Den orkanlika stormen

natten till den 20 sistl. Juni uppväckte inom några fattiga familjer af denna församling en djup sorg och förlust, i det 3:ne husfäder, arbetarne Båtel Boberg, Jacob Hansson och Lars Bergström sysselsatte med fiske i öppna sjön, sågo sin sista natt. Båt och fiskredskap gingo förlorade, med undantag endast af en mast och ett sönderrifvet segel, som dritvit till kusten.
Denna förlust, så kännbar i sig sjelf, skulle med tålamod burits af de beklagansvärda, som med förgråtna ögon denna olycksmorgon spejade ut efter de kära, om hoppet om återseende i tiden ännu upprätthållit dem. Men detta hopp har längesen slocknat; sorgens tår och bekymren bota de qvarlemnade. Alla de hädangångne voro rättskaffens och sträfsamme män, efterlemnande hvar för sig enka och flera barn, Bergström dessutom en gammal far och mor, hvilka sågo sitt sista barn, sitt ålderdomsstöd, på detta sätt sig frånryckas. Bobergs enka har ett ännu tyngre kors att bära, då bland barnen, hon har att försörja, finnes en son, snart 15 år gammal, blind, behäftad med fallandesot, utan sinnesredighet, stark och våldsam.
Då nu vid första underrättelsen om den timade olyckan, medan ännu något hopp fanns qvar om de förgångnes möjliga upptagande af någon förbiseglande, tvenne personer i staden känt sig så rörde af medlidande, att de tillsändt mig en mindre, men ändå kärkommen, summa penningar, att utdelas åt dessa hjelpbehöfvande; föranledes jag att ställa en förbön till de många vällottade inom vår ö ,de der, förskonade från djupare smärtor, finna en glädje af himmelsk art i att utöfva välgerningar; bispringen dessa af sorg djupt nedtryckta enkor och barn i deras nöd! Hvarje skärf är välkommen och, om den insändes till mig, församlingens pastor, skall den noga blifva redovist i denna tidning.
Grötlingbo presthus den 11 Aug. 1874.
J. KINGMARK.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Augusti 1874
N:r 64

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *