Baptistmålet.

Vi redogöra på annat ställe i bladet för krigsrättens dom ötver de beväringsskyldige baptister hvilka vägrat att undergå dem åliggande vapenöfning. Det är utom all fråga, att domen är fullt lagenlig och sålunda rättvis, och vi inse också mer än väl den fara som för landets försvarsväsen skulle uppstå, om alla värnepligtige härjade på grund af tilläfventyrs föregifna samvetskrupler neka att fullgöra hvad lagen härutinnan bjuder. Men å andra sidan synes det oss vara tydligt och klart, att lagstiftningen snarast bör taga hithörande frågor om hand och söka bestämma lagens mening så, att ingen för sin ärliga tro blir dömd till upprepadt nesligt straffarbete, då han i öfrigt är en oförvitlig medborgare. Ännu några sådana domar som de ifrågavarande, och baptismen skall ej kunna hejdas; — de dömde skola tro sig bära den sanna martyrkronan, deras trosförfandter skola betrakta saken på samma sätt, de skola allt fastare sammansluta sig och de skola alltmer vinna i styrka. Ingen kan ännu ens ana hvarthän sådant slutligen kan leda. Så mycket är dock säkert, att icke kommer det att leda till landets framtida trygghet och lycka.
Dagens strängt anlitade utrymme nekar oss att närmare ingå på ämnet, men vi skola framdeles återkomma till detsamma. Saken är af större vigt än mången kanske tror.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Augusti 1874
N:r 64

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *