I Tingstäde församling

lefver en gammal, om det allmänna mycket förtjent man, rörande hvilken insändaren, af anledning som synes längre fram, må tillåtas att nämna några ord.
Den ifrågavarande är förre klockaren m. m. Olof Lundin. Han föddes i Gothem den 18 Juli 1803 af fattiga föräldrar, men hvilka dock efter bästa förmåga sörjde för sonens uppfostran och undervisning. År 1833 telef han vald till kantor i Tingstäde och tillträdde två år derefter klockaretjensten i samma församling. År 1835 valdes han till vaccinatör och skötte samtidigt denna befattning äfven i Stenkyrke under tre år. Kantors- och klockaretjensterna lemnade han år 1851, i anseende till försvagad helsa. Utom ofvan nämna befattningar har han äfven under tiden skött fjerdingsmanstjensten samt all skrifning af socknens brandshandlingar, och fortfor han ännu att vara både fjerdingsman, brandstods- och sockenskrifvare, med nit och ordning fullgörande allt sitta åligganden.
Nu hemställes, huruvida icke Tingstäde sockneman borde på allmän kommunalstämma, med vitsordande af Lundins långvariga och trogna tjenst, genom befanlningshafvande eller direkt förorda mannen till välförtjent erhållande af patriotiska sällskapets stora medalj? En sådan belöning anser insändaren hr Lundin hafva mer än vill färtjent.
Församlingsbo.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Augusti 1874
N:r 68

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *