligger den särskilt väl till för de socknar, där den största arbetslösheten är att förvänta, ach vad vägen Vikers—Gothem angår utgör densamma fartsättningen på vägen Boge—Vikers, vars förbättring ingår i nuvarande treårsplan, och det torde med Ansyn till de arbetslösas sysselsåttatide med för dem lämpat arbete vara mycket påkallat att arbetet å hela sträckan Boge—Gothem göres i ett sammanhang. Kostnaderna för. dessa två företag beräknas sålunda: Lärbro—Kappelahamn, 93,003 kr. plus marklösen 5,000 kr., statsbidrag 73,500 kr., Vikers—Gothem 90,700 plus marklösen 7,000 kr., statsbidrag 73,000 kr.
Sammanlagda statsbidraget för de båda företagen skulle alltså uppgå till 146,500 kr. Då en del av de i länsfonden inflytande medel torde kunna användas för dess vägarbeten och det jämväl är att antaga att särskilt beträffande vägen Vikers—Gothem åtskilliga förenklingar skulle kunna: genomföras, borde för de bägge arbetenas fullbordande under åren 1932-1933 icke erfordras förskott av statsbidrag från automobilskattemedel med högre belopp än tillhopa högst 100,000 kr., frånsett mark lösan, som gäldas först senare.
Länsstyrelsen hemställer därför på åberopade skäl om att k. m:t ville förskottsvis bevilja bidrag av automobilskattemedel till utförande av ovannämda två vägarbeten Lärbro—Kappelshamn och Vikers—Boge under åren 1932-1933 med ett belopp av tillhopa 100,000 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 september 1932
N:r 245

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *