Väderleken,

som nu en tid varit mycket blåsig och höstlik, har från och med i går visat ett blidare och mera sommarlikt skaplynne. Ifrån att termometern flere föregående dagar visat endast + 10, grader uppgick värmegraden i går middag till + 18.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Augusti 1874
N:r 68

Skeppsförluster

under sistlidne juni månad. Enligt officiel rapport från Bureau Veritas hafva samtliga skeppsförluster under nämda månad belupit sig till 126, peraf 115 segel- och 11 ångfartyg. Af de förforade fartygen voro 2 svenska och 3 af obekant nation.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Augusti 1874
N:r 68

Sjöfartsunderrättelse.

Skeppet Christina, kapt. P. Petterson, från West-Hartle-porl med stenkol, ankom d. 26 aug. till Flensburg.
Skeppet Gotland kapt B. C. Siggelin anlände till Rio de Janerio den 23 juli efter 48 dagars resa från Hamburg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Augusti 1874
N:r 68

Saknade fiskare.

På vrakfiske aftonen den 20 dennes från Davide i Gammalgarn utgångna 2:ne fiskare, gifta Olof Bendelin och ogifta Johan Dahlqvist, båda vid 30 års ålder, hafva ännu icke återkommit. Antingen de öfverseglats af någon ibland de många seglare, som under natten gledo utmed kusten, eller de sjelfva kullseglat vid det plötsliga vindkast från vest till nordost, som skedde kl. 5 på morgonen den 21, är ännu icke kändt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Augusti 1874
N:r 68

Rättegångs- och Polissaker.

Rådhuset den 24:de Aug.
Stadsfiskalen hade åtalat stenläggaren Carl Dahlberg och artilleristen J. Jansson för slagsmål utanför nya krogen å Adelsgatan den 17 dennes på e. m. Dahlberg lät sig icke afhöra men deremot inställde sig Jansson åtföljd af batteriombud, styckjunkaren Carlsson. Entreprenören för den nya gatläggningen härstädes Faber, uppträdde som målsegare, och uppgaf att han på ofvannämde dag kl. mellan 5 och 6 på e. m., då han befunnit sig utanför stadsgevaldigerns hus fått ett slag i hufvudet af en på honom smygande person, hvilken skulle varit Jansson. Denne nekade dock härtill men erkände att han gifvit Faber en knuff. Jansson förklarade för resten att han vid tillfället varit så öfverlastad, att han ej så noga mindes hur han betett sig. Åklagaren yrkade ansvar å J. för fylleri och våld mot person samt för öfrigt uppskof för Dahlbergs hörande. Målet uppskjöts den 14 Sept. då Dahlberg vid 10 kronors vite skall iakttaga inställelse.

Gjutaren Lundqvist hade till rätten inlemnat en skrift, innefattande begäran att få på samma plats som förut, vid gamla hamn, uppföra en gjuteribyggnad efter enehanda ritning som till det förra, nyligen nedbrunna gjuteriet. Men då den sökta platsen ligger i närmaste granskap med tängsticksfabriken, och hrr stadsfullmäktige härå fästadt uppmärksamhet, förklarade rätten, att utlåtande nu icke kunde meddelas, men att sådant med första skulle lemnas sökanden. — Man torde emellertid vara berättigad hoppas, att rådhusrätten för sin del afslår ansökningen, hvars beviljande, efter de bedröfliga erfarenheter man redan eger, kan komma att medföra stora faror.

Arbetaren Carl Erlandsson hade instämt sin hustru, Maria Christina Palmgren under yrkande, på anförda, talande skäl, af äktenskapsskilnad. Hustru E. erkände sitt fel, och blef målet för vittnens hörande och för anskaffande af hennes prestbetyg uppskjutet till den 7 september.

Cellfängelset den 22 Aug.
Ransakning hålls med en ung, fjortonårig äfventyrare, från Svea lifgardet afvikne ”trumslagareeleven” Herman Adolf Pegel, hvilken efter rymningen gjort för hans ålder vidsträckta resor, såsom till Strengnäs, Södertelje, Wisby, Calmar, Mönsterås, Oscarshamn, Borgholm, derifrån åter till Wisby, Calmar, Carlskrona, Ronneby, Christianstad, Ystad, Malmö, och derifrån till det glada Köpenhamn, der han gjorde en fransysk visit hos en kusin, som dock ej visade äfventyraren någon synnerlig slägtkärlek, hvarför han öfver Calmar återvände hit till Wisby. Här lyckades han vinna anställning hos guldsmeden Elgstrand, hvilket han icke lönade bättre, än att han af sin husbonde tillgripit såväl en plånbok, innehållande 399 kronor, som ett ur af silfver, hvarefter han begat sig ut på landet. Här blef han nu anhållen på en gästgifvaregård och förd till kronolänsman Alfvegren, som utan vidare krus häktade den unge tjufven. Vid gripandet innehade han ännu såväl uret som 392 kronor af penningarne.
Under ransakningen erkände den unge förbrytaren fritt och otvunget, och som han är minderårig resolverades, att han skulle till konungens befallningshafvande öfverlemnas för att afsändas till hemorten och derefter insättas i någon allmän uppfostringsanstalt för vanvårdade barn.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Augusti 1874
N:r 68

Passagerare-Lista.

Major Ehrenhoff med familj, kapten Berglund, doktor Sundberg, jägmästar Schoug, hrr Marcus, Beer, Bernecroutz, Boman, Rohnström, Löfvengren, fru Herlitz och fröken Wentzel.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Augusti 1874
N:r 68

Olyckshändelse.

I onsdags, middagstiden, tilldrog sig härstädes den olyckshändlsen, att arbetaren Sven Lindqvist hvilken låg och sof på s. k. kyrkoberget, derunder råkade falla ned från den omkring 25 fot höga klippan, med den påföljd att han, efter att ha blifvit förd till lasarettet, straxt afled.
Den så olyckligt omkomne arbetaren efterlemnar hustru och flera barn i de mest ömmande omständigheter.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Augusti 1874
N:r 68

Mode-Lager

Wisby, Adelsgatan N:o 24
Guldsmed Häggströms hus.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Augusti 1874
N:r 68

Liqvider.

Att Auctionerne sors af undertecknad förrättades den 26 Februari detta är hos Petter Classon Timans i Hörsne, den 26 Mars hos handlanden Viktor Norman vid Båtvaldevik och den 31 hos Anders Andersson Waters samt den 20 April hos Nils Dahlström Kopungs i Gothem, den 1 April hos Thomasson Rå, den 7 hos Olof Larsson Alleqvie i Wallstena och den 10 hos Johan Larsson Hartvigs i Ganthem, samt den 18 i sistnainda månad hos Gustaf Nilsson Öjars i Ekeby, förfalla till betalning den 1 instundande September, samt att liqvid för gjorda inrop emottagas på nedannämde dagar:
Thorsdagen den 3 September kl. 9 f. m. vid Timans, s. d. kl. 1 e. m. vid Waters, kl. 5 e. m. vid Båtvaldevik då äfven liqvid för auction vid Kopungs uppbäres; Fredagen den 4 kl. 9 f. m. vid Öjars, kl, 2 e. m. vid Rå och kl. 4 e. m. vid Alleqvie, Lördagen den 5 kl. 5 e. m. vid Hartvigs. Sådant varder till de betalningsskyldiges efterrättelse meddeladt.
Hörsne den 24 Augusti 1874.
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Augusti 1874
N:r 68

I Tingstäde församling

lefver en gammal, om det allmänna mycket förtjent man, rörande hvilken insändaren, af anledning som synes längre fram, må tillåtas att nämna några ord.
Den ifrågavarande är förre klockaren m. m. Olof Lundin. Han föddes i Gothem den 18 Juli 1803 af fattiga föräldrar, men hvilka dock efter bästa förmåga sörjde för sonens uppfostran och undervisning. År 1833 telef han vald till kantor i Tingstäde och tillträdde två år derefter klockaretjensten i samma församling. År 1835 valdes han till vaccinatör och skötte samtidigt denna befattning äfven i Stenkyrke under tre år. Kantors- och klockaretjensterna lemnade han år 1851, i anseende till försvagad helsa. Utom ofvan nämna befattningar har han äfven under tiden skött fjerdingsmanstjensten samt all skrifning af socknens brandshandlingar, och fortfor han ännu att vara både fjerdingsman, brandstods- och sockenskrifvare, med nit och ordning fullgörande allt sitta åligganden.
Nu hemställes, huruvida icke Tingstäde sockneman borde på allmän kommunalstämma, med vitsordande af Lundins långvariga och trogna tjenst, genom befanlningshafvande eller direkt förorda mannen till välförtjent erhållande af patriotiska sällskapets stora medalj? En sådan belöning anser insändaren hr Lundin hafva mer än vill färtjent.
Församlingsbo.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Augusti 1874
N:r 68