Södra häradets vägkassa.

Revisionsberättelse för södra häradets vägkassa 1931 föreligger nu. Debet och kredit balansera å kr. 640,699: 82. På dobetaidan upptagas kontant och i bank kr. 26,369: 28 och en influten vägskatt av 120,000 kr. i statsanslag ha bekommits kr.
152,443: 11 för vägunderhåll, 30,000 kr. till vägbyggnader och 16,521 kr. till vinterväghållet, medan på kreditsidan vägunderhållet visar sig ha dragit kr. 200,270: 73 och vinterväghållet kr. 24,319: 12 medan till vägbyggnader utgivits kr. 78,168: 54. Förvaltningskostnaderna ha uppgått till kr. 10,012: 10 och maskiner och redskap ha inköpts för kr. 27,503:26.
balansen till innevarande år äro grus- och stentag upptagna. till ett värde av kr. 15,499: — och maskiner och redskap till kr. 26,966:95.
Förslaget till inkomst- och utgiftsstat för 1933 slutar på 476,231 kr. I statsbidrag motses sammanlagt 201,831 kr. för förvaltningskostnader, sommarvägunderhåll och vinterväghållning, medan statsanslaget för vägbyggnader beräknas till 90,000 kr., och till lastbil- och maskininköp 30,000. Uttaxeringen förutsättes bli 22 öre å 520,000 väg-fyrkar, vilket skulle ge 114,400 kr. På utgiftssidan beräknas förvaltningskostnader och avlöningar till sammanlagt 7,608 kr., sommarväghållet till 200,000 kr., broar och skyddsräck 20,000, dammbindningsmedel 5,000, inköp av stängseltråd för utbyte mot snösamlande gärdesgårdar 1,500 och inköp av grus- och stentag för årsförbrukning 5,000 kr., eller sammanlagt 231,500 kr. Vinterväghållet beräknas till 39,000 kr. Vägbyggnadaprogrammet slutar på kr. 207,023 kr., varav huvudparten eller 120,000 kr. går till vägförbättring enligt 3-årsplanen. Inköp av erforderliga vägmaskiner beräknas kosta 72,000 kr., medan övriga medel under denna rubrik gå, till räntor, amorteringar, avkortningar etc.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 augusti 1932
N:r 186

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *